Monitoring skupina že v polnem teku

V mesecu maju, se je v prostorih Mladinskega kulturnega centra Maribor drugič sestala monitoring skupina, za spremljanje ukrepov in pobud nastalih v procesu strukturiranega dialoga. Monitoring skupina predstavlja pomemben člen procesa strukturiranega dialoga, ki do sedaj v Sloveniji ni bil prisoten in mladim nudi možnost spremljanja procesa umeščanja predlogov in ukrepov v praks, ki so jih mladi predlagali na srečanjih z odločevalci.

Monitoring skupina se je izoblikovala v sklopu projekta Za družbene spremembe iz programa Erasmus+ Mladi v akciji, ki ga je Mreža MaMa z Mladinskim svetom Slovenije izvajala v letih 2016 in 2017. V skupino so vključeni predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Mladinske mreže MaMa in aktivni mladi iz mladinskih centrov.

V  maju se je monitoring skupina udeležila festivala mladinskega dela- Mladinstivala, kjer je na seji Sveta vlade za mladino, predstavila trenutno stanje ukrepov iz strukturiranega dialoga. Na pobudo mladih in društva Parade, pa so člani skupine na srečanju v Mariboru med svoje naloge na novo dodali tudi spremljanje predlogov in ukrepov na področju LGBT mladine, saj po podatkih, na tem področju v Sloveniji za mlade, še vedno ni bilo narejenih dovolj pozitivnih korakov.

Ključna področja, ki jih spremlja monitoring skupina so sicer naslednja: krepitev mladinskega sektorja, zaposlovanja mladih, stanovanjske problematika, informiranja mladih in duševnega zdravja mladih.

2. srečanje monitoring skupine.

Najbolj aktualen ukrep, ki ga skupina spremlja v času svojega delovanja je Nacionalna poklicna kvalifikacija Mladinski delavec/delavka, ki so jo 2. junija 2017 potrdili na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje. NPK mladinski delavec/delavka, ki bo mladinskim delavcem omogočil formalno priznanje njihovih neformalno pridobljenih kompetenc bo skupina spremljala tudi v prihodnje, saj trenutno čakamo na podpis predloga, ki ga je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje predal ministrici za delo, družino in socialne zadeve.

Področje, ki so ga analizirali je bila tudi stanovanjska problematika, kjer so ugotovili, da v zadnjem času ni bilo večjih novosti.  Kot primere dobrih praks reševanja stanovanjske problematike mladih pa so izpostavili projekt Mladinskega centra Trbovlje – Gremo mi po svoje ter primer Nepremičnin Celje ter Kluba študentov Občine Celje- Moje prvo stanovanje, ki sta nastala kot pobudi strukturiranega dialoga. Prav tako so bili seznanjeni, da že obstaja stanovanjska svetovalnica za mlade, ki bi jo bilo potrebno še izboljšati.

Na področju zaposlovanja mladih so ugotovili, da po poročilu Jamstva za mlade 2014-2015 realizacija ni bila izvedena po pričakovanjih, saj jih od predvidenih 36 ukrepov 6 ni bilo izvedenih (od tega 4 na področju kulture), 5 ukrepov pa je bilo izvedenih v zmanjšanem obsegu. Na podlagi ugotovitve so si zadali, da bodo posodobili analizo, ko bo pripravljeno poročilo za leto 2016 ter o tem seznanili tudi delovno skupino za spremljanje Jamstva za mlade.

Po analizi področja plačanih pripravništev so ugotovili, da  na področju vzgoje in izobraževanja že od leta 2014 ni bilo razpisanih pripravništev, kljub temu, da jih zakon zavezuje k temu. Zaznali so objavo razpisa za prvo zaposlitev mladih v vzgoji in izobraževanju, ki pa po vsebini ni enako pripravništvu. Na področju socialnega varstva je bil lani objavljen razpis za pripravništvo, ki je bil financiran iz ESS sredstev. Z letošnjim letom bodo pripravništva financirana iz integralnega proračuna. Na obeh področji pripravništvo ni več obvezno za pristop k strokovnem izpitu ampak lahko potrebne izkušnje kandidati pridobivajo na drugačne načine. Na področju pravosodja pa trenutno niso zaznali nobenih sprememb, vendar je Ministrstvo za pravosodje trenutno v fazi iskanja rešitev in sredstev za izvajanje plačanih pripravništev.

Pri krepitvi zaposlovanja mladih v mladinskem sektorju je monitoring skupina ugotovila, da še vedno ni zagotovljenega večjega financiranje sektorja ter da se zaposlovanje trenutno delno rešuje preko projektov ESS v okviru ukrepa Jamstva za mlade – Aktivno državljanstvo mladih za večjo zaposlenost in zaposljivost.

Kot primera dobre prakse na področju informiranja mladih je monitoring skupina izpostavila portala mlad.si ter portal pobuda.si, ki je trenutno v prenovi. Vendar pa se je v skupini pojavilo vprašanje kontinuitete, saj je že v splošnem veliko portalov informiranja mladih.

Na področju duševnega zdravja mladih so ugotovili, da obstaja veliko primerov dobrih praks, ki delujejo na tem področju. Torej je potrebno okrepiti programe, ki promovirajo duševno zdravje pri mladih, ki niso v srednjih šolah.

O monitoring skupini je Laura Krančan, vodja projektov na Mreži MaMa, povedala:

˝Odločevalci prihajajo na dogodke strukturiranega dialoga pripravljeni, vzamejo si čas, da preberejo podane predloge in ukrepe s strani mladih. Mladim pogosto veliko obljubijo, hkrati pa se zavedajo tudi dejstva, da v primeru nerealizacije predlogov in ukrepov kakšnih drastičnih posledic ne bo. Ti mladi namreč v prihodnjih letih na strukturiranih dialogih verjetno ne bodo prisotni saj bodo »odrasli«, oziroma bodo njihove potrebe povsem druge. Mladi so namreč najhitreje spreminjajoči se del naše družbe. Iz teh razlogov je spremljanje dela odločevalcev s strani Monitoring skupine za strukturirani dialog nujno potrebno. Mreža MaMa in MSS kot koordinatorja tako mladim nudita možnost spremljanja procesa umeščanja predlogov in ukrepov v prakso, hkrati pa imajo mladi pri delu oporo starejših generacij ter vpogled v predloge in ukrepe, ki so jih pred njimi že predlagali drugi mladi. Poleg pomena, ki ga ima skupina za proces strukturiranega dialoga, pa gre izpostaviti tudi dejstvo, da se vključeni urijo v procesih aktivnega državljanstva in pridobivajo nove kompetence.˝

Za naslednje korake monitoring skupine so si člani skupine (mladi) zadali, da bodo dopolnili že pripravljeno gradivo ter pripravili predloge za posamezne ukrepe po področjih in pripravili tudi časovne mejnike za preverbe stanja, ki jih bodo posredovali tudi na Mladinsko mrežo MaMa in Mladinski svet Slovenije.

Ponovno srečanje monitoring skupina načrtuje v mesecu septembru. Jesenski čas bo za nadaljnje delo monitoring skupine še toliko bolj pomemben, saj se bodo ravno v začetku šolskega leta ponovni sestali mladi predstavniki iz mladinskih organizacij in predstavniki Vlade RS z namenom, da pregledajo realizacij opravljenih del, ki so bila med ključnimi ukrepi sprejeta na Delovnem posvetu z mladimi in predstavniki Vlade RS v mesecu maju.

 Če želite sodelovati v monitoring skupini in spremljati ukrepe in predloge v okviru proces strukturiranega dialoga pošljite svoj kontakt na: info@mreza-mama.si

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa