“Druženje = povezovanje”

V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo informiranja med mladimi, ki nosijo krovno ime: Vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje. Gre za usposabljanja mladih brezposelnih oseb, ki želijo spoznati načine aktivnega vključevanja v lokalno skupnost, osvojiti socialno mreženje v teoriji in praksi ter preko raznih oblik aktivne participacije izboljšati svoje zaposlitvene možnosti. Usposabljanje je torej namenjeno individualnemu raziskovanju udeležencev ter pripravi načrta za širitev lastne socialne mreže.

Udeleženci 4-urnega usposabljanja so tekom delavnice v Mariboru pridobivali teoretična znanja s področja aktivne participacije in socialnih mrež, le te pa z oporo izvajalke umeščali v praktične primere. Usposabljanje v Mariboru, 8.11.2017, je bilo namenjeno razumevanju tematike ter pripravi lastnega modela mreženja za lažjo ter bolj efektivno socialno vključenost v družbo ter aktivacijo posameznika. Aktivna participacija ter posledično bolj razpredena socialna mreža sta ključna elementa, ki posamezniku omogočata večjo vključenost. Iz tega izhaja aktivno državljanstvo mladih, kar je poslanstvo in ideja projekta MLADIM. Posledično se s pridobivanjem izkušenj mladim večajo kompetence za večjo zaposljivost in zaposlenost.

Udeleženci na usposabljanju.

Uvodni del usposabljanja je bil namenjen spoznavanju teorije o aktivnem državljanstvu ter socialnih mrežah. Z udeleženci smo spoznali načine aktivne participacije ter razdelali pojem politična participacija. Udeležencem so bili predstavljeni mehanizmi aktivnega državljanstva. Preko simulacijske namizne igre omrežena.si, so udeleženci na nekoliko drugačen, a zelo zanimiv način, spoznali kaj lahko prinaša široka socialna mreža v realnem svetu. Poleg dobrih praks aktivne participacije so udeleženci spoznali tudi možnosti vključevanja v razne aktivnosti in organizacije, ki so na voljo v Mariboru. Bolj podrobno so spoznali projekta Mladim ter Koalicija mladih, ter organizaciji MKC Maribor in Pekarna – Magdalenske mreže. V drugem delu usposabljanja so udeleženci pripravili lastne načrt širjenja socialne mreže po metodi »zemljevid strasti«. Gre za metodo v kateri si posameznik začrta cilje, ter postavi kontrolne točke za dosego le teh.

Laura Krančan, izvajalka usposabljanja: “Udeleženci so se aktivno vključevali v pogovore in posamezni tudi na lastnih primerih predstavili pretekla aktivna vključevanja v družbo. Že z dejstvom, da so se odločili udeležiti usposabljanja so dokazali, da se želijo aktivirati ter razumejo, da je širjenje socialne mreže pomembno. Udeleženci so pokazali interes tudi za aktivacijo na mednarodni ravni.”

Urška (28), udeleženka usposabljanja: “V sklopu simulacijske igre sem ugotovila, da poznam največ ljudi iz vsakdanjega življenja, prostega časa in kulture. Poznam premalo posameznikov iz gospodarstva, politike ter tujine. Nedvomno moram načrtno razširiti svojo socialno mrežo.”

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve brezposelnim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

NE POZABI – Projekt MLADIM ponuja kar 10 različnih tematskih modulov, v okviru katerih Mreža MaMa organizira številne delavnice oziroma usposabljanja, za vsak modul pa je izdelan tudi pripadajoč delovni zvezek. Tematski moduli: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

Mreža MaMa je leta 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa