Logbook

Logbook 1.0

Mreža MaMa je v letu 2018 pričela z izvajanjem pilotnega projekta Logbook. Gre za orodje, ki mladinskim delavcem omogoča beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela.

Ideja o uvedbi orodja v Slovenijo se je začela na študijskem obisku na Švedskem, ko so predstavniki občin in različnih organizacij v mladinskem sektorju ugotovili, da sistem odgovarja tudi na izzive mladinskega dela v Sloveniji. V Slovenijo sistem implementiramo na pobudo treh občin – mestnih občin Ljubljana in Novo mesto ter občine Brežice, ki so za koordinatorja projekta izbrale Mrežo MaMa. Implementacija poteka v okviru projekta Europe Goes Local – razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino.

Platformo Logbook je razvila mreža KEKS, ki na Švedskem skrbi za zagotavljanje kakovosti mladinskega dela. Mrežo KEKS sestavlja 43 lokalnih (občinskih) oddelkov za mladinsko delo in okoli 250 mladinskih centrov. Da bi čim bolj učinkovito zagotavljali kvaliteto mladinskega dela, so razvili model, ki mladinskim delavcem nudi podporo pri oblikovanju ciljev in evalvacijo njihovega dela.

Logbook predvideva aktivno participacijo mladih in temelji na različnih orodjih za evalvacijo dela, ki ga mladinski delavci opravijo v mladinskih centrih. S pomočjo različnih evalvacijskih vprašalnikov se oblikujejo kazalniki za vsak mladinski center in občino, kar omogoča tudi vrednotenje napredka in razvoja posameznega mladinskega centra. Mladinskim delavcem omogoča redno spremljanje statističnih podatkov o aktivnostih in obiskovalcih mladinskega centra, dodana vrednost sistema pa so prej omenjena orodja za evalvacijo mladinskega dela, s katerimi mladinski delavci s strani mladih pridobijo povratno informacijo o svojem delu. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija in postaja bolj kakovostno.

Ekipa Mreže MaMa je v letih 2018-2019 sistem prevedla v slovenščino, v vseh sodelujočih mladinskih centrih je redno podpirala izvedbo letnega evalvacijskega vprašalnika o aktivnostih mladinskega centra in uporabnikom skozi terenske obiske nudila podporo pri uporabi in implementaciji sistema v lokalna okolja.

Logbook 2.0 

Na podlagi rednih evalvacij pilotnega projekta smo sklenili, da Logbook uspešno naslavlja aktualne potrebe po razvijanju kakovosti mladinskega dela, saj gre za orodje, ki nudi širšo sliko in vpogled v mladinsko delo v Sloveniji, poleg tega pa spodbuja mladinsko delo, ki temelji na aktivni participaciji mladih. Zaradi tega smo sklenili, da s pilotnim projektom nadaljujemo tudi v letu 2020. Naš cilj v drugi fazi projekta je vključiti čim širši krog občin, ki uporabljajo orodje. Z začetkom leta 2020 smo tako v projektu pozdravili pet novih občin: mestni občini Maribor in Celje ter občine Škofja Loka, Krško in Zagorje ob Savi.

Logbook sedaj v Sloveniji vključuje že 8 občin, znotraj le-teh pa 26 mladinskih centrov, ki v letu 2020 uporabljajo orodje in razvijajo kakovost mladinskega dela na lokalni ravni. Uvedba Logbooka v druge slovenske občine je pomembna zaradi celostnega vpogled v mladinsko delo na lokalni in nacionalni ravni. Mladinski sektor bo s pomočjo orodja pridobil celostno sliko o kvantiteti in kvaliteti mladinskega dela, mladinskih programov in nenazadnje tudi informacije o mladih, ki obiskujejo mladinske centre. Po obeh zaključenih fazah pilotnega projekta pričakujemo, da bomo celostno in poglobljeno izmerili učinke uporabe orodja, prednosti, ki jih prinaša za mladinski sektor in vpliv, ki ga ima na kakovost mladinskega dela – tako na nacionalni kot lokalni ravni.

Mreža MaMa skozi obe fazi pilota skrbi za tehnično in vsebinsko podporo mladinskim delavcem in občinam, z namenom poenotenega vnašanja in zagotavljanja kredibilnosti podatkov, s tem pa tudi večanja kakovosti mladinskega dela v Sloveniji. Kot koordinacijska organizacija vzdržuje redno komunikacijo z mrežo KEKS, pripravlja vmesna poročila in analize ter organizira redna evalvacijska srečanja z uporabniki Logbooka v Sloveniji.

Predstavitveni video – Logbook

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa