Mladinsko delo za karierni razvoj v 2022

Mreža KROJ je mreža organizacij mladinskega sektorja, ki delujejo na področju kariernega razvoja mladih. Deluje kot ključna vez med akterji na mladinskem polju, ki spodbujajo mlade, da ustvarijo svojo karierno pot. Skozi opolnomočenje mladi za aktivno državljanstvo mladinski delavci, mlade podpirajo na poti sprejemanja odgovornosti, osamosvajanja in pri izbiri odločitev o njihovi karierni poti ter jih usposabljajo in mentorirajo za boljši nastop na trgu delovne sile. 

Mlade na njihovi poti podpirajo tako s specifičnimi vsebinami, namenjenim informiranju in raziskovanju kariernih možnosti (predstavitve poklicev, znanja za gradnjo posameznih zaposlitvenih kompetenc); hkrati pa jih z aktivnim vključevanjem v sooblikovanje programov mladinskega dela spodbujajo k uresničevanju lastnih projektnih idej. Vključevalni proces mladim omogoči široke učne izkušnje; s fasilitrianjem aktivnosti se spoznavajo s projektnim delom, pridobivajo oprijemljiva znanja o ovirah na poti uresničevanja idej in pobud. Mladi hkrati s praktično opravljenim delom pridobivajo ponotranjene kompetence, izboljšajo svoje zmožnosti dela v skupinah in pridobivajo samozavest za samostojno zaključevanje raznolikih delovnih nalog. 

Te trditve lahko podkrepimo tudi s konkretnimi dokazi, ki nam jih pokaže orodje Logbook. Logbook je mednarodna spletna platforma za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela, ki ga v letošnjem letu uporablja kar 27 mladinskih centrov v 8 slovenskih občinah in ena nacionalna mladinska organizacija. Orodje ponuja inovativno rešitev za enotno, celovito in sistematično beleženje in spremljanje kakovosti in učinkov mladinskega dela na enem mestu.

Aktivnosti grajenja kariernih kompetenc v 2022

V letu 2022 je bilo v sistemu zabeleženih kar 1.046 aktivnosti, označenih z vrsto zaposlovanje in podjetništvo in informiranje. Med zabeleženimi aktivnostmi zasledimo tako dejavnosti, namenjene grajenju specifične kompetence, kot so inštrukcije tujih jezikov ali učenje igranja glasbil, kot aktivnosti, namenjene grajenju odpornosti na področju duševnega zdravja, kot so aktivnosti čuječnosti in razbremenilni pogovori. Zasledimo tudi vsebine, namenjene kariernemu usmerjanju in uspešni prijavi na delovna mesta, kot so pomoči pri pripravi prošenj za zaposlitev in oblikovanju življenjepisov. Odvijala pa so se tudi individualna karierna svetovanja in pa vsebinska svetovanja pri pripravi posameznih projektov. 

Skupno so se aktivnosti, namenjene grajenju kariernih kompetenc odvijale v trajanju 5.163 ur, udeležilo se jih je 11.070 mladih. Kar 19% aktivnosti so fasilitirali mladi, kar kaže na izmenjavo znanj med posameznimi generacijami mladih. 

Učni učinki na mlade na podlagi letne evalvacije Logbook

V okviru orodja Logbook vsako leto izvedemo letno evalvacijo. V letu 2022, je smo zabeležili 1010 rešenih vprašalnikov o aktivnostih mladinskega centra in 476 odgovorov na skupinski vprašalnik. Analiza rezultatov vprašalnikov nam ponudi odličen vpogled v učne učinke, o katerih poročajo mladi. 

Mladi, vključeni v aktivnosti v mladinskih centrih namreč poročajo o odličnih učnih učinkih. Kar 87% vključenih mladih meni, da jih mladinski delavci spodbujajo k prevzemanju odgovornosti na posamezni aktivnosti, 86% mladih poroča, da so prevzeli odgovornosti za več aktivnosti v mladinskem centru. Nekoliko manj, 61% mladih je sodelovalo pri načrtovanju ene ali večih aktivnosti v mladinskem centru, 57% pa je tako sodelovalo pri izvedbi aktivnosti kot sprejeli odgovornost za njeno izvedbo. Skupni kazalnik vpliva, sodelovanja in prevzemanja odgovornosti tako znaša 72%. Zatrdimo lahko torej, da vsaj tri četrtine mladih, ki so vključeni v aktivnosti mladinskega centra ob podpori mladinskih delavcev, nadgradi svoje kompetence sodelovanja in sprejemanja odgovornosti.

Prav tako velika večina mladih ocenjuje, da se je s sodelovanjem naučila novih stvari 78%, nekoliko manjši delež, 66%, pa je z mladinskimi delavci opravil tudi refleksijo o pridobljenih znanjih.

Mladi, ki so sodelovali v skupinskih aktivnostih, izražajo, da so  veliki meri sodelovali pri načrtovanju projekta (59%), velik delež jih je sodeloval tako v pripravah projekta (62%), kot v njegovem izvajanju in sprejemanju odgovornosti za posamezno aktivnost (68%) in izvedbi evalvacije (73%). Skupni kazalnik participacije tako znaša 55%. Končno pa tudi kazalnik učenja v skupini kaže odlične rezultate. Kar 84% mladih, vključenih v skupinske dejavnosti, ocenjuje, da so se s sodelovanjem v skupini naučili novih stvari, 87% pa je o pridobljenih znanjih, reflektirajo skupaj z mladinskim delavcem. Skupni kazalnik učenja v skupinah tako znaša kar 85%. 

Ključen je še vpogled v kompetence, ki so jih pridobili mladi s sodelovanjem v aktivnostih: 

  • 50% mladih ocenjuje, da je zaradi sodelovanja boljši v prevzemanju odgovornosti. 
  • 38% mladih ocenjuje, da so zaradi sodelovanja izboljšali sposobnost koncentracije.
  • 39% mladih je ocenilo, da so nadgradili svoje kritično mišljenje.
  • 50% mladih meni, da so razvili svojo sposobnost ustvarjanja in razvijanja novih idej.
  • 46% mladih je ocenilo, da so zaradi sodelovanja izboljšali sposobnosti načrtovanja in organiziranosti.
  • 65% mladih meni, da so zaradi sodelovanja v skupini boljši v sodelovanju.
  • 37% mladih ocenjuje, da so razvili svojo sposobnost obvladovanja konfliktov.
  • 49% mladih meni, da so boljši v podpori drugim.

Pridobljeni podatki torej potrjujejo naše trditve. Skozi sodelovanje v aktivnostih mladinskega sektorja mladi pridobivajo ključne kompetence, ki jim izbiro kariere, jih pripravijo na vstop na trg dela in nudi podporo v procesu osamosvajanja in sprejemanja aktivnega državljanstva. 

Vsebina je finanicrana s strani mreže KROJ. Mrežo KROJ financira Mestna občina Ljubljana.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa