Logbook vključuje že 21 slovenskih mladinskih centrov

V začetku leta 2019 smo aktivno pričeli z izvajanjem pilotnega projekta Logbook, v okviru katerega smo iz Švedske prenesli dobro prakso beleženja mladinskega dela – sistem the Logbook. V pilotnem projektu sodelujeta mestni občini Ljubljana in Novo mesto ter občina Brežice, ki so za koordinatorja izbrale Mrežo MaMa.

Ideja o uvedbi sistema v Slovenijo se je začela na Europe Goes Local študijskem obisku na Švedskem maja 2018, ko so predstavniki slovenskih občin in različnih organizacij v mladinskem sektorju ugotovili, da sistem odgovarja tudi na izzive mladinskega dela v Sloveniji.

Konec leta 2018 so se mladinski delavci iz ljubljanskih, novomeških in brežiških mladinskih centrov odpravili na “jobshadowing” na Švedskem, pripravili smo usposabljanje za uporabo sistema v Ljubljani, izvedli letno evalvacijo v mladinskih centrih in sodelujoče mladinske centre na terenskih obiskih usposobili za uporabo sistema Logbook.

Aktivnosti v prvi polovici 2019

Z januarjem 2019 je tako vseh 20 sodelujočih mladinskih centrov pričelo z rednim vnašanjem v sistem, pridružil pa se jim je tudi novoustanovljeni Mladinski center Vič. Logbook tako po novem vključuje 21 mladinskih centrov.

V marcu smo s strani mreže KEKS prejeli rezultate letne evalvacije, ki smo jo konec leta 2018 izvajali v mladinskih centrih. V okviru evalvacije so mladi uporabniki mladinskih centrov podali svoje mnenje o mladinskih programih, aktivnostih, delu mladinskih delavcev, infrastrukturi mladinskega centra ipd. Rezultati evalvacije so pomemben pokazatelj močnih točk, na drugi strani pa tudi šibkosti in področij, ki jih mora mladinski center izboljševati in razvijati. Ključno je, da ta proces poteka skupaj z mladimi, ki so pomembni sogovorniki mladinskih delavcev.

Da bi rezultate čim bolje razumeli in jih pravilno interpretirali, smo marca v Ljubljano povabili predstavnika mreže KEKS, Jonasa Agdurja in Mio Herman. Glavni namen obiska je bil evalvirati potek pilotnega projekta in pridobiti prva mnenja o uporabnosti sistema Logbook za slovenski mladinski sektor. S tem namenom smo organizirali vmesno evalvacijsko srečanje z uporabniki, ki so izpostvili kar nekaj pozitivnih vidikov uporabe sistema, prav tako pa že opažajo prve rezultate, ki jim bodo služili kot podlaga za razvijanje dela v mladinskih centrih.

To priložnost smo izkoristili tudi za srečanje mreže KEKS s predstavniki in direktorjem Urada RS za mladino, Tinom Kamplom, Jonas Agdur pa je za širšo mladinsko javnost pripravil tudi predavanje na temo kakovostnega mladinskega dela.

V sodelovanju z mrežo KEKS smo za mladinske delavce pripravili priročnik za interpretacijo rezultatov letne evalvacije, ki smo ga v maju predstavili na lokalnih srečanjih v vseh treh vključenih občinah. Namen srečanj je bila osmislitev interpretacije rezultatov letne evalvacije na primeru posamezne občine. Uporabniki in predstavniki občin so tako pridobili boljši vpogled v vsebino posameznih postavk in rezultatov. Izpostavili smo tudi pomen predstavitve rezultatov vsem mladim, ki so sodelovali v evalvaciji, saj bodo imeli le tako občutek, da so njihovi odgovori pomembni in upoštevani.

Drugi del srečanja je bil namenjen oblikovanju smernic za poenotenje vnašanja aktivnosti v sistem na nacionalni ravni. Skupaj smo oblikovali vsebinske sklope oziroma kategorije (vrste aktivnosti), pod katere bodo uporabniki kategorizirali aktivnosti, ki jih vnesejo v Logbook. Tako bodo lahko iz Logbooka izpisali poročila in statistike za določeno vrsto aktivnosti, kar jim bo v pomoč pri poročanju sofinancerjem, sistem pa bo s tem tudi bolj poenoten na nacionalnem nivoju. Na Mreži MaMa smo oblikovali končni seznam kategorij in jih definirali, uporabniki sistema pa so tako z julijem svoje aktivnosti že pričeli kategorizirati v posodobljene kategorije.

 

V maju smo se s predstavniki Nacionalne agencije Movit in mrežo KEKS zopet srečali v Ljubljani. Diskutirali smo o prihajajočih spremembah in poenotenju sistema ter načrtovali nadaljevanje projekta v prihodnjem letu.

Mreža MaMa je v prvi polovici leta kontinuirano skrbela za tehnično in vsebinsko podporo mladinskim delavcem in občinam pri uporabi sistema. Kot koordinacijska organizacija je vzdrževala redno komunikacijo z mrežo KEKS in pripravljala vmesna poročila ter analize, kar bo naša naloga tudi v nadaljevanju projekta.

Sledi…

Logbook bo imel v prihodnosti pomembno vlogo pri razvoju in zagotavljanju kakovosti v mladinskem delu. Jeseni v mladinskih centrih zopet sledi letna evalvacija, pomen letošnjih rezultatov pa bo še večji zaradi možnosti primerjave z rezultati prejšnjega leta. Doprinos sistema Logbook za mladinski sektor v Sloveniji bo s tem postal še bolj evidenten. V drugi polovici leta načrtujemo evalvacijo pilotnega projekta in predstavitev sistema slovenskim občinam na diseminacijskem dogodku z namenom vključitve novih občin. Spremljajte nas!

V nadaljevanju smo strnili nekaj vtisov in mnenj sodelujočih v pilotnem projektu:

Patricia Čular, občina Brežice:

“Logbook vidim kot orodje, ki mladinske delavce ozavešča in sili k pravemu načinu dela z mladimi. Takšnemu, ki v mladih budi in vzgaja aktivnega (so)udeleženca in ne le pasivnega uporabnika. Verjamem, da so mladinski delavci večkrat postavljeni pred izziv, da bi bil cilj lažje dosežen, če so sami vozniki, mladi pa le potniki. Logbook pa jih opominja, da so lahko kvečjemu sprevodniki, ki pomagajo in preverjajo ali pa celo, da se je na veliko poti potrebno odpraviti peš. Zato pričakujem, da bo Logbook, kljub tradiciji mladinskega dela v Sloveniji, na tem področju dal pomemben prispevek.”

Katarina Gorenc, Mestna občina Ljubljana

“V Mestni občini Ljubljana vidimo uvedbo sistema Logbook kot pomembno orodje za načrtno razvijanje kakovosti mladinskega dela v okviru mladinskih centrov. Z uporabo Logbooka imamo na ravni dnevnega spremljanja možnost vpogleda v podatke o aktivnostih in obiskovalcih mladinskih centrov, preko vprašalnikov za mlade pa možnost načrtovanja in spremljanja učinkov delovanja na letni ravni. Za nas to prinaša dodano vrednost za utemeljevanje potrebe po kakovostnem mladinskem delu in poenotenje v razumevanju in prikazovanju kazalnikov kakovosti, organizacijam pa olajša sprotno zbiranje podatkov in pripravo poročil.”

Pia Živec, Javni zavod Mladi zmaji:

“Uvedbo Logbooka pozdravljam, ker je njegova uporaba enostavna in pregledna, statistika pa z vsemi barvami, grafi in slikami postane malo manj »statistična«. Sistem je prijazen do uporabnika in za oko, a je hkrati zelo natančen, kar se mi zdi dobro, saj omogoča beleženje tudi bolj specifičnih aktivnosti, uporabnikov in dela. Seveda vidim tudi nekaj prostora za izboljšave, kot vsaka novost tudi Logbook prinaša izzive, s katerimi se v pilotni fazi srečujemo, a ne dvomim, da jih bomo rešili in sistem v celoti uspešno integrirali v naše delo.”

Staš Štrukelj, Skupnostni programi za mlade:

“Projekt je bil nujen, saj trenutno nimamo enotnega sistema evidentiranja.  Logbook organizacijam ponuja možnost evidentiranja in evalviranja lastnega dela, ter veliko različnih načinov pregleda in poročil. Vnašanje in pregled sta enostavna in jasna, pogrešamo pa možnosti prilagoditve za slovenske standarde in specifike dela. Takšne sisteme v Sloveniji že imamo, v prihodnje bi jih bilo smiselno uporabiti.”

O Logbooku

Sistem Logbook temelji na rednem beleženju in spremljanju aktivnosti v mladinskem centru, kar mladinskim delavcem omogočajo statistični podatki o aktivnostih in obiskovalcih mladinskega centra. Sistem predvideva aktivno participacijo mladih in temelji na različnih orodjih za evalvacijo mladinskega dela, ki predstavljajo dodano vrednost sistema. S pomočjo različnih evalvacijskih vprašalnikov se oblikujejo kazalniki za vsak mladinski center in občino, kar omogoča tudi vrednotenje napredka in razvoja posameznega mladinskega centra, mladinski delavci pa s strani mladih pridobijo povratno informacijo o svojem delu. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija in postaja bolj kakovostno. Več

Pilotni projekt se izvaja v okviru projekta Europe Goes Local – razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ob podpori programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa