»Mladi prostovoljci ali mladi mladinski delavci kot informatorji?«

V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo informiranja med mladimi, ki nosijo krovno ime: Medvrstniško informiranje. Gre za usposabljanja mladih prostovoljcev, ki želijo v lokalni skupnosti okrepiti informiranje mladih s poudarkom na metodah medvrstniškega informiranja. To jim omogoča predvsem novo izkušnjo ter krepitev komunikacijskih in organizacijskih kompetenc, nova znanja ter širitev obzorja, lokalnemu mladinskemu centru pa večjo prepoznavnost centra in aktivnosti za mlade.

Udeleženci enodnevnega usposabljanja so tekom delavnice sočasno pridobivali teoretična znanja in prenašali lastne izkušnje v načrtovanje modela medvrstniškega informiranja. Usposabljanje v Centru za mlade Domžale, 27.9.2017, je bilo namenjeno vzpostavitvi sistema medvrstniškega informiranja v treh lokalnih skupnostih. Informiranje mladih za mlade je pomemben vidik s preprostega razloga: mladi razumejo mlade, poleg tega se preko informiranja svojih vrstnikov učijo ter spoznavajo z oblikovanjem pobud in predlogov za mlade. Iz tega izhaja aktivno državljanstvo mladih, kar je poslanstvo in ideja projekta MLADIM. Posledično se s pridobivanjem izkušenj mladim večajo kompetence za večjo zaposljivost in zaposlenost.

Usposabljanje v Domžalah je povezalo prostovoljce mladinskih centrov iz Domžal, Zagorja in Ljubljane. Uvodni del usposabljanja je bil namenjen umeščanju osnovnih pojmov v lokalne realnosti, udeleženci so se pobliže srečali s pojmoma »informacijska pismenost«, »alkimija informiranja«. Na usposabljanju smo definirali potrebo po informiranju v lokalnem okolju ter spregovorili tudi o vplivih informiranja na posameznika, mladinski center ter lokalno okolje. Udeleženci so pridobili znanja o mladini danes. Kot dobre prakse informiranja so bile izpostavljene »Premostna točka« Mladinske postaje Moste, seznanjanje mladih o delovanju mladinskega centra v bližini šole v Domžalah preko izvajanja energizerjev v šoli med glavnim odmorom ter »sladki predalnik«, ki ga za dvosmerno informiranje uporabljajo v Zagorju. Kot primerno orodje medvrstniškega informiranja se je izpostavila tudi mobilna aplikacija Mladim, ki bo tudi uporabljena v novih modelih medvrstniškega informiranja. Sledil je popoldanski – akcijski sklop usposabljanja, v katerem so udeleženci konkretno zagrizli v tako imenovane lokalne akcijske načrte. Najprej so definirali veščine mladinskega informatorja ter postavili sebe v vlogo le tega. Kot namen informiranja so definirali predvsem spodbujanje aktivnejše participacije tako na nivoju mladih, kot tudi na nivoju mladinskega centra ter lokalne skupnosti. Postavljen izziv priprave akcijskega plana ni lahek zalogaj, saj so preko naloge začeli pripravljati model informiranja, ki bo v njihovi lokalni skupnosti testno z mladimi prostovoljci potekal med decembrom 2017 in majem 2018. V okviru naloge so udeleženi sledili naslednjim korakom: analiza mladih, analiza lokalnega okolja, definiranje tematike informiranja, priprava inovativnih metod informiranja in nabor informatorjev, priprava terminskega načrta. Usposabljanje smo zaključili s pripravo časovnice za dokončno pripravo izvedbenega načrta ter evalvacijo.

Laura Krančan, vodja projekta: »Po par izvedbah usposabljanja Medvrstniško informiranje je lepo videti kako se v posameznih lokalnih skupnosti model že postavlja na noge in nosi prve rezultate. Ti so spodbuda predvsem tisti mladim, ki se v usposabljanja vključujejo sedaj, torej tudi včerajšnjim udeležencem.«

Maja (25), »Informiranje? Informacije? Kaj se skriva za temi izrazi? No, včerajšnja delavnica je ponudila ravno teoretski in praktični vpogled v to tematiko. Kot najbolj pomembno pa se mi zdi omeniti, da sem skozi vaje v skupini prišla do idej za nadaljevanje in razvoj informiranja v Mladinski postaji Moste. Delavnico priporočam vsem, ki želijo informiranje med mladimi nadgraditi. «

 

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve brezposelnim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

NE POZABI – Projekt MLADIM ponuja kar 10 različnih tematskih modulov, v okviru katerih Mreža MaMa organizira številne delavnice oziroma usposabljanja, za vsak modul pa je izdelan tudi pripadajoč delovni zvezek. Tematski moduli: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

Mreža MaMa je leta 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa