Pregled aktivnosti na Mreži MaMa v letu 2019

Za nami je pestro in dejavno polletje, v katerem smo preko številnih projektnih aktivnosti krepili kompetence mladinskih delavcev in spodbujali aktivno državljanstvo mladih v duhu majskih volitev v Evropski parlament. Tudi v drugi polovici letošnjega leta nas čakajo dogodki, ki pomenijo nadaljevanje začetih projektov. Konec leta se zaključuje eden izmed naših največjih strateških partnerstev, projekt Socialno vključevanje v mladinskih centrih, s katerim smo začrtali smer razvoja vključevanja mladih z manj priložnostmi v mladinskih centrih. Nadaljevali bomo tudi z lanskim projektom Pametno mladinsko delo, s pomočjo katerega bomo mladinske delavce opolnomočili za delo s sodobnimi digitalnimi tehnologijami. Poleg rednih dejavnosti za naše članice bomo okrepili tudi svoje delovanje na področju razvijanja kakovosti mladinskega dela v okviru projekta Logbook.

V nadaljevanju smo za vas pripravili kratek pregled rednih in projektnih aktivnosti, ki smo jih v letošnjem letu na Mreži MaMa že izvedli, ter pogledali v prihodnost s pregledom aktivnosti v drugem polletju.

Mednarodni projekti: Erasmus +: Mladi v akciji

Eden izmed naših projektov v letu 2019 je Pametno mladinsko delo v mladinskih centrih (Smart Youth Work in Youth Centres), ki prinaša več aktivnosti za spoznavanje in raziskovanje pametnega mladinskega dela in digitalizacije mladinskega dela. Pametno mladinsko delo je področje, ki vse bolj stopa v ospredje zaradi vse hitreje se spominjajoče družbe in potreb mladih ter mladinskih delavcev. Maja smo obiskali Finsko, partnersko državo znotraj projekta, kjer smo spoznavali tamkajšnje dobre prakse. V okviru tega projekta načrtujemo še oblikovanje vprašalnika za mlade in mladinske delavce in mednarodno ter nacionalno usposabljanje za mladinske delavce.

Socialno vključevanje v mladinskih centrih (Social Inclusion in Youth Centres) je 24 mesečni projekt, ki ga Mreža MaMa že od leta 2017 izvaja v sodelovanju s partnerji iz Estonije, Latvije in Nemčije. Namen projekta je razviti strateške usmeritve, ki bodo omogočile mladinskim centrom vpogled v programski razvoj na področju socialne vključenosti oziroma kako iz projektnih vsebin razviti programske vsebine centrov, ki se nanašajo tako na redne vsebine programa kot tudi na upravljanje centrov. V začetku leta smo pripravili osnutek strategije, organizirali nacionalni trening za vodje mladinskih centrov za izvajanje programov socialnega vključevanja v mladinskih centrih, v prihodnosti načrtujemo še multiplikacijski dogodek v Brežicah in evalvacijsko srečanje v Estoniji v začetku septembra.

Nacionalni projekti

Mreža MaMa tudi letos deluje na področju mladinskega dialoga s projektom Vsi smo EU. Ključni cilji projekta so pregledati ukrepe in aktivnosti za mlade v iztekajočem se mandatu Evropskega parlamenta in Evropske komisije ter preko metod mladinskega dela mlade izobraziti o pomenu EU in udeležbi na volitvah. Na dveh regijskih posvetih in nacionalni konferenci smo že v prvi polovici leta mladim zagotovili stik in dialog z nacionalnimi in lokalnimi odločevalci (poslanci v Evropskem parlamentu) in jih na ta način pritegnili k udeležbi na prihajajočih volitvah v Evropski parlament.

V drugi fazi projekta bodo imeli mladi priložnost, da na regijskih posvetih predstavijo svoje predloge novoizvoljenim poslancem v Evropski parlament. Do konca projekta Vsi smo EU nas čakajo še trije regijski posveti s poslanci in nacionalno zaključno srečanje.

Mreža MaMa je v letu 2018 pričela z izvajanjem pilotnega projekta Logbook, ki poteka v okviru projekta Europe Goes Local. Gre za projekt uvajanja švedskega sistem za dokumentiranje in spremljanje učinkov mladinskega dela v slovenske mladinske centre iz treh občin (Ljubljana, Novo mesto in Brežice), ki bo v teku celotno leto 2019. Z namenom sprotne evalvacije poteka projekta nas je marca obiskal Jonas Agdur iz švedske mreže KEKS. Skupaj z uporabniki sistema in predstavniki sodelujočih občin smo pregledali in analizirali rezultate letne evalvacije ter načrtovali nadaljnje korake projekta. Že maja smo se ponovno zbrali na lokalnih srečanjih v vseh treh občinah, kjer smo govorili o spremembah sistema Logbook, da bi bolje odgovarjal na potrebe mladinskega dela v Sloveniji.

Tudi v drugi polovici leta bomo mladinskim delavcem nudili podporne dejavnosti pri uvajanju sistema, oktobra pa v okviru Logbooka ponovno sledi letna evalvacija v mladinskih centrih. Sistem bomo novembra predstavili na srečanju slovenskih občin in poskušali vključiti nove občine.

Projekt Europe goes Local nam je z namenom spoznavanja lokalnih mladinskih politik na Hrvaškem omogočil študijski obisk v Zagrebu. Junija bomo z istim ciljem odpotovali na študijski obisk v Estonijo, oktobra pa se bomo tudi sami preizkusili v gostiteljski vlogi.

Redne aktivnosti

Na osnovnih šolah Kidričevo in Mozirje smo januarja izvedli EKO delavnico »Eko odpadki in naše okolje.« Učence smo seznanili z lokacijami uličnih zbiralnikov za oddajo malih starih aparatov in odpadnih baterij v njihovem okolju ter razvijali nove ustvarjalne ideje na področju E-cikliranja. Delavnice imamo namen izvajati še v juniju, oktobru in novembru.

V februarju smo se udeležili Kariernega tedna Mreže KROJ. Namen posveta je bil vzpostaviti trajne povezave med ključnimi deležniki na področju kariernega razvoja mladih in pripraviti konkretna priporočila za šole in mladinske organizacije za konstruktivno sodelovanje v dobro mladih. Na kariernem središču Zavoda RS za zaposlovanje smo izvedli delavnico na temo digitalnih kompetenc, ki je bila namenjena brezposelnim mladim, ki vsakodnevno uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

V sklopu rednih dejavnosti smo v marcu izvedli Klub MaMa z Zborom MaMa, novembra pa nas čaka še drugi letošnji Klub. V aprilu smo pričeli z raziskavo o mladinskem delu v mladinskih centrih, v okviru skrbniških sestankov pa smo obiskali osem mladinskih centrov. Skrbniške obiske bomo vršili do konca leta 2019.

Udeležili smo se 3. seje Vlade RS za mladino, kjer so ministrstva, ki se ukvarjajo s problematiko mladih, predstavila aktivnosti, ki jih izvajajo na tem področju. Obravnavali so aktualna vprašanja, povezana z mladimi, kot sta nova evropska strategija za mlade 2019-2027 in orodje Youth Wiki, ter govorili o izzivih pri izvajanju programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

Na Ministrstvu za javno upravo smo imeli spoznavni sestanek z državno sekretarko in vodjo službe za nevladne organizacije, kjer smo predstavili delovanje Mladinske mreže MaMa in delovanje nevladnih organizacij.

Na ustanovitveni seji v začetku marca smo vzpostavili nov Svet MaMa in organizirali usposabljanje Osnove mladinskega dela za nove mladinske delavce v mladinskem centru Celje.

V marcu je mreža MaMa opravila tudi zunanjo presojo primernega izpolnjevanja zahtev NVO – Standarda kakovosti. Ugotovljeno je bilo izpolnjevanje zahtev dokumenta NVO, izpolnjevanje zahtev Certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja in uspešnost sistema vodenja kakovosti.

Ob vseh naštetih aktivnostih Mreža MaMa še naprej urednikuje portal mlad.si na katerem redno objavlja novice, članke in dogodke za mlade.

“Poslanstvo Mreže MaMa je zagotavljati podporo in zastopati ter vključevati mladinske centre – in lahko rečem, da smo skozi uspešno izvedene projektne aktivnosti v prvi polovici leta dosegli več kot le to. Prav tako smo s projekti odgovarjali na aktualne potrebe mladinskega sektorja. Vključevati, beležiti, digitalizirati, participirati in informirati so besede, ki najbolje povzamejo prvo polovico leta na Mreži MaMa.” je ob uspešno zaključenem polletju povedala mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa.

Pregled aktivnosti, ki nas čakajo v drugi polovici leta 2019, najdete v našem načrtu aktivnosti.

NAČRT AKTIVNOSTI Mreža MaMA JAN- DEC 2019

Za več informacij nas lahko pokličite na številko 030 618 628 ali nam pišete na info@mreza-mama.si.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa