Pomen in bistvo vključevanja: Naslavljanje izobraževalnih in socialnih izzivov mladih migrantov v Evropi

Glavna tema projekta IncludeME se nanaša na integracijo mladih beguncev in migrantov z nedokončanim šolanjem in nizko stopnjo izobrazbe,  je še posebej relevantna glede na številne izzive, s katerimi se ti posamezniki soočajo ob prihodu v Evropo. Te težave so mnogo plastne in zajemajo izobraževalne, družbene, čustvene in poklicne vidike, ki jih še dodatno zaplete nizka stopnja izobrzbe mnogih izmed omenjenih mladih posameznikov.

Na področju izobraževanja se mladi begunci in migranti pogosto srečujejo s šolskimi sistemi, ki niso ustrezno pripravljeni na naslavljanje njihovih specifičnih potreb. Na primer, nemški dvojni sistem poklicnega usposabljanja, kljub svoji učinkovitosti pri olajševanju prehodov iz šole na delo, morda ne v celoti zadovolji potreb tistih z nizko in nedokončano izobrazbo. Pri nizozemskem sistemu pa, čeprav ponuja “popravljalne ukrepe vključevanja” za pomoč pri izobraževanju priseljenskih otrok in mladih, še vedno veliko število otrok in mladih izpade iz sistema, zaradi njegovega krhkega ravnotežja med koristmi sistema prepustnosti in tveganjem izpada na nižjih izobraževalnih ravneh. Te nianse poudarjajo potrebo po zgodnjih izobraževalnih intervencijah in strategijah za omilitev šolske segregacije ter podporo večjezičnim in medkulturnim kompetencam. Vir: https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-019-0129-3

Razsežnost priseljevanja, ki vključuje pomemben delež mladih posameznikov, je na evropske izobraževalne sisteme postavila veliko breme. Ta pritok je razkril in okrepil obstoječe šibkosti sistema, poudarjajoč nujno potrebo po povečanju kapacitet učiteljev za naslavljanje različnih potreb teh mladih novincev. Pomanjkanje učiteljev, zlasti tistih, ki se specializirajo za jezikovno in psiho-socialno podporo, še dodatno zaplete situacijo. Vir: https://www.migrationpolicy.org/news/meeting-education-needs-rising-numbers-newly-arrived-migrant-students-europe-and-united-states

Na družbeni ravni so različne države EU razvile inovativne pristope za olajšanje socialne in poklicne integracije mladih beguncev. Francija s shemo Jamstvo za mlade ponuja finančno pomoč in usposabljanje mladim v negotovih razmerah, s čimer si prizadeva podpreti njihovo izobraževalno in poklicno integracijo. Vendar pa je lahko dostop do takšnih programov za mlade begunce omejen. V Grčiji programi, kot je Zdravljenje Limba (»Curing the Limbo«), zagotavljajo jezikovne tečaje in karierno svetovanje, ki sta ključna za vključevanje na lokalni trg dela in v družbo. Pobude v Nemčiji, kot je Združenje Ključ (»SchlüsselBund«), pa kažejo moč angažiranosti skupnosti pri podpori mladim beguncem k neodvisnemu življenju preko sponzorstev za stanovanja in svetovalnih storitev. Vir: https://fra.europa.eu/en/publication/2019/integration-young-refugees-eu-good-practices-and-challenges

Izzivi v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VET) so enako pomembni. Migranti imajo manj verjetnosti za uspešno dokončanje srednjih poklicnih programov (VET) v primerjavi s svojimi vrstniki, ki imajo nacionalno državljanstvo, pri čemer so stopnje opustitve šolanja zlasti višje med vajenci, rojenimi v tujini. Ta razlika poudarja potrebo po personalizirani podpori in prilagoditvah standardnega trajanja vajeništva, da bi ustrezali raznolikim ozadjem mladih. Vir: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/115b87dd-en/index.html?itemId=/content/component/115b87dd-en)

Čeprav evropski šolski sistemi migrantom praviloma zagotavljajo enake izobraževalne pravice kot domačim šolarjem, dijakom in študentom, še vedno obstajajo razlike, zlasti za migrante  z neurejenim statusom in tiste nad obvezno šolsko starostjo, ki niso dokončali svojega izobraževanja. Potreba po jezikovni in psiho-socialni podpori pogosto naleti na pomanjkanje virov, in čeprav se mnogi sistemi trudijo vključevati migrante, je pomanjkanje celovite, nacionalne/evropske strategije za integracijo migrantov očitna v večini evropskih izobraževalnih sistemov (vir: https://migrant-integration.ec.europa.eu/library-document/integrating-students-migrant-backgrounds-schools-europe_en).

Ti izobraževalni, socialni in poklicni izzivi poudarjajo ključno vlogo pobud, kot je projekt IncludeME. Zagotavljanje veščin in virov za mladinske delavce za učinkovito podporo mladim posameznikom z migrantskim ozadjem je nujno. To ne pomaga le pri osebnem razvoju in integraciji mladih, ampak tudi bogati gostiteljske države, spodbuja bolj vključujočo, raznoliko in živahno družbo. Kot poudarja Agencija EU za temeljne pravice, naslavljanje prehodnih faz v življenju mladih beguncev, izboljšanje dostopa do poklicnega usposabljanja in izobraževanja ter zagotavljanje celovite podpore s strani strokovnjakov, so ključni koraki k preprečevanju “izgubljene generacije” in zagotavljanju uspešne integracije teh mladih posameznikov v družbo (Vir: https://migrant-integration.ec.europa.eu/library-document/young-migrants-europe-creating-lost-generation_en).

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa