Izvedbeni načrt Jamstva za mlade

SLOVENIJA – Vlada RS je sprejela Izvedbeni načrt Jamstva za mlade 2016 – 2020.

Ker mladi v Sloveniji pozno vstopajo na trg dela, v ciljno skupino jamstva za mlade v Republiki Sloveniji mlade prištevamo vse osebe, ki še niso dopolnile 30 let. S sprejetjem jamstva za mlade Slovenija jamči, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali drugo usposabljanje, povezano s potrebami delodajalcev, v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.

V primerjavi s predhodnim izvedbenim načrtom za leti 2014 in 2015 bo v prihodnje poleg hitre aktivacije posebna pozornost namenjena tudi mladim, ki so dolgotrajno brezposelni (prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb več kot 12 mesecev). Več poudarka bo v prihodnjih letih tudi na sistemskih ukrepih, ki dajejo dolgoročnejše učinke in izvedbo katerih podpirajo tudi mladi: prenova sistema pripravništva in sistema vajeništva. Glede na izkušnje dosedanjega izvajanja in predloge predstavnikov mladih so ukrepi hitre aktivacije usmerjeni v kakovostne in stabilnejše (trajnejše) zaposlitve, med ukrepe izvedbenega načrta pa sta dodatno uvrščena tudi ukrep informiranje in obveščanje o jamstvu za mlade ter ukrep preprečevanje prekarizacije na trgu dela.

»Analiza okolja, ki smo jo naredili v sklopu projekta junaki zaposlovanja je pokazala, da mladinski centri koristijo ukrepe iz sheme Jamstva za mlade, zato s strani Mreže MaMa še toliko bolj podpiramo sprejetje Izvedbenega načrta za leto 2016-2020. V njem so zapisani ukrepi, ki smo jih skupaj pripravljali z ministrstvi, a vendar še vedno obstajajo možnosti za izboljšave, ki jih vidimo v oblikovanju ukrepov, ki nudijo dolgotrajno zaposlovanje mladih in ne le zgolj nekajmesečne priložnosti. Verjamemo, da bo v prihodnje še več priložnosti in da bomo tudi sami z ozaveščevalno kampanjo Junaki zaposlovanja, ki jo delamo skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenje, o pomenu jamstva za mlade, spodbudili marsikaterega delodajalca k zaposlovanju mladih,« je poudarila mag. Maja Hostnik, direktorica Mladinske mreže MaMa

“Kljub nekaterim pomanjkljivostim je vseeno pomembno in pozitivno, da imamo nabor ukrepov, ki spodbujajo aktivacijo in zaposlovanje mladih. Poleg tega pa mora svoje narediti tudi “trg” in ustvariti zadostno število novih delovnih mest, ki bodo zagotavljale stabilnost na dolgi rok. Pri vsem skupaj naj se pa država sama prepozna in ustvari potrebno okolje, da to tudi dosežemo.” je ob sprejemu izvedbenega načrta povedal predsednik MSS, Tin Kampl.

V petih letih izvajanja jamstva za mlade (2016–2020) bo za ukrepe predvidoma namenjenih okvirno 300 mio. evrov, od tega največ (70,1 in 62,7 mio. evrov) v prvih dveh letih izvajanja, pozneje pa se predvideva postopno zniževanje višine sredstev po letih. Razlog za takšno razporeditev je predvsem v sedanjem stanju, s katerim se soočajo mladi na trgu dela, ki zahteva hitro in okrepljeno ukrepanje. V letih 2016 in 2017 Slovenija razpolaga še z dodatnimi sredstvi finančnega instrumenta EU Pobuda za zaposlovanje mladih v višini 20,7 mio. evrov. Glede na boljše gospodarske napovedi in s tem izboljšanje razmer na trgu dela se predvideva tudi znižanje brezposelnosti mladih, zato se ocenjuje nekoliko nižja potreba po ukrepanju in s tem tudi nekoliko nižja sredstva na letni ravni v letih 2018–2020.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa