1. seja Sveta vlade Republike Slovenije za mladino

V sredo, 25. februarja je potekala 1. konstitutivna seja Sveta Vlade RS za mladino v mandatu nove vlade. Na sejo je bil povabljen tudi predsednik vlade, ki pa se na vabilo žal ni odzval. Na seji so se dogovorili o sklicevanju sej vsake 3 mesce in oblikovanju dveh delovnih skupin, ki bosta skrbeli za spremljanje izvajanja Nacionalnega programa za mladino in umeščanje mladih v Operativni program za črpanje evropskih sredstev v obdobju 2014 -2020.

Predmet razprave je bila tudi Resolucija o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki je bila sprejeta na Posvetu mladinskega sektorja 2014. Razpravljali so tudi o predlogu Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino, za katerega so ugotovili, da je presplošen, premalo dodelan in mestoma tudi občutno pomanjkljiv.

Predsednica Sveta ministrica dr. Setnikar Cankar je po končani seji izrazila zadovoljstvo in dejala, da je bila seja konstruktivna ter da so dobro in korektno zastavili delo sveta. »Zavezali smo se, da bo način delovanja transparenten, ažuren in učinkovit. Dogovorili smo se, da se sestanemo vsaj štiri krat na leto, po potrebi in na predlog tretjine članov, kot to določa poslovnik, pa lahko tudi prej«, je dejala ministrica in izpostavila aktivnejšo vlogo koordinatorjev, ki so določeni za usklajevanje mladinske politike na posameznih ministrstvih, saj si s tem želijo izboljšati odzivnost ministrstev. Ministrica Setnikar Cankar je izpostavila tudi vsebinsko točko dnevnega reda, in sicer razpravo o Resoluciji o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike 2014, ki so jo pripravili in sprejeli predstavniki mladih na Brdu pri Kranju novembra 2014. Dejala je, da so na svetu sklenili, da pristojna ministrstva do prihodnje seje posredujejo odgovore na predloge resolucije. Ministrica dr. Setnikar Cankar je ob koncu ponovno izpostavila, da se 26. februarja 2015 izteče rok za oddajo pripomb na Izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino za leto 2015 in predstavnike mladinskega sektorja pozvala, da pravočasno oddajo njihove pripombe. »Zavezali smo se, da bomo izvedbeni načrt dokončali do 31. marca 2015 in ga posredovali Vladi RS«, je zaključila ministrica dr. Setnikar Cankar.

Predsednik MSS Tin Kampl je po seji povedal: “Svet Vlade RS za mladino vidim kot tisto strukturo, ki ima možnost in priložnost, da vprašanja in problematike mladih uvršča na politični dnevni red odločevalcev. Z namenom dvigovanja politične veljave Sveta Vlade RS za mladino in obravnave mladih kot prioritete te države, smo na sejo povabili tudi predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki pa se na naše vabilo žal ni odzval. Upamo, da trenutna zadržanost predsednika vlade ne pomeni, da mladi nismo prioriteta te vlade. Od nje v najkrajšem možnem času pričakujem konkretne poteze, ki bodo prispevale k izboljšanju položaja mladih.«

Kampl še meni, da se je predolgo čakalo s sklicem konstitutivne seje SVM. Spomnil je, da so predstavniki mladih že lani novembra novo vlado pozvali, da skliče Svet in upa, da se bodo sklepi in dogovori sprejeti na tej seji, pričeli čim hitreje uresničevati. »Eden izmed dogovorov na današnji seji je bil tudi, da bo ministrica za izobraževanje na naslednji seji Vlade predstavila zaključke 1. seje Sveta Vlade RS za mladino in ministrstva pozvala k medsebojnemu sodelovanju. Upam, da bodo te zaveze prispevale k izboljšanju medsektorskega sodelovanja,ki ga trenutno praktično ni.« je zaključil predsednik MSS.

Za izjavo smo prosili tudi predstavnico mladinskih centrov v Svetu vlade RS za mladino Mojco Selak, ki je med drugim povedala:»Prva seja Sveta Vlade za mladino je bila konstitutivna in je tako potekala predvsem v luči sprejemanja dogovorov in pravilnikov o načinu dela Sveta, vsebinska debata pa je bila nekoliko okrnjena. Mladinska stran je pozvala k resnemu pristopu do dela v prihodnje, saj smo bili razočarani nad dogajanjem pred sejo.« Tudi ona meni, da se je predolgo odlašalo s sklicem seje: »Že pred novim letom smo namreč poslali pobudo za čimprejšnji sklic seje, ki se je odlagal in odlagal. Neuspešno smo predlagali tudi, da se seje udeleži predsednik Vlade in tako pokaže, da mladi še vedno ostajamo pomembna tema. Kasneje smo želeli tudi dopolniti dnevni red z bolj vsebinsko polnimi alinejami, a te niso bile uvrščene nanj, češ da so že vsebovane v točki o obravnavi Resolucije o razvoju mladinskega sektorje in mladinske politike, ki jo je konec lanskega leta pripravil MSS.«

Izrazila pa je tudi razočaranja nad predstavniki Vlade: »Vladna stran je na sejo prišla nepripravljena, stališča do že omenjenega dokumenta in še ne končnega Izvedbenega načrta NPM, pa bo pripravila do naslednje seje. Tako se je še enkrat zavlekel čas do prave argumentirane debate o mladinski problematiki. Tovrstna prva izkušnja zame, za svežo članico v Svetu, ni ravno opogumljajoča, vendar situacijo razumem kot razlog za še večji lasten angažma.«

Foto: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa