Mladokracija – Mladi za demokracijo

Mreža MaMa je že vrsto let vpletena v spodbujanje mladih k aktivni participaciji skozi proces mladinskega dialoga. Tudi letos smo bili uspešni na prijavi v program Erasmus+: Mladi v akciji in sicer KU3: Podpora za reformo politik s projektom Mladokracija – Mladi za demokracijo.

Mladokracija je projekt, ki postavlja v ospredje mladega človeka in mu omogoča, da je aktiven državljan na vseh nivojih – lokalnem (regionalnem), nacionalnem in nadnacionalnem. S tem namenom bo projekt zasledoval in prispeval h ključnim ciljem mladinskega dialoga, skozi različna posvetovanja, ki se bodo navezovala na cilje mladih, pa bodo mladi lahko aktivno zastopali svoje interese v družbi. Glavni cilj projekta je, da mlade seznanimo z delovanjem procesov odločanja na vseh ravneh aktivnega delovanja družbe ter jih aktivno vključimo v dialoge z odločevalci, s katerimi bodo skupaj razmišljali o njihovi prihodnosti.

Uresničevanje ciljev in namenov projekta Mladokracija bomo zagotavljali z organizacijo in izvedbo dogodkov mladinskega dialoga z neorganizirano in organizirano mladino v lokalnih skupnostih (6 regijskih dogodkov v obliki posvetov z delavnico), ki bodo tematsko obarvani v skladu s cilji mladih in sicer tako, da bo imel vsak regijski dogodek svojo temo. Regijski posveti, ki bodo mladim omogočili neposredno komunikacijo in razpravo ter pridobivanje novih kompetenc s področja komuniciranja in aktivnega državljanstva, bodo vključevali mlade, mladinske delavce, strokovnjake, predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti, lokalne, nacionalne in EU odločevalce in druge relevantne lokalne, nacionalne in EU deležnike.

V luči predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki se bo na mladinskem področju izvajal pod sloganom »Space and participation for all« bomo v ospredje postavili naslednje teme: vključujoča družba, prostor in participacija za vse, trajnostna in zelena Evropa, kakovostno učenje in kakovost mladinskega dela, razvoj podeželja za mlade in EU blizu mladim skozi evropske programe.

Na 6 regijskih posvetih bomo preko delavnic skupaj z mladimi oblikovali predloge, ki jih bodo mladi naslovili na lokalne, nacionalne in EU odločevalce. Cilj je zbrati vsaj 18 konkretnih predlogov in iz njih oblikovati 3 predloge sistemskih ukrepov, ki bodo odločevalcem predstavljeni na nacionalni konferenci.

Cilji projekta so:

  • Predstavitev projekta in ciljev mladinskega dialoga vključenim akterjem in deležnikom.
  • Informirati mladinske delavce in udeležence/mlade za vodenje procesa mladinskega dialoga in promovirati aktivno državljanstvo ter udeležbo mladih v družbenem življenju.
  • Senzibilizacija strokovnjakov in odločevalcev o temah in pomenu mladinskega dialoga.
  • Priprava delovnega gradiva za mlade s predstavijo ključnih odločevalskih institucij in procesov.
  • Organizacija in izvedba 6 regijskih posvetov z delavnicami in organizacija in izvedba nacionalne konference.
  •  Omogočiti neposreden dialog med mladimi in odločevalci lokalnega, nacionalnega in EU nivoja.
  •  Zbrati vsaj 18 ukrepov mladih in iz njih oblikovati 3 predloge sistemskih ukrepov.
  •  Komunikacijska podpora projektu in promocija aktivnega državljanstva med mladimi (komunikacijska kampanja).

Mladokracija – Delovni zvezek

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa