PREGLED PROJEKTNIH AKTIVNOSTI Mreže MaMa – januar – junij 2017

Aktivno od junakov k mladim

Na Mreži MaMa bomo v novo leto zakorakali z mnogimi projekti, ki jih bomo nemoteno nadaljevali iz leta 2016. Večji projekti, ki se bodo nadaljevali iz lanskega leta 2016 so tako iz nacionalnega, kot tudi iz mednarodnega področja. Vsem pa je skupno to, da krepijo mladinsko delo mladinskih delavcev v mladinskih centrih, pri čemer zasledujemo aktivno participacijo mladih in aktivno državljanstvo mladih za večjo zaposlenost.

V ospredju nacionalnih projektov je aktivno državljanstvo in participacija mladih.

Skozi vse aktivnosti, ki jih izvajamo, bomo pri vključevanju mladih zasledovali to, da pridobijo ključne kompetence, ki jih zahtevajo delodajalci pri zaposlovanju in to so: komunikacijske veščine, timsko delo, retorične sposobnosti, načrtovanje projektov in dela, spodbost odločanja in presojanja skozi vodenje projektov in navsezadnje matematične sposobnosti finančnega vodenja projektov. In prav to prinašata projekta Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost in MLADIM.

Projekt Junaki zaposlovanja se bo v letu 2017 nadaljeval z lokalnimi dogodki v mladinskih centrih in se bodo zaključil v mesecu maju z nacionalno konferenco na temo zaposlovanja mladih v prihodnosti, ukrepov sheme Jamstva za mlade in izzivov dostojnega dela. Prve konkretne korake pa bom v januarju pričeli s projektom MLADIM, ki bo ustvarjal mnoge priložnosti za mlade, ki se bodo lahko usposabljali za večjo zaposljivost in samostojno življenje v prihodnje. Že v januarju bomo pričeli z več usposabljanji na temo komuniciranja, projektnega vodenja, mednarodnega mladinskega dela in novih- starih pristopov zaposlovanja ter vrednotenja mladinskega dela.

Mednarodne aktivnosti za mladinske delavce

Ob zavedanju, da je temelj vsake organizacije in trdne skupnosti in pri tem naše mreže, neprestano usposabljanje, bomo nadaljevali z usposabljanjem mladinskih delavcev za večjo aktivnost mladih. Skozi različne module usposabljanj bomo krepili kadrovsko strukturo in odpirali nove priložnosti za mladinske delavce, ki si želijo vedno več izzivov na področju mladinskega dela. Pri tem imamo v uvidu več mladinskih mednarodnih projektov, ki jih podpira MOVIT skozi program Erasmus + Mladi v akciji.

V letu 2017 se bo v mesecu marcu zaključil partnerski projekt Zagrabi svoje mednarodne priložnosti (Boost your possibilities), ki ga izvajamo skupaj s Finsko in Estonsko mrežo mladinskih centrov. Kot partnerska organizacija bomo v januarju poslali na usposabljanje na Finsko 10 mladinskih delavcev za delo z mladimi na področju mednarodnih aktivnosti za večjo zaposlenost. V marcu, ko pa se projekt zaključi, pa se bomo udeležili zaključne konference v Helsinkih, kjer bodo predstavljeni tudi rezultati raziskave o učinkih mednarodnega mladinskega dela na zaposlovanja mladih.

V januarju bomo v Sloveniji izvajali tudi dvotedenski trening Poišči svojo mednarodno pot (Find your way to internationality), ki je namen tistim mladinskim delavcem iz mladinskih centrov, ki želijo svoje prve izzive poiskati pri prijavi mednarodnih projektov. Skozi omenjeni projekt lahko pridobijo dobra partnerstva za prijavo mednarodnih projektov. Prav tako se učijo tudi pisati mednarodne projekte.

V prvi polici leta 2017 bo pestro tudi na projektu Mladinska akademija (Youth workers academy), kjer bomo izvedli kar dva študijska obiska in si ogledali primere dobrih praks, dela z ranljivimi ciljnimi skupinami, na Hrvaškem v Zagrebu, in z gluho in naglušno mladino ter v Turčiji, z gibalno ovirano mladino. Na podlagi tega bomo skupaj s partnerji projekta in strokovnjaki oblikovali kurikulum za delo z ranljivim ciljnimi skupinami pri mladinskem delu. Vsekakor nas vsakodnevne situacije in družbene spremembe vse prevečkrat silijo v to, da morajo mladinski delavci reagirati v danih situacijah in se prilagoditi družbenim lokalnim in globalnim situacijam. Prav mladinska akademija bo oblikovala priporočila za delo z mladimi iz ranljivih ciljnih skupin.

Prav tako je tu še strateško partnerstvo ReYion s Španijo, kjer bomo kot partnerska organizacija prenose dobrih praks z mladinskimi centri prenašali na druge partnerske organizacije. Glede na naše izkušnje bomo pokrivali področje aktivne participacije mladih in prostovoljstva.

Mreženje in redne aktivnosti v 2017

Vsekakor pa ne moremo mimo drugih rednih aktivnostih Mreže MaMa, kot so redna srečanja na Zboru Kluba MaMa, strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci in bdenju nad predlogi, ki jih mladi podajo na dialogih z odločevalci. V januarju bomo organizirali evalvacijski dogodek projekta za družbene spremembe in oblikovali skupino za monitoring (spremljanje) strukturiranega dialoga ter že načrtovali nov projekt strukturiranega dialoga. Prav tako se bomo mrežili na različnih dogodkih, še naprej sodelovali z Družbo Zeos in izvajali eko dogodke za mlade o pomenu ločevanja e-odpadkov, sodelovali v komisijah, programskih odborih in spremljali, kaj se dogaja z NPK mladinski delavec delavka. Ne bomo pozabili na aplikacijo Mreže MaMa in proaktivno komunikacijo in komunikacijsko podporo vsem aktivnostim, tudi z mlad.si.

V letu 2017 nas čaka ogromno oblikovanih priložnosti, zasledovanih novih razpisov, zabeležene aktivne participacije mladih in vključevanje novih sodelavcev in sodelavk. Vsi se bomo na naši nacionalni in mednarodni poti učili in izvedeli marsikaj novega. Zavedamo se, da je sprotno učenje in reševanje vsakodnevnih izzivov čar vsake mladinske organizacije in vsak premagan izziv je spodbuda na poti k temu, da smo tukaj in zdaj vedno boljši.

V prilogi si lahko preberete načrt aktivnosti Mreže MaMa za prvo polovica leta. Načrt bomo glede na datume sproti dopolnjevali in vas obveščali.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa