Prenovljena strategija vključevanja in raznolikosti ERASMUS+

Na področju mladine je bila decembra 2014 sprejeta prenovljena Strategija vključevanja in raznolikosti, ki predstavlja skupni okvir za podpiranje udeležbe in vključevanja mladih z manj priložnostmi v programu Erasmus+. Evropska Unija sprejema aktivne ukrepe, s katerimi si prizadeva za socialno vključevanje in participacijo ljudi s posebnimi potrebami in ljudi z manj priložnostmi.

Ciljna usmerjenost na mlade z manj priložnostmi je že dolgo glavni steber dela Evropske unije na področju mladih. Med leti 2007 in 2013 je EU s programom Mladi v akciji dosegela uspešne rezultate na področju družbenega vključevanja mladih z manj priložnostmi.

Evropska komisija je skupaj z SALTO Inclusion in SALTO Cultural Diversity organizirala posvetovanje zainteresiranih strani in strokovnjakov. Na podlagi posvetov sta bila uvedena dva nova poudarka strategije: raznolikost in praktične smernice.

Cilj programa Erasmus+ je spodbujanje enakosti in vključenosti tako, da lajša dostop za udeležence iz okolij z manj priložnostmi v primerjavi z njihovimi vrstniki. Te osebe imajo manj priložnosti zaradi osebnih težav ali ovir, ki jih omejujejo ali jim preprečujejo, da bi se udeležile mednarodnih projektov. Ovire ali težave, s katerimi se srečujejo te osebe, so naslednje:

       invalidnost (tj. udeleženci s posebnimi potrebami): mladi z motnjami v duševnem (intelektualne in kognitivne motnje, motnje pri učenju), telesnem, čutilnem ali drugem razvoju;

–       zdravstvene težave: mladi z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, hudimi ali duševnimi boleznimi;

–       težave pri izobraževanju: mladi s težavami pri učenju; tisti, ki predčasno zapustijo izobraževanje; osebe z nizkimi kvalifikacijami; mladi s slabim šolskim uspehom;

–       kulturne razlike: priseljenci, begunci ali potomci priseljenih ali begunskih družin; osebe, ki pripadajo narodnostni ali etnični manjšini; osebe s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali kulturnem vključevanju;

–       ekonomske ovire: mladi z nizkim življenjskim standardom, nizkimi prihodki prejemniki socialne pomoči; mladi, ki so dlje časa brezposelni ali revni; brezdomci; mladi, ki so zadolženi ali imajo finančne težave;

–       družbene ovire: osebe, diskriminirane na podlagi spola, starosti, etnične pripadnosti, vere, spolne usmerjenosti, invalidnosti itd.; osebe z omejenimi družbenimi spretnostmi, asocialnim ali tveganim vedenjem; mladi v negotovem položaju; (nekdanji) storilci kaznivih dejanj, (nekdanji) uživalci drog ali alkohola; mladi starši in/ali samohranilci; sirote;

–       geografske ovire: mladi iz oddaljenih ali podeželskih območij; mladi, ki živijo na majhnih otokih ali v obrobnih regijah; mladi iz problematičnih mestnih območij; mladi z območij z manj storitvami (omejen javni prevoz, majhno število objektov).

Strategija vključevanja prejšnjega programa za mlade MVA je pomagala zagotoviti močno podporo projektom socialnega vključevanja. V okviru projekta je bilo skoraj 24% sodelujočih iz skupine mladih z manj priložnostmi. Projekti, v katerih so sodelovali, so prinesli pozitivne rezultat tako za organizacije in sodelujoče kot tudi za širšo skupnost. V vmesnem vrednotenju (2011) projekta Mladi v akciji je bil poudarek na socialni vključenosti izpostavljen kot edinstvena značilnost programa. Novi program Erasmus+ ponuja možnost nadaljevanja in razširitve te pomembne naloge skozi Strategijo vključevanja in raznolikosti.

Zakaj vključevanje in raznolikost? Prejšnja strategija je bila usmerjena na vključevanje mladih z manj priložnostmi v projekt Mladi v akciji in družbe na splošno. Pri tem pa ni dovolj le, da se v projekte vključijo depriviligirane skupine mladih. Mlade in mladinske delavce je potrebno opremiti z potrebnimi kompetencami in znanji, s katerimi se bodo uspešno soočali z raznolikostjo. Le tako lahko zagotovimo uspešno vključevanje različnih skupin mladih.

 

CILJI STRATEGIJE

Na podlagi posvetov s strokovnjaki so bile poudarjene številne potrebe za povečanje števila in kvalitete projektov vključevanja in raznolikosti v okviru Erasmus+ na področja mladih.

1. Oblikovati enotno razumevanje tistih, ki spadajo v skupino ljudi z manj priložnostmi in oblikovati koherenten okvir podpore programa Erasmus+

2. Povečati zavezanost vključevanju in raznolikosti različnih akterjev v programu Erasmus+: Mladi v akciji.

3. Promovirati Erasmus+: Mladi v akciji kot orodje za delo z mladimi z manj priložnostmi in doseči zapostavljene skupine.

4. Zmanjšati ovire za mlade z manj priložnostmi pri sodelovanju v programu in nuditi pomoč kandidatom pri premagovanju ovir.

5. Podpora organizatorjem pri razvoju kvalitetnih projektov, ki vključujejo in koristijo mladim z manj priložnostmi

6. Po potrebi vzpostaviti povezavo z drugimi pobudami, ki koristijo mladim z manj priložnostmi

7. Vlaganje v medkulturne in družbene spretnosti mladih in mladinskih delavcev kot tudi v njihove kompetence za delo z raznolikostjo v vseh oblikah

8. Povečati priznavanje izkušenj in spretnosti, ki jih mladi z manj priložnostmi pridobijo z udeležbo v programu, kot tudi mladinskih delavcev, ki delajo z njimi

9. Zagotoviti, da se skozi vse faze projekta Erasmus+: Mladi v akciji pozornost namenja vključenosti in raznolikosti

 

Celotno besedilo si lahko preberete TUKAJ.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa