Izvajanje Jamstva za mlade 2014

Delovna skupina za spremljanje izvajanja Izvedbenega načrta Jamstva z mlade 2014-2015 se je sestala 3. marca na 4. skupnem srečanju. Namen srečanja, ki ga je sklicala Damjana Košir, generalna direktorica direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, je bil pregled realizacije ukrepov v okviru jamstva za mlade v letu 2014 in predstavitev ukreov za 2015. Kot je že družbeno in splošno znano je trenutno obdobje, ko se projekti in finančna črpanja iz stare finančne perspektive zaključujejo, počasi pa se pričenjajo nova črpanja iz nove finančne perspektive 2014 – 2020. Pri programih in projektih prihaja do zamikov in pri tem ukrepi jamstva za mlade niso izjemo.

Skupnega sestanka so se udeležili predstavniki Mladinskega sveta Slovenije, Sindikata mladi plus, Zavoda Ypsilon, Študentske organizacije Slovenije in Mreže MaMa, ki so zastopali interese mladih, in predstavniki Zavoda RS za zaposlovanje, ki so sestanku prestavili podatke o brezposelnosti in učinkih zaposlovanja mladih. Na Zavodu RS za zaposlovanje beležijo upadanje stopnje brezposelnosti. Še posebej tovrstni trend beležijo od marca do oktobra, kjer je zaradi večje povpraševanja po sezonskem delu moč opaziti upad stopnje brezposelnosti. Pozitivno rast zaposlovanja, pa gre pripisati tudi gospodarski rasti. Več o poročilu si preberite na povezavi MLADI OD 15 DO 29 LET NA TRGU DELA – DECEMBER 2014.

Pri izvajanju ukrepov smo se predstavniki mladih najbolj temeljito dotaknili tistih programov, ki so bili najbolj uspešni. Mednje sodijo usposabljanje na delovnem mestu, delovni preizkus in »Prvi izziv«. Program »Prvi izziv«, znotraj katerega se je izvajalo tudi pripravništvo na področju socialnega varstva, prestavlja primer uspešnega ukrepa z dolgotrajnimi rezultata. Kar 158 od 486 vključenih v ta program se jih je zaposlilo. Poleg tega so pozitivno pozdravili tudi  zaposlitev 40 mladih svetovalcev za mlade na Zavodu RS za zaposlovanje. Med manj uspešne ukrepe lahko štejemo ukrep »S faksa takoj praksa«, ki je namenjen zasebnemu sektorju (podjetjem) in pa zaposlovanje mladih po interventnem zakonu, kjer so delodajalci oproščeni plačila dela prispevkov. Predstavniki mladinskih organizacij so pri tem izpostavili, da so ukrepi v sklopu Jamstva za mlade dobro zastavljeni, vendar še vedno preveč temeljijo na subvencijah, ki ne zagotavljajo zaposlovanja na dolgi rok. Edini ukrep, ki sledi zaposlovanju na dolgi rok je ravno zaposlitev po interventnem zakonu, vendar je ta ukrep še vedno premalo izkoriščen.

Nezadovoljstvo, pa so predstavniki mladinskih organizacij izrazili glede urejanja Zakona o študentskem delu, ki z višanjem davčne osnove na strani delodajalcev žal ne rešuje problematike študentskega dela. Poleg tega so nezadovoljstvo in velik problem izrazili tudi glede ukrepa spodbude za zaposlovanje mladih v organizacijah v mladinskem delu, kjer so bile omogočene zaposlitve za 20 mladih pri čemer je bilo obljubljeno, da bodo mladi zaposleni za 12 mesecev, a so na koncu bili le za 5 mesecev, stroške pa ja morala kriti organizacija sama. Pri tem se je veliko organizacij srečevalo s finančnimi problemi.

Ker se ukrepi iz izvedbenega načrta 2014-2015 zaključujejo, in ker so v teku že priprave na nove, dolgotrajne ukrepe, zastavljene do leta 2020, so se člani skupine dogovorili, da se ponovno sestanejo v mesec aprilu in si skupaj začrtajo nove ukrepe, ki bodo bolj trajnostno naravnani.

Poleg omenjenih ukrepov so bili na sestanku predstavljeni še ukrepi po ministrstvih, ki so zapisani v priloženi tabeli (spodaj), in pa PRIMERJALNA ANALIZA OPERACIJE »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – pripravniki« ZA OBDOBJE OD MARCA 2010 DO JUNIJA 2014.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa