“Občine na “spletnem” obisku” v Slovenskih Konjicah

V torek, 3. novembra, smo v sklopu dogodkov predstavitve dobrih praks “Občina na obisku”, ki potekajo v okviru projekta Europe Goes Local, ki ga vodi NA Movit, zaradi trenutnih razmer izvedli spletni obisk in sicer v Občini Slovenske Konjice. Na spletnem obisku se nam je pridružila tudi Občina Zreče, sosednja občina Slovenskih Konjic, ki zelo dobro sodelujejo. Sodelovanje med obema občinama pa dopolnjujejo tudi aktivnosti Mladinskega centra Dravinjske doline v sklopu Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus.

Srečanje je tokrat potekalo na spletni platformi Zoom, osrednja tema pa sta bili predstavitev priprave lokalne strategije za mlade v obeh občinah in predstavitev projekta Mladi odločevalci Dravinjske doline. Spletenega obiska sta se udeležila predstavnika občine Slovenska Bistrica, Nataša Pirnat in občine Ribnica, Jurij Košir, ki si prizadevata za večje vključevanje mladih v njunih občinah.

Začeli smo s predstavitvijo Mladinskega centra Dravinjske doline, ki deluje že od leta 1999 in je v Slovenskih Konjicah nastal na pobudo študentskega kluba, s katerim mladinski center še danes zelo dobro sodeluje. V vseh letih sodelovanja se je Mladinski center Dravinjske doline, organiziran kot nevladna organizacija, oblikoval v enega izmed največjih mladinskih centrov v Sloveniji, ki deluje v sklopu štirih programskih stebrov mladinski center, Patriot kot prireditveni prostor, medgeneracijski center in KraAkTor kot kreativni laboratorij. Vodja Mladinskega centra Dravinjske doline in strokovna sodelavka Regionalnega stičišča NVO savinjske regije Novus, Karmen Kukovič je v predstavitvi mladinskega centra povedala, da so kot mladinski center NVO svoje začetke pričeli snovati s prijavo na različne razpise, predvsem programa Erasmus+ na področju mladine. »Skozi vse projekte, ki jih je mladinski center v vseh teh letih pridobil na različnih razpisih, smo vzpostavili prostor za aktivo participacijo mladih in s tem tudi prostor za izražanje različnih kultur, mnenj, drugačnosti in medgeneracijskega sodelovanja,« je izpostavila Karmen Kukovič.

Vsekakor pa se v lokalnem okolju dobre zgodbe za razvoj mladinskega dela in nevladnih organizacij pričnejo s posluhom in podporo s strani občin. Tako je mladinski center Dravinjske doline skupaj z Občino Slovenske doline oblikoval lokalni program mladih v Občini Slovenske Konjice za obdobje 2018 – 2022.

Katja Vipotnik, predstavnica občine Slovenske Konjice z oddelka za splošne in družbene zadeve, je predstavila proces nastajanja lokalnega programa za mlade v občini in izpostavila, da so s programom pridobili prvi celostni dokument, ki so ga pripravili skupaj z mladimi. »Gre za temeljni programski dokument, ki v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju in opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju. Celoten proces pa je skupaj z mladinskim centrom in mladimi vodil občinski upravni organ.« Ob zaključku predstavitve je še poudarila, da so tovrstna digitalna srečanja dobrodošla in poučna, saj tako lahko predstavijo delovanje mladinskega dela v lokalni skupnosti ter ostalim občinam iz prakse in prve roke odgovorijo na vprašanja, ki jih zanimajo.

Primer dobre prakse priprave strategije za mlade, pa je predstavila tudi Sandra Vidmar Korošec, višja svetovalka za negospodarske dejavnosti na občini Zreče. Predstavila je drugačen način priprave strategije za mlade, saj v Občini zreče nimajo mladinskega centra ali kakšne druge mladinske organizacije. Strategijo za mlade so zato pripravili na drugačen način in sicer v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Filozofsko fakulteto, ki je skupaj s študenti izpeljala celoten proces priprave strategije skupaj z mladimi iz Zreč. »Pri tem smo vključili srednjo šolo iz Zreč in študente mariborske Filozofske fakultete, saj smo ocenili, da je bolje, če mladi vodijo posvetovanja z mladim in tako dobili želene rezultate.« Poleg srednje šole so vključili tudi naključne mlade in večji podjetji iz Zreč ter tako zaobjeli celotno lokalno skupnost.  Ob zaključku predstavitve je še izpostavila, da podpirajo tovrstna srečanja in da jim je pridobitev strategije za mlade v ponos. »Na srečanju smo dobili tudi dodatne zanimive ideje za delo z mladimi, ko bo epidemija koranavirusa za nami.«

Ob zaključku srečanje je Karmen Kukovič predstavila projekt Mladi odločevalci v Dravinjski dolini, ki je projekt mladinskega centra  in Občine Slovenske Konjice, v katerem mladi podrobno spoznajo delovanje lokalne samouprave, občinskih služb, odborov in občinskega sveta. V nadaljevanju procesa identificirajo svoje potrebe in načine, kako bi jih rešili, ter simulirajo sejo občinskega sveta in dorečejo akcijski načrt. Gre za zelo fleksibilen proces, ki si ga lahko mladi prilagajajo glede na njihove trenutne potrebe ter tako spoznavajo pomen aktivnega državljanstva, saj učinki kažejo, da se mladi po zaključku projekta vključijo v občinske odbore, nekateri pa so tudi kandidirali za predstavnike v mestnem svetu. Iz tega projekta je tudi nastal načrt priprave strategije za mlade, povečali pa so tudi sredstva za mladinske organizacije in programe.

Predstavnika Občine Slovenska Bistrica in Ribnica sta aktivno sodelovala pri predstaviti in se seznanili z različnimi pristopi vključevanja mladih v občino, ne glede na to ali v občini obstaja mladinska struktura ali ne. Ob zaključku sta izpostavila, da sta pridobila veliko koristnih informacij glede različnih pristopov priprave strategije za mlade, ki jima bodo zagotovo v pomoč pri njihovem nadaljnjem delu pri pripravi strategije za mlade.

Tokratni dogodek je že sedmi zapovrstjo, dosedanje evalvacije pa kažejo na izjemno koristnost dogodkov, ki ponujajo neposreden vpogled v delovanje mladinskih centrov v lokalnem okolju, njihovo vlogo in pomen za aktivno participacijo mladih ter medsebojno sinergično delovanje med občino, mladimi in mladinskim centrom.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa