Partnersko sodelovanje na razpisu za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih

Ekipa Mreže MaMa se je v torek, 23. aprila 2019, na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, udeležila predstavitve Javnega razpisa za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2019-2021, ki ga ministrstvo namerava razpisati in objaviti v letošnjem letu, še pred poletnimi počitnicami.

Razpis je namenjen spodbujanju večje zaposljivosti in zaposlenosti ciljne skupine, ki jo predstavljajo brezposelni mladi od 15. do vključno 29. leta. Potencialni prijavitelji, organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, bodo cilje razpisa uresničevali predvsem skozi usposabljanja, z namenom večanja kompetentnosti in posledično tudi zaposljivosti mladih.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo znaša 2.013.800,00 eur. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa: SKLOP A: regionalni projekti in SKLOP B: nacionalni projekti, ob tem pa tudi na več vsebinskih področij, ki jih želi ministrstvo v mladinskem sektorju še posebej okrepiti:

  • Delo z mladimi prostovoljci znotraj organizacij v mladinskem sektorju,
  • krepitev informiranja mladih,
  • spodbujanje participacije mladih,
  • spodbujanje beleženja in večje prepoznavnosti neformalno pridobljenega znanja in izkušenj.

Novost tokratnega ESS razpisa je oblikovanje projektnih partnerstev med organizacijami, pri čemer je lahko ena organizacija partnerica v več projektih. V prijavnici na razpis mora biti jasno razvidna vsebina partnerstva in doprinos posameznega partnerja k izvajanju projektnih aktivnosti. Izbrani bodo projekti, ki bodo inovativni, izvedljivi, stroškovno učinkoviti, trajni, dodatno pa bo upoštevana tudi usposobljenost prijavitelja, sklenjeno projektno partnerstvo, pri nacionalnih projektih pa tudi vizija in načrt zagotavljanja nadaljnjega razvoja projekta.

Posamezen projekt v obdobju med 1.10.2019 in 31.5.2021 (trajanje projektov) zahteva zaposlitev vodje projekta, z vsaj 6. stopnjo izobrazbe, za polni delovni čas in pogojno enega strokovnega delavca, ki pa ni nujno, da je zaposlen za poln delovni čas.

Prvi kazalnik učinka, ki mora biti ob koncu izvajanja projekta v celoti dosežen, se nanaša na  število mladih, starih 15-29 let, vključenih v projektne aktivnosti. Regionalni projekti zahtevajo vključitev najmanj 16 mladih, nacionalni pa 24 mladih, ki izpolnjujejo starostni in statusni pogoj. V okviru zaposlitev regionalni projekti zahtevajo 16 zaposlitev mladih, nacionalni pa 24. Kot zaposlitev udeleženca se šteje zaposlitev osebe, ki je bila v projektne aktivnosti vključena vsaj 40 ur. Število zaposlenih mladih po izhodu iz operacije se meri na datum 4 tedne in 6 mesecev po izhodu.

Mreža MaMa se namerava na razpis prijaviti z nacionalnim projektom za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih. V tem procesu iščemo organizacije, ki bi bile zainteresirane za projektno partnerstvo oziroma partnersko sodelovanje pri prijavi na razpis. Svoj interes nam lahko sporočite na info@mreza-mama.si, najkasneje do torka, 7. maja 2019.

Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa