Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Ekipi Mreže MaMa sta se preko javnega razpisa “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju”, ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, v letu 2018 pridružila dva nova sodelavca!

O javnem razpisu

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev mladih, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih od 15 do vključno 29 let na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. V času trajanja operacij za osem mesecev bo v obdobju od 1. 2. 2018 do 31. 10. 2018 skupaj zaposlenih 113 mladih na projektnem delovnem mestu mladinski delavec, 47 v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 66 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Mladinski delavci bodo v organizacijah v javnem interesu v mladinskem sektorju sodelovali in se usposabljali oziroma opravljali vsaj eno od naslednjih ključnih del oziroma pričakovanih aktivnosti: načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo, delovanje z mladimi v skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinski delavec, mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njegovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinski delavci pridobili izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela od vključenih mladih.

Izvedba operacij na Mreži MaMa

Namen operacij, preko katerih smo na Mreži MaMa zaposlili dve mladi osebi, je bil omogočiti priložnost za pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja pomemben prispevek k izvajanju rednih dejavnosti ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Operaciji, ki smo ju v letu 2018 izvajali na Mreži MaMa, sta:

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 

Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2

Naša novo zaposlena sta tekom 9-mesečne zaposlitve na Mreži MaMa pridno pridobivala izkušnje s področja mladiskega dela in sta postala pomemben del naše ekipe. Cilj operacij, ki smo jih izvajali v letu 2018, je bil, ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, okrepiti kompetence novo zaposlenih mladih na naslednjih področjih:

  • Neformalno učenje,
  • razvoj in skrb za mlade z manj priložnostmiv družbi, prostovoljstvo in solidarnost,
  • mednarodno povezovanje in sodelovanje z različnimi deležniki na nacionalni in lokalni ravni,
  • načrtovanje, izvajanje in vrednotenje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi (medvrstniško informiranje, projekti mednarodne mobilnosti, delavnice aktivnega državljanstva),
  • sodelovanje v timu, izvajanje evalvacij in vrednotenje mladinskega dela,
  • področje razvoja in promocije zaposljivosti in podjetnosti mladih kot omogočanje dostopa mladih do trga delovne sile.

Mladinska delavca sta se tekom zaposlitve usposobila za pripravo razpisne dokumentacije za nacionalne in mednarodne razpise, sodelovala pa sta tudi pri izvedbi usposabljanj za mlade in pridobila z izkušnje pri delu z mladimi in drugimi ciljnimi skupinami. Sodelovala sta pri izvedbi mednarodnih projektov in organizaciji dogodkov ter projektnih aktivnosti za mlade in tako okrepila veščine projektnega vodenja. Svoje kompetence sta okrepila tudi na področju strokovnega pisanja, saj sta pripravljala učna gradiva za usposabljanja ter druga strokovna besedila ter na področju komuniciranja z različnimi javnostmi. Z namenom razvijanja veščin sta se udeleževala internih usposabljanj za karierni in strokovni razvoj.

Oba mladinska delavca, ki sta se tekom izvajanja operacije razvijala in krepila na področju mladinskega dela, sta ostala del ekipe tudi po končani operaciji. Po zaključku operacije 30.9.2018, smo ju na Mreži MaMa zaposlili za dodatnih 14 mesecev, s pogodbo o zaposlitvi do konca leta 2019.

 

*Javni razpis upošteva načela in cilje Izvedbenega načrta Jamstva za mlade za obdobje 2016-2020 in Resolucije nacionalnega programa za mladino 2013-2022 ter predstavlja poseben ukrep na trgu dela.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa