Za nami 6. seja SvM

6. seja Sveta Vlade RS za mladino, ki ji predseduje ministrica za izobraževanje znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič je bila v znamenju potrditev osnutka predloga o vajeništvu ter sprememb in dopolnitev zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Na točki dnevnega reda je bilo tudi sofinanciranje nacionalnih mladinskih organizacij. Da se bo v začetku septembra, ko se začne projekt prenove sistema poklicnega izobraževanja, pilotno izvedlo tudi vajeništvo, je bilo uvodoma zavedeno že med med sistemski ukrepi Jamstva za mlade. Gre za shemo, ki jo je Evropska komisija oblikovala za spodbujanje zaposlovanja mladih v državah članicah Evropske unije, v Sloveniji ukrepe promovira projekt pod sloganom Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost!

Zakon o vajeništvu nadgrajuje obstoječe zakone vezane na poklicno in strokovno izobraževanje; odgovarja na potrebe gospodarstva. Zakon bo usklajen v skladu s pričakovanji in zmožnostmi gospodarskega sistema, s ciljem, da se mladi hitreje vključijo na trga dela in da se zaposlovanje mladih poveča, saj bomo tako posledično na dolgi rok zmanjševali tudi brezposelnost mladih. Cilj zakona je tudi, da se bo mlada oseba zaposlila na realnem delovnem mestu.

Predstavniki Sveta vlade RS za mladino so spregovorili o spremembah in dopolnitvah o zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju. Spremembe je delovna skupina razdelila na tri sklope. V Sklop A – med usklajenimi predlogi je med drugim umestila raziskave na področju mladinskega sektorja in podelitev javnega pooblastila. V sklop B so uvrstili neusklajene predloge, kjer je potrebna višja raven odločitve. V tem sklopu gre za zmanjšanje deleža članov vodstva v društvenih organih (starosti med 15 in 29 let iz 70% na 50%). Mladinski svet Slovenije pa je podal predlog glede razširitve 11. člena 2. alineje, da organizacije s statusom v javnem interesu v mladinskem sektorju izkazujejo pomembnejše dosežke pri razvoju in povezovanju mladinskega dala ter (ali) pri razvoju in oblikovanju mladinskih politik. Za spremembe omenjene alineje je potrebna širša razprava in na tej točki so bili tudi s strani predstavnice mladinskih centrov polemike, saj je umeščanje mladinske politike v mladinske organizacije v nasprotju z demokratičnim delovanjem. Po besedah predlagatelja in Urada RS za mladino tu ne gre za suspendiranje enih in drugih, ampak še vedno ostaja osnova mladinsko delo, le da lahko organizacije tudi razvijajo in oblikujejo mladinske politike. Pod Sklopom C so obravnavali opredeljen predlog Mladinske mreže MaMa, da se v zakon o lokalni samoupravi umesti mlade v smislu definicije zakona o javnem interesu, saj se na lokalni ravni mladinske organizacije spopadajo z določenimi omejitvami. Po besedah Urada RS za mladino bo to tudi razprava na letnem posvetu mladinskega sektorja, ki bo decembra v Ljubljani.

Na točki o spremembah financiranja nacionalnih mladinskih organizacij v sklopu letnega javnega poziva je predsedujoča glede na pomisleke in dileme predsednika Mladinskega sveta Slovenije predlagala usklajevalni sestanek z deležniki. Pod točko razno pa so s strani ministrstva za okolje in prostor sporočili, da bo kmalu objavljen razpis za namenska stanovanja za mlade in stanovanjske skupnosti za mlade. S strani ministrstva za socialo, delo. družino in enake možnosti so podali poročilo, da deluje neformalna delovna skupina za spremljanje izvajanja Ukrepov jamstva za mlade, ki se redno sestaja in spremlja izvajanje ukrepov. Članica skupine je tudi predstavnica Mreže MaMa , ki skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov izvajajo projekt Junakov zaposlovanja, za ozaveščanje mladih o ukrepih.

Naša direktorica, mag. Maja Hostnik, ki je s pooblastilom nadomeščala odsotno predstavnico mladinskih centrov, je povedala: “Seja sveta Vlade za mladino je bila v duhu sprememb na področju zaposlovanje mladih. Kakršnekoli pozitivne ukrepe s tega področja, kot je na primer zakon o vajeništvu, na Mreži MaMa z veseljem podpiramo, saj se zavedamo, da je kakršenkoli ukrepe v smer lažjega osamosvajanja mladih, vložen kapital, veliko sodelovanja, povezovanja in voljer, ter stremi k razvoju družbe. S tem namenom bomo tudi v projektu Junaki zaposlovanja – Vrnimo si pihodnost! mlade spodbujali, da so aktivni in da skupaj z delodajalci koristijo ukrepe iz sheme Jamstva za mlade. Prvi dogodek bo že 1. oktobra z junaki iz Velenja, veselo bo!”

Predsednik MSS, Tin Kampl pa je dejal: “Na tokratni seji SVM smo med drugim obravnavali spremembe ZJIMS in financiranje nacionalnih mladinskih organizacij. Slednja točka dnevnega reda je bila obravnavana na predlog MSS-ja, saj se je v začetku leta na nas obrnila večina nacionalnih mladinskih organizacij, katerim je bilo s tem letom zmanjšano financiranje v povprečju za 30%. Znižanje financiranja je med organizacijami spodbudilo ogorčenje, saj o tem niso bile predhodno seznanjene, prav tako pa jim odločitev ni bila ustrezno pojasnjena. Na tokratni seji je bil sprejet sklep, da mora URSM odločitev ustrezno pojasniti in podkrepiti z argumenti, da bomo lahko govorili o strokovni in ne politični odločitvi. Stabilno financiranje organizacij mora biti temelj, če želimo sektor razvijati in krepiti. Cilj vseh nas pa mora biti, da s skupnimi močmi dosegamo večanje sredstev namenjenih mladinskemu sektorju.”

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa