Mladi odloča(j)mo! – Vabilo k sodelovanju

Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa k sodelovanju vabi mlade posameznike (Ambasadorje), ki bi s pomočjo mladinske organizacije, mladinskega sveta lokalne skupnosti, mladinskih centrov, predstavljali in vodili proces strukturiranega dialoga na lokalni ravni.

Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa že peto leto zapored izvaja projekte na področju strukturiranega dialoga. Strukturirani dialog je instrument s katerim mladi komuniciramo z odločevalci in jim preko strukturiranega dialoga predamo pobude in rešitve za izboljšanje stanja med mladimi.

V preteklosti smo projekte strukturiranega dialoga izvajali na različne načine in v različnih okoljih. S projektom Mladi odloča(j)mo! pa želimo doseči, da bi sam proces postal ustaljena praksa v lokalnih okoljih in da bi ga mladinske organizacije izvajale samostojno in kontinuirano.

Zato vabimo k sodelovanju posameznike iz mladinskih organizacij, mladinskih centrov, mladinske svete lokalnih skupnosti ter organizacije za mlade, ki bodo predstavljali ambasadorje strukturiranega dialoga v lokalnem okolju in znotraj vaše organizacije. Vzpostaviti želimo partnerstva s posamezniki, ki bi bili Ambasadorji strukturiranega dialoga na lokalni ravni in bi predstavljali vez med mladimi, lokalnimi odločevalci in med organizatorjem projekta.

Aktivnosti projekta bodo po principu strukturiranega dialoga potekale od marca 2015 do septembra 2016, kar vključuje predvsem sodelovanje z nosilcem projekta, organizacijo različnih dogodkov v lokalni skupnosti, sodelovanje z lokalnimi odločevalci, sodelovanje z mladinskimi organizacijami v lokalni skupnosti in seveda mladimi.

Vse aktivnosti, ki jih boste izvajali v okviru projekta z mladimi bodo dogovorjene vnaprej z nosilcem projekta, ambasadorjem ter vašo organizacijo.

V letu 2016 bomo organizirali nacionalno mladinsko konferenco na kateri bodo sodelovali mladi in odločevalci iz vseh iz lokalne, nacionalne ter evropske ravni. Naloga ambasadorja strukturiranega dialoga in organizacije bo pomagati pri organizaciji dogodka in rezultate, pobude, rešitve, ki jih boste pridobili tekom projekta v lokalnem okolju med mladimi, predstaviti odločevalcem na konferenci.

Natančnejša predstavitev projekta »Mladi odloča(j)mo! je na voljo na koncu.

 

V kolikor se odločite za sodelovanje, so vloge v projektu sledeče:

Nosilec (Mladinski svet Slovenije) se obvezuje, da bo:

–       sodeloval in pomagal ambasadorju strukturiranega dialoga pri vseh aktivnostih;

–       zagotovil vsebinsko vodenje projekta na lokalni in nacionalni ravni;

–       pripravil usposabljanje za ambasadorje strukturiranega dialoga z namenom spoznati instrument strukturiranega dialoga, pomen zagovorništva in participacije mladih ter predstavitve projekta, načrtovanja aktivnosti in vsebinske izvedbe aktivnosti;

–       pripravil natančna navodila glede izvajanja aktivnosti;

–       pripravil in zagotovil gradiva, ki bodo ambasadorjem omogočili lažje izvajanje aktivnosti;

–       zagotovil sredstva za povrnitev dejansko nastalih stroškov izvedbe projekta, in sicer:

o     povračilo stroškov prehrane (od 13 do 29 let) udeležencev v kolikor bo to potrebno za izvedbo aktivnosti

o     najem prostora in tehnike za izvedbo aktivnosti (skladno z oddano ponudbo izvajalca);

Partner (organizacija v mladinskem sektorju) se obvezuje:

–       zagotoviti ambasadorja, ki bo prevzel koordinacijo aktivnosti projekta in bo pri tem aktivno sodeloval in komuniciral z nosilcem projekta, mladimi in lokalnimi odločevalci;

–       da se bo ambasador udeležil delovnega srečanja ambasadorjev z namenom spoznavanja procesa strukturiranega dialoga in možnosti izvedbe kontinuiranega procesa v lokalnem okolju;

–       pripraviti in organizirati aktivnosti projekta, ki bodo vnaprej dogovorjene z nosilcem projekta, skladno z vnaprej pripravljenimi gradivi in smernicami, ki jih pripravi nosilec projekta, pri čemer koordinacija vključuje:

–       vzdrževati stik z  mladimi, ki bodo preko aktivnosti pripravili analizo lokalnega okolja, predlagali rešitve in se udeležili nacionalne zaključne konference, ter jim zagotovil podporo mladinskega voditelja;

–       poročati nosilcu o poteku lokalnih aktivnosti in sami izvedbi;

–       sodelovati pri evalvaciji projekta, ki jo pripravi nosilec ob zaključku projekta.

Projekt poteka v okviru programa Mladi v akciji, kjer smo pridobili 75% sredstev sofinanciranja projekta. V skladu s pogodbo o sofinanciranju moramo spoštovati določila Programa Mladi v akciji, ki verjamem, da jih poznate (uradna povpraševanja, originalni računi, liste prisotnosti, kritje stroškov le mladim udeležencem projekta od 13 do 29 let).

 

Kaj je vaš prvi korak?

V kolikor želite sodelovati pri projektu Mladinskega sveta Slovenije in Mladinske mreže MaMa vas prosimo, da nam do ponedeljka, 9 februarja 2015 na projekti@mss.si pošljete motivacijsko pismo, kjer navedete vsaj 4 razloge, zakaj je vaša organizacija primerna za izvajanje projektnih aktivnosti. Poleg tega pripišite podatke o organizaciji ter kontaktno osebo (ambasador), ki bo v prihodnje prevzel komunikacijo glede aktivnosti projekta.

Za več informacij in morebitna pojasnila se lahko obrnete na zgornji e-mail naslov ali pokličete na 041/275-573 (Ana).

 

Mladinski pozdrav!

Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa

 

——————————-

Mladi odloča(j)mo!

 

1.       Potek projekta

Posvetovanja z mladimi so ključna aktivnost projektov strukturiranega dialoga in tudi tokrat bomo z mladimi razpravljali o temah, pomembnih zanje in hkrati prioritetnih v programu Mladi v akciji. Razpravljali bodo o temah v okviru opolnomočenja mladih  ter o temah, ki bodo določene za prihodnji cikel strukturiranega dialoga. Srečanja mladih bomo pripravljali v sodelovanju z mladinskimi organizacijami in organizacijami za mlade ter izobraževalnimi institucijami (srednje šole, fakultete).

V ta namen bodo trenerji izvajali posvetovanja, v okviru katerih bodo poskrbeli za informiranje mladih o institucijah in delu EU na področju mladih, predstavili obravnavano temo ter spodbudili mlade k razmišljanju in izražanju stališč o dotični temi ter zbrali zaključke posvetovanj za nadaljnjo uporabo. Mlade bomo tako opremili z znanji oz. informacijami s področja socialne vključenosti ter Z vodeno razpravo se želimo dotakniti izzivov ter možnosti za aktivnejše udejstvovanje mladih tako na lokalni kot državni ravni.

Ker pa želimo v projekt vključiti celoten mladinski sektor bomo s tem projektom preko delovnih srečanj s predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij (članic MSS) in preko posveta s predstavniki mladinskih centrov na eni strani pridobil mnenja mladih o aktualnih temah 4. cikla strukturiranega dialoga, po drugi strani pa bodo predstavniki informirani o procesu strukturiranega dialoga in možnosti vključevanja vanj. Poleg tega bodo srečanja namenjena izboru vsebin in tem, ki jih bomo obravnavali na nacionalni konferenci, kjer je namen tudi krepiti mladinski sektor.

Zadnji dogodek, ki ga bomo organizirali bo nacionalna konferenca na kateri bodo sodelovali mladi in odločevalci iz vseh treh ravni ter strokovnjaki iz področja mladine. Mladi bodo pripravljali skupaj z lokalnimi odločevalci na podlagi ukrepov, ki bodo nastali na posvetovanjih z mladimi po Sloveniji, po skupinah načrtovali kako čim bolje implementirati lokalne ukrepe. Hkrati se bodo na konferenci oblikovali tudi nacionalni ukrepi, ki jih bomo oblikovali skupaj s strokovnjaki. Zadnji dan se jim bodo pridružili tudi nacionalni  odločevalci na katere bomo naslovili predlagane ukrepe. Namen je vzpostaviti močnejša partnerstva med mladimi in lokalnimi odločevalci ter povezati mladinski sektor z nacionalnimi odločevalci.

1.1.    Nameni projekta

• organizirati nacionalno  mladinsko konferenco na kateri bodo sodelovali  mladi iz različnih občin  in odločevalci;

• na nacionalni dogodek pridobiti čim večji del mladinskega sektorja in lokalne, nacionalne ter evropske odločevalce z namenom krepitve mladinskega sektorja in celovitejšega sodelovanja vseh deležnikov pri implementaciji ukrepov;

• okrepiti sodelovanje z odločevalci z namenom hitrejše implementacije ukrepov;

• z vsakim dogodkom mladim omogočiti učno izkušnjo ter nuditi priložnost za njihov osebnostni razvoj s poudarkom na pridobivanju socialnih, državljanskih, komunikacijskih in drugih kompetenc;

• vzpostaviti mentorstvo za prenos znanja na eni strani in pridobivanje izkušenj na drugi strani po principu, da vodja projekta spremlja in podpira delo koordinatorja in vodje programa, koordinator nudi podporo in znanje mladinskim;

•uporaba spletne platforme za spletno participacijo.

1.2.      Cilji projekta

• v projekt vključiti različne mlade (vsaj 400) preko mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter izobraževalnih institucij (srednjih šol, fakultet)  in jih pripeljati na nacionalno konferenco;

• izvedba vsaj 20 posvetovanj z mladimi po srednjih šolah in fakultetah;

• izvedba dvodnevnega srečanja s predstavniki (nacionalnih) mladinskih organizacij (vsaj 15);

• izvedba enodnevnega srečanja s predstavniki mladinskih centrov (vsaj 30) na temo opolnomočenja mladih;

• izdati zaključno elektronsko publikacijo in evalvacijo projekta;

• zagotoviti medijsko pokritost projekta na lokalni in nacionalni ravni s skupaj preko 150 objavami na radiu, televiziji, časopisu in spletnih straneh.

1.3.      Časovni potek projekta:

–              marec do december 2015 – posvetovanja z mladimi na aktualne teme strukturiranega dialoga,

–              marec 2015 – posvet z nacionalnimi mladinskimi organizacijami,

–              september 2015 – posvet s predstavniki mladinskih centrov,

–              maj 2016 – nacionalna konferenca

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa