DIALOG MLADIH

Dialog mladih! je nacionalni projekt strukturiranega dialoga mladih, mladinskih organizacij in mladinskih centrov, drugih organizacij civilne družbe ter lokalnih in nacionalne oblasti za doseganje skupnih ciljev na področjih, opredeljenih v prenovljenem okvirju za evropsko sodelovanje na področju mladine, s poudarkom na zavedanju kompetenc, pridobljenih v procesu participacije mladih, ki prispevajo k večji zaposljivosti mladih.

Nameni projekta
–    Omogočiti strukturirane razprave od lokalnih do nacionalne ravni med mladimi, organizacijami, ki delujejo z mladimi ter odločevalci o možnostih participacije mladih v družbi.
–    Detektiranje primerov dobrih praks participacije mladih v lokalnih okolji in nacionalni ravni ter vzpodbujanje prenosa dobrih praks med okolji.
–    Ozavestiti in senizibilizirati lokalne skupnosti do nacionalne ravni ter mlade same o pomenu participacije mladih ter njihovega (so)delovanja v lokalni skupnosti.
–    Vzpodbuditi večanje podpore mladinskemu delu – mladinskim organizacijam in mladinskim centrom na lokalnih ravneh in nacionalni ravni, ki vzpodbujajo in omogočajo participacijo mladih.

Glavni dosežki:
–    Promocijske aktivnosti projekta v vsaj 60 lokalnih skupnostih po celotni Sloveniji, ki bodo skupaj zajele 35.000 prebivalcev Slovenije.
–    Izvedba lokalne aktivnosti na temo projekta v vsaj 60 lokalnih skupnostih, ki bo vključila skupaj 600 aktivnih mladih.
–    Izvedba 12 dvodnevnih regijskih dogodkov (v vsaki statistični regiji en dogodek).
–    Vsak regijski dogodek bo združil vsaj 50 aktivnih mladih, 5 predstavnikov odločevalcev ter predstavnike medijev.
–    Izoblikovan vsaj en ukrep za izboljšanje participacije mladih na vsak regijski dogodek.
–    Izveden zaključni tridnevni nacionalni dogodek projekta , ki bo združil vsaj 60 mladih iz regijskih srečanj in znotraj njega izvedena nacionalna konferenca z najvišjimi nacionalnimi odločevalci, kjer bomo predstavili zaključke posvetovanj ter nacionalni ukrep za implementacijo v nacionalne ukrepe ministrstev.
–    Zaključna publikacija projekta ter zaključni video projekta.
–    Vključeni aktivni mladi bodo preko projekta pridobili socialne in državljanske kompetence.
–    Zagotovljena medijska pokritost projekta na lokalnih in regijskih ravneh ter nacionalni ravni s skupaj preko 70 objavami na radiu, televiziji, časopisu in spletnih straneh.

Leto izvajanja projekta & skupno trajanje v mesecih: 2011, 2012; 11 mesecev

Vloga v projektu: nosilec projekta

Partnerji v projektu: Mladinski svet Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod Nefiks

Več si lahko preberete v e-publikaciji Publikacija Dialog mladih! 

Vodja projekta: Uroš Skrinar

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa