V Logbook mladinski centri zabeležili 43.000 ur mladinskega dela

Logbook je mednarodna spletna platforma za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela, ki jo v letošnjem letu uporablja kar 27 mladinskih centrov v 9 slovenskih občinah in ena nacionalna mladinska organizacija. Orodje ponuja inovativno rešitev za enotno, celovito in sistematično beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela na enem mestu. Skozi pridobivanje kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o mladinskem delu,  ki v ospredje dajejo glas mladih, razvija nov in sodoben pristop k beleženju učinkov mladinskega dela.

Logbook v veliki meri doprinaša k vidnosti učinkov mladinskega dela na lokalni in nacionalni ravni. V prvi polovici leta 2021 so organizacije, ki uporabljajo Logbook, skupaj izvedle kar 10.415 aktivnosti za mlade, kar predstavlja 42.956 ur mladinskega dela. Pri tem prevladujejo odprte aktivnosti (7.989 aktivnosti), ki se jih lahko udeležijo vsi mladi, v manjšem delu pa se v mladinskih centrih izvajajo skupinske oziroma zaprte aktivnosti, ki so omejene na različne interesne in projektne skupine mladih (2.426 aktivnosti).

Še posebej razveseljuje podatek, da so kar 17% oziroma 7210 ur vseh aktivnosti fasilitirali mladi, kar kaže na dejstvo, da je mladinsko delo v Sloveniji pomembno orodje za naslavljanje izzivov aktivne participacije in vključevanja mladih.

Največ aktivnosti je bilo v letošnjem letu izvedenih na področju učne pomoči (2.880), kar zagotovo kaže na posledice šolanja na daljavo v času epidemije. Sledita druženje (2.720) in področje kulture in ustvarjalnosti (1.248). Letos je poskočilo tudi število aktivnosti, ki vključujejo svetovanje (620) in informiranje (625) mladih, kar lahko povežemo s stiskami, ki so jih mladi doživljali v času med in po epidemiji. Veliko je bilo tudi športnih aktivnosti (598), manj aktivnosti pa je bilo izvedenih na področju prostovoljstva (176) in mobilnosti mladih (140), kar lahko pripišemo epidemiološkim ukrepom, ki so onemogočali mobilnost posameznikov.

Mladinski centri so v svoje delovanje v letošnjem letu vključili veliko število mladih udeležencev in prostovoljcev. V Logbooku so skupno zabeležili kar 62.417 obiskov mladih in 4.966 prostovoljk in prostovoljcev. Eden izmed pomembnih kazalnikov, na podlagi katerih v Logbooku merimo kakovost mladinskega dela, je tudi enakopravna zastopanost spolov na aktivnostih. Mladinski centri v Sloveniji se lahko pohvalijo z izjemnim razmerjem med obiski punc in fantov (50,5% – 48,9%), kar pomeni, da v enaki meri v aktivnosti vključujejo oba spola. Vključujejo pa tudi mlade, ki se identificirajo kot nebinarni (v 0,6%), kar pomeni, da mladinski centri predstavljajo prostor vključevanja ne glede na spol.

Starostna skupina, ki jo mladinski centri v največji meri dosegajo, je med 13 in 15 let, sledi starostna skupina med 16 in 19 let. Kot zanimivost pa naj navedemo tudi podatek, da mladi mladinske centre najraje obiskujejo ob petkih.

Katere projektne aktivnosti pa so zaznamovale prvo polovico leta? Z januarjem se je Logbook skupnosti pridružila nova občina – Brda, ki je v orodje vključila novoustanovljeni Mladinski center Brda in Mladinski svet Brda. Logbook tako zagotavlja tudi realizacijo kazalnikov kakovostnega mladinskega dela na ruralnih območjih, kjer se mladinsko delo šele razvija. Začetek leta je tako potekalo vključevanje novih organizacij v projekt skozi uvodno srečanje in usposabljanje, ki je bilo namenjeno praktičnemu spoznavanju orodja. Skupaj z novimi uporabniki smo se sprehodili skozi vse tehnične in vsebinske vidike orodja in prediskutirali vzpostavitev strukture, ki bo kar najbolje omogočala dokumentiranje vseh aktivnosti za mlade.

Projekt se v letošnjem letu poleg vključevanja novih občin in organizacij usmerja tudi v zagotavljanje podpore že vključenim občinam. S tem namenom je Mreža MaMa v aprilu in maju izvedla podporne terenske obiske, ki so bili namenjeni predvsem dodatni podpori uporabnikom pri uporabi in vzpostavljanju strukture v orodju. Pomemben del srečanja je bila diskusija o dilemah in vprašanjih, ki se pojavljajo ob beleženju aktivnosti mladinskega dela, posebno pozornost pa smo namenili   tudi beleženju aktivnosti digitalnega mladinskega dela, ki je v zadnjem letu zaradi epidemije postalo velik izziv.

Sledi…

Logbook bo imel v prihodnosti pomembno vlogo pri razvoju in zagotavljanju kakovosti v mladinskem delu. Jeseni v mladinskih centrih zopet sledi letna evalvacija z mladimi, ki skozi evalvacijski vprašalnik prispevajo svoje mnenje o programih mladinskega dela v lokalni skupnosti. Orodje namreč omogoča tako spremljanje kvantitativnih kot kvalitativnih podatkov o mladinskem delu, saj poleg beleženja aktivnosti mladinskega dela in statističnih podatkov, daje velik pomen različnih evalvacijskim orodjem, na podlagi katerih razvijamo kakovost mladinskega dela. Ko prejmemo rezultate letne evalvacije bomo v vseh vključenih občinah organizirali lokalna srečanja, na katerih bomo skupaj s predstavniki občin in mladinskih centrov interpretirali rezultate in načrtovali razvoj kakovostnih mladinskih programov v lokalnih skupnostih tudi v prihodnje. Ključno je, da ta proces poteka skupaj z mladimi, ki so pomembni sogovorniki mladinskih delavcev in glavni akterji mladinskega dela.

O Logbooku

Kakovost mladinskega dela je eden izmed ključnih izzivov, s katerim se srečuje mladinski sektor tako na nacionalni kot na evropski ravni. Z namenom razvijanja kakovosti in spremljanja učinkov mladinskega dela je švedska mreža KEKS razvila orodje Logbook, ki skozi beleženje mladinskega dela vzpostavlja refleksivno prakso in temelje kakovostnega mladinskega dela.

V okviru projekta Europe Goes Local letos v devetih slovenskih občinah in sicer v Ljubljani, Novem mestu, Brežicah, Mariboru, Celju, Škofji Loki, Krškem, Zagorju ob Savi in Brdih že tretje leto, po dveh uspešno zaključenih pilotnih fazah, poteka uvajanje orodja Logbook za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela na lokalni ravni. Orodje trenutno uporablja 1 nacionalna mladinska organizacija in kar 27 mladinskih centrov v omenjenih občinah, celoten proces pa koordinira Mladinska mreža MaMa ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa