Strategija razvoja Mreže MaMa

OBDOBJE: 2016 -2021

Strategija razvoja Mreže MaMa je krovni dokument Mreže MaMa, nevladne, mrežne organizacije mladinskih centrov iz Slovenije. Gre za skupen strateški dokument, ki razlaga ključne elemente in aktivnosti akterjev na področju mladinskih centrov. Predvsem pa v ospredje postavlja to, da izkušnje in znanja tvorijo trdno mrežo – Mrežo MaMa.

Strategija razvoja Mreže MaMa je namenjena razvoju Mreže MaMa in njenih članic, mladinskih centrov – (trenutno 47) in odgovarja na potrebe mladinskih centrov in mladinskega dela v slovenskem prostoru. Strategija odraža stališča in cilje Mreže MaMa in je namenjena Mreži MaMa in tudi mladinskim centrom, ki jim je dokument lahko v pomoč pri načrtovanju njihovega dela z mladimi. Njen namen je določitev osnovnih smernic in strateških ciljev, ki jim bo Mreža MaMa skupaj z mladinskimi centri sledila v obdobju 2016 -2021.

V strategiji se osredotočamo in opiramo na Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS), ki je krovni zakon za delovanje organizacij v mladinskem sektorju. Glede na razmere v mladinskem sektorju se bo strategija v prihodnje dopolnjevala ali spreminjala ter bo vsaki dve leti pregledana, preverjena in bo sledila kazalnikom, prilagojenim družbenim spremembam, tokom financiranja in nacionalnim ter evropskim usmeritvam.

Strategija usmerja delovanje Mreže MaMa in njenih članic v obdobju 2016 – 2021.

Mladinska mreža MaMa