Aktualni ukrepi za krepitev zaposlovanja mladih

Mreža MaMa kot članica delovne skupine Jamstvo za mlade Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mladinske centre obvešča o pregledu dogajanja na področju zaposlovanja mladih. Za vas smo pripravili seznam aktualnih ukrepov za mlade in organizacije v mladinskem sektorju, katerih skupni imenovalec je krepitev zaposlovanja mladih. Različni ukrepi mladim nudijo nove priložnosti na področju zaposlovanja in povečevanja zaposljivosti, s tem pa prispevajo k izboljševanju položaja mladih v sodobni družbi in naslavljajo aktualne izzive, s katerimi se soočajo mladi. O ukrepih lahko informirate mlade, ki obiskujejo vaše mladinske centre, nekatere pa lahko izkoristite tudi za razvoj svojih organizacij in mladinskih centrov kot stičnih točk mladih iz lokalnega okolja.

PRILOŽNOSTI ZA MLADE

Delovni preizkus in Usposabljanje na delovnem mestu

Konec januarja sta bila na spletni strani ZRSZ objavljena dva javna poziva za leto 2020, ki naslavljata mlade brezposelne – Delovni preizkus in Usposabljanje na delovnem mestu. Preko Delovnega preizkusa, ki traja največ 1 mesec oziroma najmanj 100 ur, si lahko mladi izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa izvedejo delovni preizkus na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu. Za podoben proces gre tudi pri ukrepu Usposabljanje na delovnem mestu – »Usposabljam.se«, v okviru katerega brezposelna oseba 3 mesece pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja različne naloge z namenom pridobiti znanja, veščine, kompetence, spretnosti in delovne izkušnje, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del.

Nova politika štipendiranja

Vlada je sprejela novo politiko štipendiranja za naslednje petletno obdobje (2020-2024). Tako kot doslej bo Republika Slovenija za štipendije za deficitarne poklice zagotavljala sredstva za približno 1000 novih štipendij letno z namenom razširitve ponudbe kadrov z deficitarnimi poklici in povečanja vpisa na šole z izobraževalnimi programi za deficitarne poklice. Sklad bo vsako leto, najpozneje do konca januarja, objavil javni razpis za dodelitev približno 1.000 novih štipendij za deficitarne poklice, ki znaša 102,40 EUR mesečno.

Študentski inovativni projekti za družbeno korist

Znani so rezultati 3. javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«, preko katerega bo v tem študijskem letu sofinanciranih 115 projektov. V projektnih aktivnostih se bodo študenti v interdisciplinarnih skupinah seznanjali s praktičnimi izzivi v okolju pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. S tem program ustvarja priložnosti, da študenti že v času študija pridobivajo praktična znanja, veščine in izkušnje, s čimer lajšajo prehod na trg dela po zaključku študija.

Po kreativni poti do znanja 2017-2020

Program Po kreativni poti do znanja je eden od primerov spodbujanja sodelovanja med visokim šolstvom in gospodarstvom ter predstavlja pomembno spodbudo pri povezovanju visokošolskega sistema z delovnim okoljem. Izbrani so bili 103 projekti, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in delovnega mentorja. V okviru projektnih aktivnosti se bodo študenti aktivno vključili v različne izzive gospodarskega in družbenega okolja. Rezultat vzpostavljenega sodelovanja bodo pridobljene praktične izkušnje, znanja in kompetence, ki jih študenti pridobijo z vključitvijo, ter povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožnejše oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih.

PRILOŽNOSTI ZA ORGANIZACIJE

Javno povabilo za izvedbo programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji

ZRSZ je objavil javno povabilo za izvedbo programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih v vzhodni regiji, ki delodajalcem omogoča prejem subvencije za zaposlitev brezposelne osebe, stare do vključno 29 let, s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Subvencija znaša 5.000 eur za zaposlitev 40 ur na teden za nedoločen čas. Povabilo je odprto do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 3. 2020, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb delodajalcev.

Rezultati javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«

Objavljeni so rezultati javnega razpisa »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«, preko katerega bo sofinanciranih 10 projektov organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju, namenjenih krepitvi aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti mladih.

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Urad RS za mladino je objavil javni poziv, katerega cilj je spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

Javno naročilo za izbiro izvajalca raziskave »Mladina 2020«  

Na Uradu RS za mladino iščejo izvajalca raziskave Mladina 2020, katere namen je izdelava profila mladih v Sloveniji glede na različne tematske sklope.  Rezultati izvedene raziskave bodo nudili vpogled v spremembe družbenega profila slovenske mladine, saj bo raziskava zasnovana tako, da bo mogoče njene rezultate primerjati z rezultati izvedenih raziskav v preteklem obdobju (Mladina 2000, Mladina 2010).

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa