Zbrane informacije za mladinski sektor v času epidemije

Pred vami je dokument, ki po naših najboljših močeh naslavlja izzive, ki so bili izpostavljeni na digitalnem srečanju mladinskega sektorja, in ki vam lahko v tem obdobju ponudi dodatne informacije za čim bolj optimalno delovanje vaših organizacij. Na enem mestu smo Mladinski svet Slovenije in Mreža MaMa zbrali priporočila za odgovarjanje na izzive, s katerimi se soočate v času epidemije koronavirusa. Morda v danem trenutku nismo zajeli vseh vaših vprašanj in odgovorov, vendar bomo dokument sproti dopolnjevali in oblikovali tudi dokument z vprašanji in odgovori, ki ga bomo prav tako sproti dopolnjevali in vas o tem  obveščali.

Največ vprašanj in izzivov, s katerimi se srečujemo v dani situaciji, smo zaznali na področju kadrovskih zadev in financiranja projektov. V nadaljevanju smo predstavili nekaj možnosti, ki vam omogoča čakanje in delo na domu.

Z namenom medsebojnega informiranja in izmenjave vprašanj, mnenj, idej, predlogov smo s podporo Urada RS za mladino (URSM) pripravili Facebook skupino Mladinski sektor Slovenije. Želimo si, da skupina zaživi kot platforma za izmenjavo med organizacijami v mladinskem sektorju v Sloveniji, zato vas vabimo, da se nam pridružite.

spletni aplikaciji Padlet pa z vami delimo zbirko praks organizacij v mladinskem sektorju, ki so se z oblikovanjem novih načinov dela z mladimi na področjih digitalnega mladinskega dela, solidarnosti in prostovoljstva uspešno prilagodili trenutnim razmeram. Aktivnosti organizacij so razdeljene v različne vsebinske sklope:

 • virtualni mladinski centri
 • on-line aktivnosti za mlade na področjih kulture, izobraževanja in prostega časa
 • psihološka pomoč mladim
 • prostovoljstvo in solidarnost
 • digitalna orodja in priporočila za njihovo uporabo v organizacijah mladinskega sektorja

Skupna platforma je namenjena izmenjavi dobrih praks in iskanju navdiha za oblikovanje novih. Tudi vas vabimo, da nam na info@mreza-mama.si in info@mlad.si posredujete aktivnosti, ki jih izvajate v času izrednih razmer.

1) Kadrovske zadeve

Večino kadrovskih vprašanj v času epidemije obravnava Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19 ) za državljan(k)e in gospodarstvo. Zakon stopi v veljavo z vpisom v Uradni list, kar bo predvidoma 11.4.2020. V nadaljevanju povzemamo nekaj ključnih ukrepov na področju kadrov, za dodatne informacije predlagamo, da spremljate spletno stran CNVOS, kjer so na enem mestu zbrane vse pomembne in ažurne informacije.

Do uveljavljanja ukrepov so upravičeni vsi delodajalci ne glede na status. V mladinskem sektorju to pomeni vsa društva, javni in zasebni zavodi in druge pravne oblike. Zakon ukrepe odreja od 13.3.2020 do 31.5.2020. V primeru, da epidemija ne bo preklicana do 15.5.2020 pa veljajo do 30.6.2020.

Povračilo nadomestila plače za delavce na čakanju

To velja v primeru, da delodajalec lahko dokaže, da zaradi epidemije nima dela za svoje zaposlene.

 • Država financira 80% plače delavca zadnjih treh mesecev (vendar ne manj kot minimalna plača, ki znaša 940,58€ bruto) in obvezne prispevke;
 • Delodajalec ima možnost vpoklica delavca in sicer v obsegu največ 7 delovnih dni oziroma se mora delavec na zahtevo delodajalca vrniti na delo do sedem zaporednih dni v tekočem mesecu;
 • Plačo mora delavcu izplačati delodajalec. Država delodajalcu povrne znesek v višini izplačanega nadomestila delavcu, zmanjšanega za prispevke zavarovanca (saj so delodajalci oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja), a največ do povprečne bruto plače 2019 (1.753,57€)
 • Delodajalci so do povračila upravičeni v primeru, da plača delavca ni že sofinancirana iz posebnih programov (npr. programi ZRSZ, ki financirajo plače delavcev), da ne pride do dvojnega financiranja iz javnih sredstev
 • Pogoji:
  • Upad prihodkov (potrebno je izpolnjevati oba pogoja)
   • Prihodki od 1.1. do 30.6.2020 morajo biti več kot 20% nižji kot v istem obdobju lani
   • rast prihodkov od 1.7. do 31.12.2020 ne sme biti višja od 50% glede na isto obdobje lani (poda se ocena delodajalca, da bo ta pogoj izpolnil, vključujoč vse prihodke od prodaje, članarine, donacije, tudi javna sredstva)
  • Plačani davki (na dan vložitve vloge plačane obveznosti do FURS in za zadnjih 5 let oddani REK obrazci za zaposlene)
 • Rok za prijavo delavca na čakanje je 8 dni po objavi zakona v Uradnem listu (ta bo predvidoma objavljen 4.2020) (vsi potrebni obrazci bodo objavljeni na spletni strani CNVOS). Vlogo se bo vložilo Zavodu RS za zaposlovanje preko njihovega Portala za delodajalce.

Povračilo nadomestila za delavce, ki ne morejo delati zaradi višje sile

 • država financira 80% nadomestila plače delavca zadnjih treh mesecev (vendar ne manj kot minimalna plača, ki znaša 940,58€ bruto)  in obvezne prispevke
 • Ta ukrep delodajalec uveljavlja za delavca, ki dela ne more opravljati zaradi višje sile: (1) obveznosti varstva otrok, (2) nezmožnost prihoda na delo zaradi zaustavitve javnega prevoza, (3) zaprtja mej s sosednjimi državami
 • Pogoji za uveljavljanje ukrepa in rok za oddajo vlog so enaki kot pri nadomestilu za delavce na čakanju.

 Povračilo nadomestil za bolniško odsotnost

 • država financira bolniško nadomestilo v višini 80% plače preteklega meseca za delavca od prvega dne odsotnosti in ne šele od 30. dne (razen pri poškodbah pri delu, kjer nadomestilo še vedno krije delodajalec)
 • Bolniška odsotnost ni nujno povezana z okužbo z novim koronavirusom
 • Zahtevo za refundacijo morate posredovati ZZZS najkasneje do 30.9.2020, sicer pravico do refundacije izgubite.

 Krizni dodatek k plači (tudi za NVO)

 • za zaposlene, ki delo (še) opravljajo, so organizacije oproščene plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • zaposlenih, ki delo še opravljajo, po zakonu pripada krizni dodatek v višini 200€ (tudi če delavec dela od doma). Dodatek ni vezan na vsebino dela ali ogroženost delavca,
 • Krizni dodatek v znesku 200€ in oprostitev plačila prispevkov se obračuna že za mesec marec in sicer od 13.03.2020 dalje sorazmerni del.

Za uveljavitev katerega izmed ukrepov je najprej potrebno pogledati vašo kadrovsko strukturo in vire financiranja za zaposlene (redno programsko financiranje, financiranje iz tržne dejavnosti ali projektno financiranje – ESS, Erasmus+, MJU). V večji meri vsi projekti zahtevajo dosofinaciranje projektov, kar pomeni, da moramo sredstva pridobiti bodisi na tržni dejavnosti ali pa iz rednih finančnih prilivov, ki pa so trenutno okrnjeni.

Urejanje vseh ostalih delovnih razmerij pa opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Specifično za to obdobje  pa se morajo organizacije po ZDR-1 ravnati tudi v primeru, ko delavcu odredijo delo na doma. Tak način omogoča opravljanje dela od doma, delavcu pripada plača po pogodbi, prav tako se obračuna malica,  potni stroški na delo pa se ne obračunajo.

Za dodatne informacije na področju kadrovskih zadev si preberite Vprašanja in Odgovore na spletni strani Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije in CNVOS ali pa se obrnite na Sindikat MladiPlus info@mladiplus.si).

2) Drugi ukrepi za organizacije v mladinskem sektorju 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) predvideva še dva druga ukrepa, ki veljata tudi za organizacije v mladinskem sektorju:

Plačilo davkov akontacije davka od dohodka pravnih oseb: organizacije so oproščene plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), ki bi jih morale plačati v aprilu ali maju 2020.

Skrajšan rok za izplačilo javnih sredstev iz proračuna na podlagi zahtevkov javnih razpisov (iz 30 dni na 8 dni)

Več ukrepov za reševanje tržnih dejavnosti obljubljajo v naslednjem interventnem zakonu. Ko bo zakon sprejet vas bomo obvestili o ukrepih.

3) Izvajanje in financiranje programov in projektov

Informacije glede vpliva aktualnih razmer na postopke Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

URSM organizacije obvešča, da se bo postopek izbora upravičencev za sofinanciranje programov mladinskega dela za leta 2020 in 2021 zamaknil zaradi t. i. paketa interventnih zakonov v zvezi z izvajanjem ukrepov za obvladovanje epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 36/20). Skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah v času veljavnosti ukrepov ne tečejo (so se začasno ustavili). Navedeno pomeni, da bo v času od uveljavitve zakona do prenehanja ukrepov URSM pripravil odločbe o izboru izvajalcev in sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021 za izdajo, objavil in vročil pa jih bo po prenehanju ukrepov.

Na URSM prav tako preučujejo pobudo organizacij v mladinskem sektorju o predhodnem obveščanju prijaviteljev o uspešnosti njihove prijave na Javni poziv, s čimer bi zagotovili ustrezno informiranost organizacij za njihovo nadaljnje načrtovanje programa in aktivnosti mladinskega dela v letih 2020 in 2021.

Informacija glede izvajanja programov EU Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota glede na vprašanja in pobude mladinskega sektorja

Movit, Nacionalna agencija programov EU Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota je ob začetku pandemije obvestila vse upravičence, katerih projekti so trenutno v izvajanju, da se za uskladitev vseh sprememb, neposredno obračajo po elektronski pošti na skrbnika sporazuma njihovega projekta  na Nacionalni agenciji. Ta usmeritev še vedno velja, saj le tako lahko Nacionalna agencija individualno obravnava vsak projekt in skupaj z upravičencem išče najboljše rešitve.

Movit je na spletni strani 7. 4. 2020  objavil informacijo, da bodo sklepi za odobrene projekte, prijavljene na prvi prijavni rok v letu 2020 (R1 2020), objavljeni v drugi polovici meseca aprila, predvidoma že 17. 4. 2020. V sklepih bo, tako kot vedno, jasno opredeljena višina odobrenih sredstev za sprejete predloge projektov v programa.  Po objavi omenjenih sklepov za odobrene projekte, bo sledilo posredovanje sporazumov o dotacijah uspešnim prijaviteljem, za tem pa tudi nakazovanje akontacij dotacij. Nacionalna agencija bo, tako kot vedno, zagotovila, da bodo ti postopki izvedeni čim hitreje. Upravičenci pa bodo tokrat s strani Nacionalne agencije, s posredovanim predlogom sporazuma za sprejeti projekt, istočasno pozvani tudi k opredelitvi morebitnih sprememb začetka izvajanja projekta in ali aktivnosti, ker časovna izvedba prijavljenega projekta in ali aktivnosti, zaradi ukrepov omejevanja epidemije (še) ne bo možna.

Movit je 7. 4. 2020 na spletni strani objavil tudi »PRIPOROČILA PRIJAVITELJEM NA 2. PRIJAVNI ROK V LETU 2020«, v katerih so navedena vsebinska priporočila in tudi okvirna razpoložljiva sredstva za posamezne akcije tako v programu Erasmus+: Mladi v akciji, kot Evropska solidarnostna enota. Nacionalna agencija je tu že naredila maksimalno prerazporeditev sredstev med akcijami, kot ji to omogoča Delegation agreement z Evropsko komisijo, da bo lahko podprla več t.i. nacionalnih aktivnosti.

4) Digitalno izvajanje programov in projektov

Da vam bo pri delu lažje smo zbrali različna orodja, ki jih lahko uporabite pri svojem delu.

Platforme za vodenje sestankov, razprav, webinarjev, konferenc, skupščin itd.:

 • Google Meet– Enostavna uporaba, primerna za manjše sestanke, dovoljuje deljenje zaslona.
 • ClickMeeting – Platforma za sestanke, webinarje – enostavna za uporabo. Možnost prilagoditve spletnih seminarjev in sestankov, različnih skupin, ankete, predstavitve in video posnetke. ClickMeeting omogoča do 200 udeležencev.
 • HowSpace – virtualni prostor za dogodke, spletne seminarje in predstavitve (je pa precej drago)
 • Zoom– različne funkcije, vključno s skupinami, dviganjem roke, anketami.
 • Discord– platforma za spletne sestanke (običajno se uporablja za pogovor med igranjem iger, vendar se lahko uporablja tudi za sestanke) od majhnih skupin desetih oseb do izjemno velikih strežnikov, kjer se na tisoče ljudi lahko poveže v istem sestanku in tudi na istočasno, na različnih sestankih.
 • Whereby– brezplačni račun za do štiri osebe v sobi lahko delijo na zaslonu. Dobro za 1: 1 ali manjše skupinske pogovore. Na voljo je plačljiva različica z več prostora v sobah in dodatnimi funkcijami
 • Email templates– Predloge za e-pošto – deli jih Kumquat
 • Free webinar– Brezplačni webinar z nasveti za aktivnosti na daljavo (avtor Kumquat)
 • Webex– platforma za video konference
 • TechAgainstCoronavirus – Spletna stran z uporabnimi aplikacijami za alternativne rešitve za delo na daljavo

Digitalna izobraževalna orodja

 • Virtual Collaboration– vsebine za virtualno fasilitacijo
 • Mentimeter-programska oprema za spletne predstavitve, ki omogoča interakcijo z udeleženci na način, da lahko med spremljanjem predstavitve delajo kvize, pišejo odgovore, ustvarjajo besedne oblake.
 • Padlet– orodje za zbiranje idej, primerov, izkušenj itd
 • Lino– spletni flipchart, orodje z digitalnimi samolepilnimi lističi (podobno kot Padlet)
 • Kahoot– učna platforma za kvize, ocene itd.
 • Nasveti za načrtovanje sej prek spleta
 • Za več orodij za izobraževalne dejavnosti obiščite spletno mesto DigiYouth, ki ga je izdelal SEEYN

5) Uporabne povezave

Za več informacij predlagamo, da spremljate spodnje spletne strani:

Vlada RS, Uradni list RS,  CNVOSNIJZmlad.siwebinar CNVOS

Celotno besedilo dopisa je na voljo TUKAJ.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na:
Mladinska mreža MaMa – info@mreza-mama.si ali na 041 804 069
Mladinski svet Slovenije – info@mss.si ali na 01 425 60 55

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa