Dobre prakse projektov

Zavod Movit je po posameznih ključnih ukrepih v okviru programa “Erasmus+ Mladi v Akciji” zbral primere dobrih praks, med katerimi boste našli tudi projekt strateškega partnerstva Mreže MaMa Youth workers academy ter primere kakovostnega izvajanja mladinskega dela v lokalnem okolju preko projektov naših članic mladinskih centrov.

Kaj sploh so dobre prakse?

Zgodbe, ki jih Zavod Movit izpostavlja, kot primere dobrih praks, po kakovosti projektov izstopajo na posameznih področjih v primerjavi z drugimi projekti.

Na Mreži MaMa smo v letu 2016 s podporo programa Erasmus + Mladi v akciji po ključnim ukrepom 2, na podlagi zaznane potrebe po nadgradnji znanj ter aktivnem vključevanju mladih iz treh skupin mladih z manj priložnostmi (mladina iz ruralnih okolij, LGBT+ mladina, mladi s posebnimi potrebami (gluha in naglušna mladina)) v mladinsko delo, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške ter Turčije v juniju 2016 začeli izvajati daljše strateško partnerstvo poimenovano Youth workers academy.

Glavni namen partnerstva je bil preučiti dobre prakse na terenu s področja dela z mladimi iz treh skupin mladih z manj priložnostmi, in sicer mladina iz ruralnih okolij, LGBT+ mladina, mladi s posebnimi potrebami (gluha in naglušna mladina) ter na podlagi le teh pripraviti nove modele delavnic za zgoraj omenjeno ciljno populacijo kot tudi mladino v širšem pomenu besede. V okviru projekta je nastal priročnik Nič o nas brez nas za izvajanje delavnic z mladimi, temelječi na metodah mladinskega dela ter neformalnega učenja, ki je na voljo tukaj. 

Če iščete navdih za svoj mednarodni projekt, ga lahko morda poiščete v spodnjih brošurah, ki so jih pripravili na Zavodu MOVIT – lahko pa vam služijo tudi samo za orientacijo, kaj vse je mogoče izvesti v okviru programa.

Dobre prakse projektov so zbrali po posameznih ključnih ukrepih:

-Projekti mladinskih izmenjav (Ključni ukrep 1)

-Projekti prostovoljstva (Ključni ukrep 1)

– Projekti mobilnosti mladinskih delavcev (Ključni ukrep 1)

– Projekti strateških partnerstev (Ključni ukrep 2)

– Projekti transnacionalnih mladinskih pobud (Ključni ukrep 2)

– Projekti strukturiranega dialoga (Ključni ukrep 2)

Odtisi mladih+

Odtise mladih oz. Odtise mladih+ (od leta 2014 naprej) na Zavodu Movit pripravijo vsako leto. Poenostavljeno rečeno, gre za publikacijo, v kateri predstavijo implementacijo programa v preteklem letu in izpostavijo najboljše projekte iz vseh ključnih ukrepov

Odtisih mladih+: Erasmus+ Mladi v akciji v letu 2017

– Odtisih mladih+: Erasmus+ Mladi v akciji v letu 2016
– Odtisi mladih+: Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2015
– Odtisih mladih+: Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2014
– Sedem let programa Mladi v akciji 2007-2013
– Odtisi mladih: Program Mladi v akciji v letu 2012
– Odtisi mladih: Program Mladi v akciji v letu 2011
– Odtisi mladih: Program Mladi v akciji v letu 2010
– Odtisi mladih: Program Mladi v akciji v letu 2009
– Odtisi mladih: Program Mladi v akciji v letu 2008
– Odtisi mladih: Program Mladi v akciji v letu 2007

Platforma Erasmus+ za rezultate projektov

Platforma Erasmus+ za rezultate projektov je bila vzpostavljena z namenom zagotavljanja celovitega pregled projektov, ki so jim bila dodeljena sredstva v okviru Programa, in izpostavljanja dobre prakse in zgodb o uspehu. Na tej platformi bodo na voljo tudi proizvodi/rezultati/priprave intelektualnih rezultatov, ki so nastali na podlagi financiranih projektov.

Vsako leto posamezne nacionalne agencije in Izvajalska agencija izberejo primere dobrih praks. Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo na centralni ravni med primeri dobre prakse izbere zgodbe o uspehu.

Nameni platforme Erasmus+ za rezultate projektov so različni:

– preglednost, saj zagotavlja celovit pregled nad vsemi projekti, financiranimi v okviru Programa (vključno s povzetki projektov, zneski financiranja, povezavami URL itd.);
– odgovornost, saj končnim uporabnikom in delavcem omogoča dostop do rezultatov projektov;
– navdih, saj predstavlja dobre prakse in zgodbe o uspehu med upravičenci do programa Erasmus+, vsako leto izbrane na nacionalni in evropski ravni.

Projekti mladinskih izmenjav

Mladinske izmenjave predstavljajo učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja v mladinskem delu in lahko služijo kot vstopna točka v program novim prijaviteljem. Skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva. Več o mladinskih izmenjavah…

Primeri dobrih praks:

Biti mlad
Ključne besede: zaposlovanje mladih, prekarne zaposlitve
Changing Views
Ključne besede: strpnost, socialno vključevanje
Cirkuške poti
Ključne besede: oseba rast, identiteta
Clowns with borders
Ključne besede: begunska in migrantska problematika, socialno vključevanje
European Photo Youth 2014
Ključne besede: fotografske kompetence, projektno vodenje
Improve Your Social Skills, Improve Your Life
Ključne besede: socialno vključevanje, socialne veščine
Izmenjujmo spretnosti
Ključne besede: ključne kompetence, socialno vključevanje
Let’s Act
Ključne besede: mladi s posebnimi potrebami, socialno vključevanje
Manage Your Vote
Ključne besede: aktivno državljanstvo, participacija mladih
No Labels Just People
Ključne besede: socialna vključenost, neverbalna komunikacija, strpnost, krepitev mehkih veščin
Samooskrben
Ključne besede: mladoletni udeleženci, socialno vključevanje, participacija mladih
Veronikine skrivnosti
Ključne besede: mladi s posebnimi potrebami, socialno vključevanje, participacija mladih, krepitev kompetenc
Youth Wonderland
Ključne besede: aktivno evropsko državljanstvo, participacija mladih

Projekti prostovoljstva
V letu 2018 je prišlo do spremembe programa Erasmus+: Mladi v akciji. Evropsko prostovoljsko službo (EVS) so zamenjali projekti prostovoljstva. Razlike med EVS in projekti prostovoljstva obstajajo, vendar ključni vsebinski poudarki in elementi projektov precej podobni, kar pomeni, da je mogoče nauke iz dobrih praks projektov evropske prostovoljske službe smiselno uporabiti pri pripravi in izvajanju projektov prostovoljstva. Več o projektih prostovoljstva…

Dobre prakse:

Active Community (dolgoročni gostiteljski projekt)
Ključne besede: aktivna participacija, aktivacija lokalne skupnosti
Choose Your Way, Choose Your Future (kratkoročni EVS)
Ključne besede: mladi z manj priložnostmi, mladi s posebnimi potrebami, socialno vključevanje
Coworking as a New Way of Collaboration (dolgoročni EVS)
Ključne besede: coworking (sodelo), vključevanje mladih, mednarodnem sodelovanju
Do the (r)evolutin vol. 3 – o aktivnem soustvarjanju svoje prihodnosti (dolgoročni EVS)
Ključna besede: aktivna participacija
EVS Volunteers in Action (skupinski EVS)
Ključne besede: aktivna participacija
Fun Fun Fun (kratkoročni EVS)
Ključne besede: izboljšanje samopodobe, krepitev kompetenc za bodoči poklic
Get Involved, Get Inspired (dolgoročni EVS)
Ključne besede: spodbujanje aktivnega državljanstva mladih
Give Me a Smile (dolgoročni EVS)
Ključne besede: medsektorsko sodelovanje, socialno vključevanje

Gunpowder City Explosion (dolgoročni EVS)
Ključne besede: aktivna participacija, lokalna skupnost

Gunpowder City (dolgoročni EVS)
Ključne besede: razvoj lokalne skupnosti, revitalizacija degradiranih območij
Podpiranje brezposelnih mladih v Palestini skozi neformalno učenje (kratkoročni pošiljajoči EVS)
Ključne besede: opolnomočenje mladih, aktivna participacija, večanje zaposljivosti, krepitev gostiteljske organizacije
Youth for Decent Work (dolgoročni EVS)
Ključne besede: mladi, dostojno delo, prekarnost, nacionalna politika zaposlovanja

Projekti mobilnosti mladinskih delavcev

Aktivnosti mobilnosti mladinskih delavcev in voditeljev imajo dvojen namen. Sodelujočim mladinskim delavcem in voditeljem omogočajo razvoj in krepitev lastnih kompetenc za izvajanje svoje vloge v mladinskem delu, obenem pa z razširjanjem v aktivnostih pridobljenega znanja znotraj svoje organizacije tudi po zaključku projekta omogočajo razvoj in rast kakovosti dela celotne organizacije. Več o mobilnostih mladinskih delavcev…

Dobre prakse:

Become a Multitasker, Be Part of NGO
Ključne besede: zaposlovanje mladih, krepitev kompetenc, nevladni sektor
Increasing Opportunities Through EVS
Ključne besede: krepitev kompetenc, mladinski delo, mladi z manj priložnostmi
Legilab
Ključne besede: gledališče zatiranih, zagovorništvo, zakonodajni postopek
Plesne veščine za vrteča kolesa
Ključne besede: izobraževalni obisk na delovnem mestu (job shadowing), pridobivanje novih kompetenc, prenos dobre prakse
Real youth in action in rural areas
Ključne besede: mladi z manj priložnostmi, podeželje, mladinsko delo, študijski obisk
Words Shape Identity
Ključne besede: terminologija, LGBT skupnost, enake možnosti
Youth Work and Volunteering Against Radicalisation
Ključne besede: preprečevanje nasilne radikalizacije

Projekti podpor za reforme politik

Aktivnosti v okviru podpore za reformo politik: Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine so ciljno usmerjene v doseganje ciljev strategije Evropa 2020, strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) ter evropske strategije za mlade. Edina aktivnost v okviru tega ukrepa, ki se izvaja decentralizirano in se torej organizacije iz programskih držav prijavijo na matično nacionalno agencijo, je aktivnost Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine, ki spodbuja sodelovanje mladih pri oblikovanju politik, tako da omogoča pridobitev podpore za projekte srečanj, posvetovanj, konferenc in dialoga med mladimi ter strokovnjaki in odločevalci na lokalni ali nacionalni ravni oziroma mednarodna srečanja s sodelovanjem mladih in odločevalcev partnerjev iz vsaj iz dveh držav. Več o projektih podpor za reforme politik…

Dobre prakse:

#jezikzavolitve
Ključne besede: aktivno državljanstvo, opolnomočenje mladih
Mladi odloča(j)mo
Ključne besede: opolnomočenje mladih, aktivna participacija, položaj mladih v družbi
Moje prvo stanovanje
Ključne besede: participacija mladih, mladinska politika, stanovanjska problematika
Second National Selection of European Youth Parliament Slovenia
Ključne besede: aktivno evropsko državljanstvo, participacija mladih, Evropski parlament
Zero Waste
Ključne besede: zdravje in dobro počutje, opolnomočenje mladih

Projekti strateških partnerstev

Projekti strateških partnerstev na področju mladine so projekti izmenjave dobrih praks, implementacije inovativnih pristopov in sodelovanja med partnerji iz različnih programskih držav, ki predstavljajo pomemben prispevek h krepitvi kompetenc akterjev v mladinskem sektorju za višjo kakovost mladinskega dela, krepitev participacije mladih in njihovega aktivnega državljanstva oziroma spodbujanje (socialnega) podjetništva mladih. Več o projektih strateških partnerstev…

Dobre prakse:

ABC of Youth Work
Ključne besede: identiteta, učinki, metodologije, mladinsko delo
Connecting and Improving Peer Intervention
Ključne besede: krepitev kompetenc, mladi, vrstniško učenje in pomoč
Evropski mladi proti anticiganizmu
Ključne besede: antiradikalizacija, senzibilizacija mladih
Osebna rast kot orodje v mladinskem delu
Ključne besede: osebna rast, krepitev samopodobe, izobraževalni moduli
Post-Yu Trilateral Learning Bottom up Learning – Empowering Youth in the Region
Ključne besede: opolnomočenje mladih, samozaposlovanje
Youth Workers Academy
Ključne besede: metodologija, mladinsko delo, socialno vključevanje, mladi z manj priložnostmi

Projekti transnacionalnih mladinskih pobud

Transnacionalne mladinske pobude so projekti, namenjeni predvsem sodelovanju skupin mladih z namenom spodbujanja njihove družbene ozaveščenosti in podjetnosti. Več o transnacionalnih mladinskih pobudah.

Dobre prakse

Eksperiment skavtske permakulture
Ključne besede: ozaveščanje, zagovorništvo, zdrav življenjski stil
Youth Support Youth
Ključne besede: mladi z manj priložnostmi, NEET-i, socialno podjetništvo, aktivna participacija

Vir: Zavod Movit

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa