2. sestanek delovne skupine za spremljanje izvajanja Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2014-2015

V torek, 15. julija 2014 so se predstavniki mladinskih organizacij odzvali vabilu na 2. delovni sestanek delovne skupina za izvajanje programa Jamstva za mlade, ki ga sestavljajo predstavniki ministrstev; Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstva za kulturo (MK), ter predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ, zavod), javne agencije SPIRIT in kot rečeno, predstavniki mladih, ki prihajajo iz Mladinskega sveta Slovenije (MSS), Mladinske Mreže MaMa in Sindikata Mladi plus.

Na začetku sta generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje na MDDSZ Damjana Košir in njen namestnik Zoran Kotolenko zbrane pozdravila in na kratko izpostavila nekatere rezultate in trende zaposlovanja ter možne vzroke, ki so botrovali povečanju števila zaposlitev med mladimi v prvem polletju izvajanja ukrepov v letu 2014.

Barbara Gogala iz ZRSZ, je predstavila analize in statistike spodbud in zaposlitev že izvajanih ukrepov, ki jih izvaja zavod. Ugodni trendi zaposlovanja v prvi polovici 2014 so rezultat posvečanja pozornosti mladim brezposelnim ter aktivnosti in ukrepi zavoda. Mladim, ki so se na zavod prijavili do februarja, so iz zavoda poslali ponudbe za zaposlitev, napotitev na delovno mesto, na skupinska srečanja z delodajalci ter vključitev v usposabljanja in druge ukrepe aktivne politike zaposlovanja v 82,5%. Od vseh prijavljenih mladih na zavodu se jih je zaposlilo 37%, med prejemniki ponudb s strani zavoda pa 42%.

V prvem polletju tega leta so s strani zavoda na področju mladih potekale naslednje aktivnosti:

–          v prenovi je spletna stran za mlade (Novi so: Izzivi in priložnosti, iskalnik ukrepov, koristne povezave),

–          izdelana bo mobilna aplikacija spletne strani zavoda z iskalnikom ukrepov,

–          deluje že sistem informiranja o priložnostih za mlade,

–          zaposlili in usposobili so 40 svetovalcev za delo z mladimi ter dodatno usposobili že zaposlene svetovalce z zavoda, ki bodo v bodoče odgovorni za delo in svetovanje z mladimi,

–          izgradnja aplikativne podpore za spremljanje (na nivoju svetovalcev, vodij in CS),

–          informiranje delodajalcev in javnosti ob različnih priložnostih – rezultat je več skupinskih srečanj z delodajalci.

Na zavodu še posebej izpostavljajo skupino mladih neaktivnih iskalcev zaposlitve, ki jih je po statistikah med 10-15% vseh mladih. Opozarjajo, da je trenuten nabor izvajanih ukrepov neprimeren za to ciljno skupino ter da bi morali razmišljati o novih, bolj poglobljenih aktivnostih, ki bi bile primerne za obravnavo te skupine mladih.

Po predstavitvi zavoda sta predstavnika MDDSZ prisotnim razdelila materiale s podatki o realizaciji posameznih ukrepov in aktivnosti za obdobje januar-junij 2014. Prisotni so se seznanili z načinom spremljanja podatkov po posameznih ukrepih ter bili obveščeni o načinu nadaljnjega poročanja o izvedbi ukrepov posameznih resorjev.

Sledil je podroben pregled vsake posamezne aktivnosti in ukrepa v okviru Jamstva za mlade. V nadaljevanju so navedeni bistveni sklepi sestanka, ki so se izoblikovali v okviru pregleda posameznih ukrepov:

–          MIZŠ bo organiziral sestanek na temo beleženja neformalno pridobljenih znanj. Na sestanek bodo povabljeni predstavniki mladih.

–          Podatke o delovanju EURES mreže posreduje MDDSZ vsem članom delovne skupine (projekti, število vključenih mladih, ipd.).

–          MGRT je formuliral delovno skupino za izvajanje ukrepa 17 – Projekt za podporo podjetništvu, v katero so vključeni predstavniki resorjev MDDSZ, MIZŠ in MGRT. Po potrebi bodo za predloge in mnenja na sestanke povabili tudi predstavnike zavoda, Sklada za razvoj kadrov in štipendije idr. Delovna skupina za podjetništvo seznanja delovno skupino za spremljanje izvajanja Jamstva za mlade o sprejetih sklepih.

Za tem je Barbara Gogala prisotnim predstavila primer dobre prakse Kariernih centrov v Avstriji. Podpora mladim pri odločanju za izbiro poklica je v avstrijskem zavodu za zaposlovanje ena od treh prioritet delovanja. Storitve, ki jih izvajajo so:

–       individualno in skupinsko svetovanje v centrih za karierno orientacijo (BIZ)

–       sodelovanje s šolami,

–       prirejanje prireditev, kjer je mladim omogočeno spoznavanje poklicev. Spodbujajo preizkušanje poklicev ob ugotavljanju močnih področij in interesov učencev zaključnih razredov osnovnih šol,

–       prehod od samopostrežnega informiranja v osebno svetovanje,

–       povezovanje z lokalnimi partnerji in predstavniki delodajalcev,

–       vključevanje staršev v poklicno svetovanje.

–       karierni sejmi.

V nadaljevanju srečanja so še pregled aktivnosti evropskih zavodov za zaposlovanje mladih s strani zavoda navedli naslednje trende komuniciranja s ključnimi deležniki, kateri sedijo tudi na zavodu RS za zaposlovanje. Mednje štejemo:

–       sodobne načine komuniciranja z mladimi, ki se na željo mladih nujno povezujejo z osebnim svetovanjem;

–       mladi pričakujejo kompetentne svetovalce, ki jih bodo znali prisluhniti in jih vključiti v odločanje;

–       pomembno je dobro prepoznati značilnosti in potrebe posameznikov;

–       nekateri zavodi se odločajo za specializirane enote za delo z mladimi, ki nudijo celostno svetovanje in se povezujejo z drugimi institucijami v lokalnem okolju (šole, sociala, zdravstvo…);

–       poudarek je na delu z delodajalci in spodbujanju njihove družbene odgovornosti;

–       prisotnost kariernih svetovalcev v šolah, na dogodkih, festivalih…

Na sestanku je skupina še pogledala realizacijo ukrepov v zvezi z zaposlovanjem mladih po drugih resornih ministrstvih. V največji meri so vsi ukrepi črpani iz prejšnje finančne perspektive, nekateri ukrepi se pa bodo pričeli izvajati v prihodnjem letu z novo finančno perspektivo.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa