ESS projekti za mladinsko delo in mlade

V četrtek, 12. januarja, je Urad RS za mladino ob začetku izvajanja novega programskega obdobja organiziral posvet na temo projektov za mladinski sektor, v okviru evropske kohezijske politike 2021 – 2027.  Pred mesecem dni so bili potrjeni trije ukrepi za področje mladinskega dela in vključevanje mladih. Za mlade in mladinsko delo bo v novem programskem obdobju pomoč Evropskega socialnega sklada (ESS) namenjena dvema ukrepoma, in sicer za naslavljanje problematike prekarnosti med mladimi ter krepitvi kompetenc mladih za večjo zaposljivost in aktivno državljanstvo. V okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj pa se bo krepila IKT infrastruktura in oprema za izvajanje kakovostnega mladinskega dela in neformalnega izobraževanja v vzhodni kohezijski regiji. Skupna vrednost treh ukrepov znaša več kot 17,3 milijona evrov.

Prvi javni razpis bo objavljen že v letu 2023 in bo namenjen naslavljanju problematike prekarnosti med mladimi, zato je bil prvi posvet namenjen deležnikom mladinskega sektorja in potencialnim prijaviteljem, predvsem z vidika diskusije in sooblikovanja konkretnih pogojev razpisa.

Urad RS za mladino z mladinskim delom naslavlja boj proti prekarnosti mladih in dostojno delo, saj so mladi na posvetovanjih v preteklih letih in tudi v letu 2022 ob pripravi Resolucije o Nacionalnem programu za mladino izpostavili prav problematiko prekarnosti in zaposlovanja ter večjega vključevanja v aktivnosti neformalnega izobraževanja, ki mladim omogoča pridobivanje kompetenc za boljši nastop na trgu delovne sile. Mag. Tina Kosi, v.d. direktorice je uvodoma izpostavila, da so pri pripravi ukrepov upoštevali tako potrebe mladinskega dela in mladinskih delavcev kot tudi mladih in tako zaobjeli pluralnost potreb ter da tako skupaj z organizacijami mladinskega sektorja naredimo nekaj dobrega za mlade.

Ključni ukrepi za mladinsko delo in vključevanje mladih v družbo ter pridobivanje kompetenc izhajajo iz 4 cilja – „Naložbe za delovna mesta in rast“, prednostna naloga 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela.

Prvi ukrep in prvi javni razpis, »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih« bo objavljen že v letošnjem letu in bo v sklopu operacije omogočal vzpostavitev enega ali več konzorcijev za pripravo in izvajanje programa usposabljanj za mladinske delavce s področja prekarnosti in dostojnega dela, za vse mladinske delavce ter izvajanje programov usposabljanj za mlade. V tem ukrepu je na voljo 5 milijonov sredstev, operacija pa se bo izvajala od septembra 2023 do marca 2027. Ukrep se bo nadaljeval s projekti namenjenimi mladim in vključevanju mladih v mladinsko delo za pridobivanje kompetenc za večjo zaposljivost mladih ter za boj proti prekarnosti in dostojno delo. Operacija se bo izvaja med leti 2027 in 2028.

Drugi ukrep za krepitev kompetenc mladih za večjo zaposljivost in aktivno državljanstvo preko mladinskega dela bo omogočal izvajanje usposabljanj za mlade za večjo zaposljivost in aktivno državljanstvo. Spodbujal bo inovativne oblike mladinskega dela, ki bodo imele širše učinke na kakovostno mladinsko delo in mladinske politike ter bo naslavljal NEET mlade, tiste, ki niso zaposleni ali niso vključeni v izobraževanje. Za projekte je predvidenih 7 milijonov, projekti pa se bodo pričeli izvajati med leti 2025 in 2028, za kar bo na voljo 3 milijonov sredstev.

Tretji ukrep je zagotovitev ustrezne IKT infrastrukture in opreme organizacij v mladinskem sektorju, za vzhodno kohezijsko regijo. Gre za zagotovitev osnovnih pogojev za izvajanje in razvoj kakovostnega mladinskega dela in neformalnega izobraževanja, kar predstavlja potreben in nujen del vzpostavitve podpornega okolja za nadaljnji razvoj digitalnih kompetenc mladih in krepitve pametnega mladinskega dela. Na voljo bo 2 mio sredstev, projekti pa se bodo pričeli izvajat 2025.

Podrobnejše opise ukrepov, ki jih bo izvajal Urad RS za mladino, lahko najdete v Programu evropske kohezijske politike 2021 – 2027 v Sloveniji (sprejeta verzija 12. 12. 2022, različica 1.2), in sicer v okviru specifičnih ciljev prednostne naloge 6:

1. Doslednejše zagotavljanje enakega dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja z razvojem dostopne infrastrukture, tudi s krepitvijo odpornosti za izobraževanje in usposabljanje na daljavo in prek spleta (RSO4.2.).

2. Izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijski ukrepi za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, predvsem v okviru izvajanja jamstva za mlade, dolgotrajno brezposelne in prikrajšane skupine na trgu dela, in neaktivne osebe, kot tudi s spodbujanjem samozaposlovanja in socialnega gospodarstva (ESO4.1.).

3. Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti (ESO4.7.).

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa