Klub MaMa v Mladinskem centru Zagorje ob Savi

V četrtek, 20.11.2014 je Mreža MaMa v Mladinskem centru Zagorje ob Savi organizirala za članice Mreže MaMa enodnevni Klub MaMa in prvi redni zbor Kluba MaMa. Kluba MaMa se je udeležilo 37 predstavnikov mladinskih centrov iz 24 mladinskih centrov. Teme srečanja so bile pogleg predstavitve realizacije letnega delovnega načrta (LDN) 2014 in 2015 tudi aktualne teme kot je interventni zakon, nacionalni program za mladino in vloga Urada RS za mladino do mladinskih centrov v prihodnje. Na zboru Kluba MaMa, ki se je pričel po uvodnem delu pa so članice izvolile nov Svet MaMa. Na koncu dneva se je na Klubu MaMa pridružila tudi predstavnica Nacionalne agencije MLADINA in predstavila program Erasmus+ MVA, poglavje MLADINA ter izpostavila ključne smernice, poudarke in pomembna izhodišča za prijavo projektov. Pri tem je opozorila na novosti, ki jih je potrebno upoštevati pri prijavah na razpise. Posebno pozornost je namenila diseminaciji projektov, ki bo v prihodnje vse bolj pomembno področje pri prijavi in izvajanju projektov.

Smernice Urada RS za mladino v letu 2015

Na povabilo direktorice Mreže MaMa se je Kluba MaMa udeležil turi direktor Urada RS za mladino, mag. Peter Debeljak, ki je bil na voljo za različna vprašanja članic.

V svojem nagovoru se je osredotočil na trenutno dogajanje v mladinskem sektorju. Izpostavil je, da je morda čas, da se osredotočimo na koncepte mladinskega dela, ki smo jim sledili 20-30 let nazaj, kot je na primer ulično mladinsko delo (street work), delo z mladimi z manj priložnostmi in projekti, ki se osredotočajo na zgodbe iz lokalnega okolja. Poudaril je, da so mladinski centri v tem primeru zelo pomembni, saj delajo z in za neorganizirano mladino in imajo moč, da poiščejo tiste skupnosti, ki še do sedaj niso bile prepoznane ali so bile zanemarjene. Tema je nanesla tudi na ureditev statusa mladinskega delavca v smeri kolektivne panožne pogodbe. Na koncu pa je še izpostavil, da je potreben resen razmislek mladinskega sektorja v smeri merjenja pomembnih kazalnikov za delovanje organizacij na mladinskem polju, kot je – social impact (družbeni učinki), merjenje dodane vrednosti, ustvarjanje novih zaposlitev in zagovarjanje priznavanja neformalnega izobraževanja.

Zbor Kluba MaMa

Zbor Kluba MaMa je začela direktorica Maja Hostnik, ki je po ugotovitvi sklepčnosti predlagala sprejetje poslovnika Zbora in predsedstvo, zapisnikarja ter dva overjavitelja zapisnika. Po sprejetju predlaganega je besedo predala predsednici Zbora, Karmen Murn, ki je prisotne seznanila z volitvami v Svet MaMa in besedo predala volilni komisiji, da predstavi postopke odpiranja in kontrolo pravilnosti kandidatur za Svet MaMa. Predsednik volilne komisije, Luka Polutnik (Mreža MaMa) je članice seznanil s potekom in evidentiranimi prijavami, ki jih je bilo devet. Sledila je predstavitev vseh kandidatov za Svet MaMa in volitve. Članice zbora Kluba MaMa so v Svet MaMa izvolile naslednje predstavnike:

– Jernej Škof, Društvo ŠKUC

– Alen Kraševec, Zavod za kulturo, mladino in šport Litija – Mladinski center Litija

– Laura Krančan, Mladinski center Dravinjske doline

– Sara Berglez Zajec, Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino – Marenberški mladinski center Radlje ob Dravi

– Marija Duktaj Fruk, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

– Vojko Vavpotič, Javni zavod Mladi Zmaji

– Marko Pavlovič, Mladinski center Zagorje ob Savi

Direktorica Mreže MaMa je prisotne seznanila, da trenutnemu Svetu Mreže MaMa poteče mandat januarja 2015, ko se bo oblikoval prihodnji Svet. Konstitutivna seja Sveta MaMa pa bo v začetku prihodnjega leta.

Ob koncu zbora Kluba MaMa so pod točko razno udeleženci podali nekatere komentarje in mnenja, predvsem glede interventnega zakona. Oblikovali so predlog, da naj se mladinski centri ob kakršnihkoli problematiki v zvezi z njihovim delovanjem obrnejo na vodstvo Mreže MaMa ter podajo predloge za rešitev le te ga, pri čemer bo vodstvo Mreže MaMa proaktivno reagiralo in vključilo ključne deležnike, kot je bilo v primeru interventnega zakona, ki je opredeljeval ukinitev ali združitev javnih zavodov, ki imajo zaposlenih manj kot 15 zaposlenih. Direktorica Maja Hostnik je zbrane seznanila s kom vse stopili v kontakt in o nadaljnjih korakih.

Letni delovni načrt za leto 2015 in razprava

Pomembna točka tokratnega Kluba MaMa je bila predstavitev letnega delovnega načrta za leto 2015, ki ga bo kasneje obravnaval tudi strokovni Svet MaMa. Maja Hostnik in Maja Drobne sta predstavili dva sklopa LDN 2015 in sicer redne in projektne aktivnosti ter tri medsebojno povezana in prepletena področja: zastopanje, strateško komuniciranje in izobraževanje.

Redne aktivnosti LDN 2015

Diektorica je uvodoma predstavila vizijo delovanja Mreže MaMa v letu 2015, ki bo v prid članicam in za krepitev članic – mladinskih centrov. S tem namenom bo organiziranih več izobraževanj in dogodkov za povezovanje članic. V prihodnjem letu pa Mreža MaMa skupaj s članicami pričela pripravljati strategijo razvoja mladinskih centrov. Pomemben del rednih aktivnosti je zastopanje. Z izvajanjem zastopnja krepimo članice Mreže MaMa in Mrežo MaMa v odnosu do odločevalcev, lokalnih skupnosti in države. Znotraj mreže se izvaja skrbništvo članic, ki se bo v prihodnje še okrepilo. Znotraj zastopništva je še vedno zelo pomembna umestitev mladinskih centrov v strateške dokumente države za finančno perspektivo 2014-2020 ter zastopanje njihovih interesov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Pogovor je nanesel tudi na formiranje poklica mladinski delavec in strategijo, kako doseči ustanovitev skupne kolektivne pogodbe za mladinsko delo in ureditev statusa mladinskega delavca.

Mreža MaMa bo tudi v letu 2015 svoje članice in zainteresirano javnost obveščala o dogajanju in izvedenih aktivnostih z ePublikacijami, ki bodo zajemale mesečne aktivnosti Mreže MaMa (eMaMa) in smiselne ePublikacije na temo mladinskih centrov, mladinskega dela in mladinskih delavcev ter mednarodne dejavnosti. Prav tako bomo na Mreži MaMa še naprej redno ažurirali in vzdrževali spletne strani kot tudi socialna omrežja o projektih in relevantnih informacijah za članice. Skozi celotno leto pa se bomo trudili, da pridobimo medijske objave na temo mladinskih centrov, mladinskih centrov hostlov, mladinskega dela in Mreže MaMa.

Maja Drobne je predstavila tudi skupinski kratkoročni EVS projekt za namene skupne promocije članic Mreže MaMa. Akcija se bo izvajala po vsej Sloveniji, kjer se bo izpostavljala vloga in pomen mladinskega dela in mladinskih centrov na lokalno okolje ter celotno družbo.

Na področju izobraževanja se bo v letu 2015 poudarjalo interno izobraževanje za zaposlene znotraj mreže in njenih članic, tako za zaposlene kot za vodilne kadre v organizacijah. Izvedla se bodo interna izobraževanja za projektno vodenje, mednarodno mladinsko delo, ulično mladinsko delo, opolnomočenje mladega človeka, tako za namene krepitve trenerjev kot krepitev znanja in referenc zainteresiranih udeležencev. Z vsemi izobraževanji in supervizijo za direktorje in mladinske centre želi Mreža MaMa poskrbeti za izobraževanje mladinskih delavcev in vodij ter za kvalitetno delo z mladimi na številnih področjih. Želja je, da se okrepi ali usposobi trenerje, ki prihajajo iz vrst članic Mreže MaMa, ki bodo del bazena trenerjev Mreže MaMa. To za Mrežo MaMa predstavlja novo poglavje in dodaten izziv.

Projektne aktivnosti LDN 2015

Pri delu na Sekciji MCH se bo v prihodnje potrebno osredotočiti na skupno vizijo in odpreti nekatera vprašanja o obstoju sekcije ter narediti analizo stanja ter rezultatov preteklih let. Graditi se mora na prepoznavnosti, tudi njihovih programov in produktov, ki naj bodo oblikovani po principih mladinskega dela. Vizija in marketinško-komunikacijski načrt sta osnova za komunikacijo in promocijo blagovne znamke sekcije kot tudi vsakega mladinskega centra. V sklopu sekcije MCH se bomo v prihodnje predvsem osredotočali na vse mladinske centre in povezovanje le teh in ne le na mladinske centre hostle, saj je najpomembnejše to, da Mreža MaMa deluje celostno in celovito ter se znotraj mreže gradi prepoznavnost, ki posledično ustvarja zaupanje ostalih deležnikov.

Prihodnje leto si lahko obetamo tudi nadaljevanje Strukturiranega dialoga, ki ga je Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije izvajala v preteklih letih. Eden izmed ciljev projekta je tudi izvedba enodnevnega srečanja s predstavniki mladinskih centrov in odločevalci na temo opolnomočenja mladih.

Na mednarodnem področju pa bomo letos nadaljevali sodelovanje s partnerji iz Finske, Nepala in Bangladeša z naslovom »Youth Creating Solutions for Meaningful Participation«, izvedli aktivnost z evropsko organizacijo Alcohol Youth Policy Network, izvedli strateško partnerstvo s finci »Boost Your Internationality« ter gostili skupino EVS prostovoljcev za namene promocije mladinskih centrov in mladinskih centrov hostlov.

LDN 2015 bo Mreža MaMa poslala tudi vsem članicam v komentiranje in dodajanje predlogov in na podlagi tega se bo oblikoval končni LDN 2015, s katerim se bodo poistovetile vse članice. Glavno in najpomembnejše poglavje v letu 2015 pa bo priprava strategije razvoja mladinskih centrov.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa