Novi “korona paket” – kaj prinaša nevladnim organizacijam?

S 1. majem 2020 je v veljavo stopil novi “korona paket”, ki delno spreminja pogoje za državno pomoč iz prvega paketa in uvaja nekaj novih ukrepov za gospodarstvo, ki pa jih lahko koristijo tudi nevladne organizacije.  Z vami delimo informacije, ki jih je za nevladne organizacije zbral CNVOS.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) prinaša sledeče spremembe prvotnega zakona:

I. Višina državne pomoči: Višina prejete pomoči se v skladu z novimi pravili EU o dovoljenih državnih pomočeh omejuje tudi nominalno po višini: skupen znesek ne sme presegati 800.000 EUR (120.000 EUR za področje ribištva, 100.000 EUR za področje primarne kmetijske proizvodnje). Državna pomoč se ne všteva v shemo državnih pomoči »de minimis«, zgornje omejitve pa veljajo kot skupna omejitev za državno pomoč tako v okviru »korona zakona« kot tudi za morebitna druga javna sredstva za iste stroške.

II. Pogoji za državno pomoč (za povračilo nadomestil za delavce na čakanju in za povračilo nadomestil za delavce, ki zaradi epidemije ne morejo delati):

  • spreminjajo se pogoji glede višine prihodkov in sicer: do pomoči bodo upravičeni delodajalci, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019 (ukinja se torej ocenjevanje vsakega polletja v 2020, odstotek upada prihodkov je nižji, izrecno se zahteva, da je upad prihodkov posledica epidemije). Več o pogojih za povračilo nadomestil za delavce na čakanju tukaj, več o pogojih za povračilo nadomestil za delavce, ki zaradi epidemije ne morejo delati, tukaj)
  • pri presoji zgornjega pogoja se bodo upoštevali samo prihodki od prodaje, kar so pri nevladnih organizacijah praviloma prihodki iz pridobitne dejavnosti. Več o tem tukaj.
  • v vsakem primeru in torej ne glede na upad prihodkov lahko državno pomoč dobijo organizacije s statusom invalidske ali humanitarne organizacije. Več o tem tukaj.

POMEMBNO! Novela določa, da lahko delodajalci  vloge za državno pomoč za nadomestila plač za čas od 13. 3. dalje vložijo najkasneje v osmih dneh od uveljavitve novele, kar je do 8. maja 2020. Če imate torej delavce na čakanju od 13. 3 dalje ali če delavci od takrat dalje dela ne morejo opravljati, ker nimajo varstva za otroke ali javnega prevoza na delo, ali če vloge niste vložili, ker niste izpolnjevali prejšnjih pogojev, lahko to storite do 8. 5. 2020!

III. Izvajanje čakanja na delo od doma: Prvotno pravilo, da lahko delodajalec delavca na čakanju pozove nazaj na delo za največ sedem zaporednih dni mesečno, se spreminja tako, da gre za katerihkoli sedem dni in ne več nujno zaporednih (delodajalec lahko tako delavca pozove nazaj na delo v poljubnih sedmih dneh v mesecu).

IV. Krizni dodatek: Invalidska podjetja in zaposlitveni centri bodo lahko pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije dobila povračila izplačanega kriznega dodatka za invalide, ki delajo v času epidemije; drugim delavcem bodo lahko krizni dodatek izplačala tudi iz naslova sredstev in oprostitev za invalide.

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A) prinaša sledeče spremembe prvotnega zakona:

  • odločbe, sklepi in drugi dokumenti v upravnih in javnopravnih zadevah (npr. upravni postopki, razpisi) se vročajo z vložitvijo v nabiralnik, poštni predal ali po elektronski pošti in torej ne proti podpisu. Pri tem velja, da je prejemnik dokument prejel šesti dan od dneva odpreme, in tedaj pričnejo teči tudi roki (npr. za odgovor, za pritožbo). Naslovnik lahko sicer dokazuje, da je dokument prejel kasneje in da je rok zato pričel teči kasneje.
  • sodišča lahko od 1. 5. 2020 dalje razpisujejo naroke, odločajo in vročajo pošto tudi v nenujnih zadevah, vendar pa roki v teh zadevah (npr. za pritožbo, za odgovor) še vedno ne tečejo. Ustne obravnave se lahko izvaja tako, da se virusna okužba ne širi.

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE)  prinaša sledeče ukrepe za nevladne organizacije:

  • nevladne organizacije, ki imate v najemu državne ali občinske poslovne prostore in zaradi državnih ukrepov zaradi epidemije ne morete izvajati gospodarske (pridobitne) dejavnosti ali jo izvajate bistveno težje (npr. zaradi prepovedi združevanja, zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti), lahko državo ali občino zaprosite za oprostitev plačila najemnine za obdobje od 13. 3. 2020 do preklica epidemije.
  • nevladne organizacije, ki opravljate gospodarsko (pridobitno) dejavnost lahko zaprosite za kredit pri banki in dobite državno poroštvo. Pogoje za poroštvo določa zakon (višina kredita, trajanje in mnogi drugi).

Vir: CNVOS

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa