O projektu

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

O projektu MLADIM

Mladinska mreža MaMa je s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je v letu 2016 objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, katerega namen je bil krepitev kompetenc mladih za povečanje njihove zaposljivosti in zaposlenosti.

V projektno idejo smo vključili 18 mladinskih centrov po Sloveniji; njihovi mladinski delavci bodo pri projektu sodelovali kot trenerji in razvijalci metod posameznih modulov in s tem pridobili dodatne kompetence. Dodatno se bo preko mladinskih centrov vključilo še 360 mladih brezposelnih, starih med 15 in 29 let. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/ informatorjev. Mreža MaMa je pri pripravi načrta usposabljanj in drugih aktivnosti, upoštevala realno stanje na trgu dela mladih in tako jasno izpostavlja namero po vključitvi tako mladih z manj priložnostmi, kot vseh ostalih podskupin.

#32zaposlitev

Skupaj gradimo mladinski sektor…

Mladinski centri v Sloveniji trpijo zaradi kadrovske podhranjenosti, saj v slovenskem prostoru trenutno ne obstaja nikakršen model usposabljanj za mladinske delavce. Krepitev mladinskega sektorja poteka skozi zaposlovanje mladinskih delavcev oziroma mladih informatorjev v mladinskih centrih ter krepitvijo aktivnega državljanstva mladih.

…saj krepimo mladinske centre!

Tekom izvajanja projekta bodo mladinski centri opolnomočeni in kadrovsko ter vsebinsko močnejši, saj bodo le ti aktivno vključeni v izvajanje ter uporabo rezultatov projekta. Inovativne ter inventivne metode novih modulov usposabljanj (ki bodo temeljile na metodah neformalnega učenja) bodo v mladinske centre vnesle dodatno oporo, kvaliteto dela ter prepoznavnost sektorja na lokalnih, regionalnih ter na nacionalni ravni. Preko aktivnosti, ki jih bo Mreža MaMa izvajala na terenu bodo mladinski centri opolnomočeni, hkrati pa bodo pridobili in uporabljali nova orodja pri delu z mladimi.

V okviru projekta MLADIM se bo ustvarilo učna gradiva za usposabljanja mladinskih delavcev in s tem trajnostni in vzdržen model zaposlitvenih kompetenc. Tako se bo okrepilo in opolnomočilo mladinske centre in s tem dvignilo kvaliteto dela mladinskega sektorja.

#cikelUsposabljanj

Sistem usposabljanj za aktivno državljanstvo in večanje kompetenc mladih bo sestavljen iz 10  modulov, vsak pa bo izveden vsaj šestkrat. Moduli bodo temeljili na metodah neformalnega učenja, tematike, ki bodo pokrite pa so:

 • osnove mladinskega dela
 • vrednotenje mladinskega dela
 • evalvacija mladinskega dela
 • projektni menedžment
 • mednarodno mladinsko delo
 • odnosi z javnostmi in komuniciranje
 • medvrstniško informiranje mladih
 • mladinski delavec kot mentor in inštruktor
 • vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje
 • socialne veščine med mladimi

**Za vsak modul usposabljanja bo izdelan drugačen delovni zvezek.**

Kratek kronološki pregled

Projekt se bo odvijal od oktobra 2016 do septembra 2018.

 • 2016: informiranje o projektu, predstavitvena akcija projekta, vključitev kadra in konkretizacija komunikacijskih kanalov
 • 2017: usposabljanja, osveščanje in informiranje interne in eksterne javnosti in drugih deležnikov o projektu, aktivnostih in kazalnikih učinkov
 • 2018: rezultati, učinki, evalvacije, publikacije, aplikacije, spremljanje rezultatov

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Mladinska mreža MaMa