Participativni proračun v občini Brežice povezuje lokalno skupnost

Danes smo se v okviru partnerstva Europe Goes Local, ki ga vodi Nacionalna agencija MOVIT, seznanili z dobro prakso participativnega proračuna v občini Brežice. Obisk in mreženje občin Brežice, Trbovlje in Šentjur je sicer potekalo na daljavo, a kljub temu za dobro vsebino to ni bila ovira.  Participativni proračun – Moja skupnost – sodelujem!, ki ga izvaja Občina Brežice je primer dobre prakse, saj gre za proces, v katerega so aktivno vključeni občani, občina pa pri tem nudi zgolj podporo in usmerja ter koordinira celoten proces. Kot je izpostavila Patricia Čular, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, je dodana vrednost njihovega pristopa v procesu samem, ki temelji na tem, da občani Brežic med seboj sodelujejo, se povezujejo in skupaj gradijo skupnost.  Po skoraj dveh letih se že kažejo učinki participativnega proračuna in sicer to, da prebivalci Brežic vzamejo tovrstne projekte in manjše investicije za svoje. Velika zainteresiranost prebivalcev Brežic za prijavo projektov in nastajajoči projekti so pokazali, da si občani Brežic želijo urejenega okolja, ki je namenjeno druženju in aktivnemu preživljanju prostega časa. Pomembno pri tem pa je, da res za projekti stojijo prebivalci občine Brežice in da se z njimi tudi poistovetijo.

Patricia Čular je poglobljeno predstavila participativni proračun Moja skupnost – sodelujem!, ki ga v Brežicah v kar nekaj vidikih izvajajo drugače kot v drugih občinah. »Kot oddelek smo zadolženi za izvedbo participativnega proračuna. V štirih stvareh smo v tem drugačni od drugih občin, ki ta proces prav tako izvajajo. Prva zadeva je ta, da smo imeli drugačno stališče do stopnje pripravljenosti projekta in participativni proračun oblikovali za dve leti. Prav tako smo drugače formirali komisijo za pregledovanje projektov, saj smo vključili občane in člani komisije niso bili zaposleni na občini. Drugače smo izvedli tudi sam postopek glasovanja in pri tem ubrali več različnih poti. Pri tem ves čas izhajamo iz stališča, da je participativni proračun tisti del proračuna, o katerem občani aktivno soodločajo.« je pojasnila Patricia Čular.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. V občini Brežice ga izvajajo za dve proračunski leti naenkrat, v letih 2020 in 2021 je tako za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, namenjenih predvidoma 200.000 evrov. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine preuči Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa so podani v glasovanje občankam in občanom. Trenutno so že v pripravah za leti 2022-2023.

Posebnost brežiške občine je tudi v tem, da je za mladino oblikovan poseben razpis, prav tako pa so v proračunu za mlade ločeno rezervirana posebna sredstva.

Predstavnici občine Šentjur in Trbovlje, ki se jima ideja o participativnem proračunu zdi zelo dobra, je najbolj zanimalo imenovanje komisije in sistem glasovanja. Na občini Brežice so dodelali sistem, ki omogoča transparentno glasovanje in sodelovanje vseh občanov in občank, saj imajo možnost glasovanja osebno, po pošti ali po spletu. Pri imenovanju komisije, ki jo sestavljajo občani Brežic pa so na podlagi razpisa izbrali člane komisije, ki pa niso smeli biti prijavitelji projektov ali kakorkoli povezani s projekti. Specifika participativnega proračuna je tudi ta, da gre za umeščanje projektov investicijske narave v občinski proračun in zagotavljanje samostojnih proračunskih postavk za posamezni izbrani projekt.

Participativni proračun je tudi lepa priložnost za vključevanje mladih, ki v lokalni skupnosti skozi manjše investicijske projekte sooblikujejo javni prostor in skozi soudeležbo pokažejo, da so možne spremembe, če je le posluh in volja obeh strani, kar pa občina Brežice s procesom in svojevrstnim pristopom ter razumevanjem mladine in svojih občanov tudi dokazuje.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa