Dosje državljanskih prostorov in mladi

Pomembno je, da so mladim v času njihovega osebnostnega in kariernega razvoja na voljo fizicni in virtualni prostori za spodbujanje participacije in neformalnega izobraževanja. Prav zato se je Slovenija odločila, da v času predsedovanja Svetu EU na področju mladine kot prva aktivno naslovi pomembnost državljanskih prostorov za mlade.

Namen tega dosjeja je zagotavljanje vključujočih državljanskih prostorov, ki bi mlade spodbujali k participaciji, neformalnemu izobraževanju in jim omogočali odprto in varno okolje za njihov osebnostni razvoj.

»Državljanski prostori so prostori, v katerih imajo mladi pravico do svobode združevanja, izražanja, mirnega zbiranja in v katerih so jim zagotovljene vse človekove pravice,« so pomen državljanskih prostorov povzeli na Uradu Republike Slovenije za mladino.

Kakovostni, odprti in vključjoči prostori krepijo demokratično participacijo in avtonomijo mladih, zato je predsedovanje priložnost za spudbujanje zagotavljanja njim odprtih namenskih prostorov.

Dosje državljanskih prsotorov za mlade stremi k zagotavljanju fizičnih prostorov in infrastrukture v obliki mladinskih prostorov, ki jih upravljajo mladi in so opredeljeni kot avtonomni, odprti, varni in vsem dostopni prostori, ki nudijo strokovno podporo razvoju in zagotavljajo priložnosti za participacijo mladih.

Ti bodo tako lahko ustrezno vplivali na vsa področja družbe in vse faze odločanja, od načrtovanja do implementacije, spremljanja in vrednotenja prek njim prijaznih in dostopnih mehanizmov in struktur, ki zagotavljajo odziv politik na njihove potrebe.

Državljanski prostori so prav tako pomembni za zagotavljanje dostopa do vsakodnevnega odločanja za vse mlade iz različnih okolij. Mladi so namreč raznolika in heterogena skupina z različnimi ozadji in življenjskimi izkušnjami, zato dosje državljanskih prostorov stremi k spodbujanju participacije in vključevanja vseh mladih, ne glede na njihovo poreklo. Pomembno je, da se vsi počutijo opolnomočene in imajo orodja za sodelovanje in participacijo v svojih skupnostih in v postopkih odločanja.

Zagotoviti pa ni pomembno le fizičnih prostorov za mlade, v času epidemije so se kot za ključni faktor pri participaciji mladih izkazali tudi virtualni prostori. Čas predsedovanja je tako odlična priložnost za spodbujanje in vzpostavitev vsem mladim dostopnih in varnih virtualnih prostorov, ki jim bodo zagotavljali tako dostop do informacij in storitev kot tudi priložnosti za njihovo participacijo.

Vir: uredništvo mlad.si

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa