O aktivni politiki zaposlovanja

Vlada RS je sprejelaSmernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2016-2020. Smernice aktivne politike zaposlovanja predstavljajo glavne usmeritve za nadaljnje delo in učinkovito izvajanje ukrepov APZ, s ciljem večje zaposljivosti, večje konkurenčnosti in višje kompetentnosti delovne sile v Sloveniji. Ukrepi APZ bodo usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, torej tistim, ki kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram potrebujejo pomoč pri vstopu na trg dela.

Smernice APZ za obdobje 2016-2020 sledijo strateškim usmeritvam Slovenije ter tako določajo ključne prioritete za izboljšanje stanja na trgu dela v Sloveniji za obdobje do 2020. V smernicah so predstavljena “ozka grla” trga dela, na katera se bodo osredotočili ukrepi APZ v obdobju do 2020, in sicer na ciljno skupino mladih, na starejše, dolgotrajno brezposelne ter tiste z nizko izobrazbo.

Razmere na trgu dela se, kot ugotavljajo, sicer izboljšujejo, vendar počasneje kot se krepi gospodarska rast. Brezposelnost se zmanjšuje, postopno se povečuje število delovno aktivnega prebivalstva, so pa delodajalci pri zaposlovanju še vedno previdni. V dokumentu so v posebnih poglavjih posebej opisane ciljne skupine, ki imajo trenutno na trgu dela slabši položaj oziroma so bolj ranljivi in katerim bo v prihodnje potrebno posvečati posebno pozornost (starejši, mladi, dolgotrajno brezposelni in nizko izobraženi). Ob rasti gospodarske aktivnosti se bo v obdobju 2015–2017 nadaljevalo naraščanje zaposlenosti in postopno zniževanje števila registrirano brezposelnih.

Pri implementaciji programov APZ se bodo v prihodnjem obdobju osredotočali na:

– CILJNE SKUPINE: programi, ki so se do sedaj izkazali za učinkovite se bodo izvajali tudi v prihodnje, upoštevajoč potrebe najbolj ranljivih skupin in tudi potreb trga dela;

– hitrejšo AKTIVACIJO: za preprečevanje prehoda v dolgotrajno brezposelnost je nujno pospešiti aktivacijo in posledično reintegracijo brezposelnih oseb;

– zagotavljanje KOMPETENC in IZOBRAZBE: priprava projektov v skladu s potrebami trga dela in v sodelovanju s socialnimi partnerji.

– okrepljeno SODELOVANJE s SOCIALNIMI PARTNERJI pri oblikovanju in izvajanju programov APZ;

– HITRA ODZIVNOST NA TRENUTNO STANJE TRGA DELA, UPOŠTEVAJOČ SPECIFIČNE POTREBE REGIJ in strukturo brezposelnosti;

– izvedbo ANALIZ USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI izvajanih APZ programov.

Smernice APZ za obdobje 2016-2020 predstavljajo okvirno oziroma indikativno višino sredstev, potrebnih za učinkovito izvajanje ukrepov APZ, in sicer v višini 100 milijonov evrov letno;

– sredstva integralnega proračuna 45 milijonov evrov,

– sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 55 milijonov evrov.

Sredstva Evropskega socialnega sklada bodo tudi v prihodnjem obdobju pomemben vir sofinanciranja ukrepov APZ.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa