»Občina na obisku« v Brežicah

V četrtek, 16.7.2020, smo  v okviru partnerstva Europe Goes Local, ki ga vodi Nacionalna agencija MOVIT, izvedli obisk v občini Brežice, drugi v sklopu dogodkov “Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku“. Mreža MaMa je kot koordinator dogodka vodila obisk v prostorih Mestne hiše v Brežicah, kjer sta predstavnici gostujoče občine predstavili dobro prakso participativnega proračuna – Moja skupnost – sodelujem!

Obiska so se udeležile štiri občine in sicer Semič, Ljubljana, Divača in Šmartno ob Paki. Občini Divača in Šmartno ob Paki sta izrazili tudi interes za predstavitev pilotnega projekta Logbook, ki ga na Mreži MaMa izvajamo ob podpori programa Erasmus+: MvA, NA MOVIT in Urada RS za mladino. Občinama smo predstavili ozadje orodja Logbook, ki je nastalo kot odgovor na potrebo po enotnem modelu beleženja ter spremljanja učinkov mladinskega dela z namenom razvijanja njegove kakovosti. V nadaljevanju smo osvetlili tudi funkcije in uporabo orodja skozi statistične analize in evalvacijska orodja, skupaj pa smo se sprehodili tudi skozi sistem v praksi in občinam tako omogočili celovit vpogled v delovanje Logbooka.

V uvodu je udeležence obiska pozdravila direktorica Mreže MaMa, mag. Maja Hostnik, ki je kot moderatorka dogodka predstavila aktivnosti “Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku”. Uvodoma je prisotne nagovorila tudi Mila Levec, podžupanja občine Brežice in izpostavila, da so na občini počaščeni, da je bilo partnerstvo za participativni proračun prepoznano kot primer dobre prakse.

V nadaljevanju je Patricia Čular, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijsko in razvoj na občini Brežice, poglobljeno predstavila participativni proračun Moja skupnost – sodelujem!, ki ga v Brežicah v kar nekaj vidikih izvajajo drugače kot v drugih občinah. “Kot oddelek smo zadolženi za izvedbo participativnega proračuna. V najmanj treh stvareh smo v tem drugačni od drugih občin, ki ta proces prav tako izvajajo. Prva zadeva je ta, da smo imeli drugačno stališče do stopnje pripravljenosti projekta, prav tako smo drugače formirali komisijo za pregledovanje projektov, drugače pa smo izvedli tudi sam postopek glasovanja. Pri tem ves čas izhajamo iz stališča, da je participativni proračun tisti del proračuna, o katerem občani aktivno soodločajo.” je pojasnila.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. V občini Brežice ga izvajajo za dve proračunski leti naenkrat, v letih 2020 in 2021 je tako za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, namenjenih predvidoma 200.000 evrov. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine preuči Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa so podani v glasovanje občankam in občanom. Skupno so občani v proračun lahko tako uvrstili okoli 15 projektov, za katere so sami oblikovali predloge v vrednosti do največ 30.000 evrov na posamezen projekt v proračunskem obdobju.

Posebnost brežiške občine je tudi v tem, da je za mladino oblikovan poseben razpis, prav tako pa so v proračunu za mlade ločeno rezervirana posebna sredstva.

Občina se pri izvajanju participativnega proračuna srečuje z različnimi izzivi, ki jih je predstavila podžupanja, Mila Levec. Najpogostejši izzivi so povezani s predložitvami pomanjkljive dokumentacije za izvedbo projektov s strani prijaviteljev ter s pridobivanjem različnih soglasij, saj so nekateri projekti zastavljeni na območjih, kjer jih je včasih nemogoče izvesti (npr. poplavno območje, različne namembnosti zemljišč).

Po končani predstavitvi so si nekatere predstavnice občin ogledale še celoten kompleks Mladinskega centra Brežice, ki se lahko pohvali z znakom kakovosti Sveta Evrope.

“Izvedbo tovrstnih dogodkov toplo pozdravljam in se hkrati zahvaljujem, ker smo lahko bili tudi mi del tega projekta. Z izmenjavo izkušenj in dobrih praks lahko postanemo boljši, s tem ko vidimo, na kakšen način podobne izzive rešujejo drugi. Če nekdo pred tabo že orje ledino, je smiselno in zelo dobrodošlo, zavoljo časa in denarja, da ta svojo izkušnjo podeli. Veseli smo, da smo kot primer dobre prakse lahko predstavili našo izvedbo participativnega proračuna. Tudi mi smo iskali informacije in dobre prakse, preden smo se zanj odločili, zato se sedaj še toliko bolj zavedamo, da z deljenjem naših izkušenj lahko pripomoremo ostalim.” je celoten obisk povzela Mila Levec, podžupanja občine Brežice.

“Pomen dogodkov “Občina na obisku” vidim v izmenjavi izkušenj in dobrih praks med občinami. Zelo dobro je, da se slišimo in pogovarjamo, saj se srečujemo s podobnimi problemi in vsak v svoji občini soustvarjamo podobo celotnega našega prostora. Projekt Europe Goes Local je začel delati z občinami, kar se mi zdi zelo pomembno, saj s časom preraščamo v skupnost, v katero se povezujejo različni akterji. Želim si, da bi pomen projekta prepoznalo še več občin.” je o obisku povedala Romana Derenčin iz oddelka za družbene dejavnosti v občini Divača.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa