Prvo polletje 2017 Mreže MaMa

Za nami je prva polovica leta, zato smo na Mreži MaMa pripravili obsežno poročilo, v katerem smo zabeležili vse pomembne aktivnosti v letu 2017, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Poleg dosedanjega dogajanja, boste v poročilu izvedeli, kateri so izzivi, ki nas čakajo v nadaljevanju leta in kaj za vas pripravljamo od avgusta do konca leta. “Pregled aktivnosti in dela Mreže MaMa vsakega polletja me vedno navduši, še posebej, če so rezultati projektov izpred preteklih let vidni in se kažejo obrisi prvih učinkov mladinskega dela. Za prvo polletje 2017 lahko to brez dvoma potrdim” je o poročilu povedala direktorica Mreže MaMa, mag. Maja Hostnik. 

Zavod Mladinska mreža MaMa je nevladna mrežna organizacija, ki skupaj s 47 mladinskimi centri tvori trdno mrežo. Mreža MaMa kot krovna organizacija zagovarja interese mladinskih centrov ter skupaj z njimi skrbi za boljšo prihodnost mladih, predvsem neorganizirano mladino. Skozi različne projekte in zagovorniške aktivnosti mladinskih centrov  se posredno zavzemamo za večjo avtonomijo mladih, ki skozi mladinsko delo pridobivajo ključne kompetence za njihovo participacijo v družbi in bolj samostojno življenje. Pri tem najpomembnejšo vlogo odigrajo mladinski delavci, ki so vsakodnevno na terenu v stiku z mladimi.

Mladinsko delo.

Leto 2017 si bomo mladinski delavci in mladinske delavke gotovo zapomnili, saj je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje po našem večletnem prizadevanju, meseca junija, dokončno potrdil Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) mladinski delavec/delavka. Tako smo tudi mladinski delavci in mladinske delavke dobili javno listino za ustrezno vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj in spretnosti v mladinskem sektorju, ki predstavlja uradno potrdilo, s katerim bomo lahko mladinski delavci dokazovali svojo usposobljenost za opravljanje poklica mladinski delavec.

Nacionalno: Aktivno državljanstvo in participacija mladih za večjo zaposljivost

V letu 2017 smo na Mreži MaMa pričeli z usposabljanji v sklopu projekta MLADIM za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018. V projektno idejo smo vključili 18 mladinskih centrov po Sloveniji; njihovi mladinski delavci bodo pri projektu sodelovali kot trenerji in razvijalci metod posameznih modulov in s tem pridobili dodatne kompetence. V sklopu projekta MLADIM se bo preko 18 mladinskih centrov po Sloveniji vključilo 360 mladih brezposelnih, starih med 15 in 29 let. Po končanem projektu pa bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/ informatorjev. Gre za izredno pozitivno usmerjen projekt, ki skrbi za kvalitetno prenašanje znanj in izkušenj na mlajše generacije, da se bodo mladi lažje odločili pri načrtovanju svojih kreativnih, poslovnih in drugih življenjskih priložnosti.

 

V sodelovanju s partnersko organizacijo Zveza svobodnih sindikatov Slovenije smo v okviru projekta Junaki zaposlovanja- Vrnimo si prihodnost, v letošnjem letu obiskali šest različnih krajev po Sloveniji, kjer so mladi ambasadorji v lokalnem okolju pripravili dogodke, na katerih so svoje sovrstnike informirali o ukrepih sheme Jamstva za mlade, dostojnem delu, pojavu prekarnosti in aktivni participaciji v družbi. V mesecu maju smo v sklopu Mladinstivala izvedli zaključno konferenco projekta Junaki zaposlovanja – Vrnimo si prihodnost, saj se projekt po skoraj dveh letih delovanja in skupnem obisku 12 krajev po Sloveniji zaključuje.

Delovni posvet Vlade RS.

V mesecu maju je v prostorih Vlade RS potekal Delovni posvet Vlade RS posvečen položaju mladih, ki se ga je kot predstavnica mladinskega sektorja udeležila tudi direktorica Mreže MaMa, mag. Maja Hostnik.  Vlada je na seji obravnavala predloge, ki smo jih za izboljšanje zaposlovanja mladih, stanovanjske politike in povezanosti med gospodarstvom in izobraževanjem, pripravili predstavniki mladinskega sektorja. Z namenom pregleda realizacije in dosedanjega dela vlade, se bomo predstavniki mladih in vlade ponovno srečali v mesecu septembru.

Mednarodno mladinsko delo

Na Mreži MaMa se zavedamo pomena mednarodnega mladinskega dela in mednarodna mobilnosti mladih, ki mladim poleg možnosti spoznavanja svojih vrstnikov drugačnih kultur, ponuja tudi priložnost za pridobivanje zaposlitvenih kompetenc in jih uči iznajdljivosti ter samostojnosti v življenju. V letošnjem letu smo v sklopu mednarodnih aktivnosti na Mreži MaMa zaključili z izvajanjem mednarodnega večstopenjskega projekta podprtega s strani Erasmus+: Mladi v akciji, Find your way to internationality ter Boots your possibilities. Začeli pa smo z aktivnostmi mednarodnih projektov Youth Workers academy in ReYion: Rural Empowerment through Youth Initiatives and Organisations Networking.

V letu 2017 smo zaključili partnerski projekt Zagrabi svoje mednarodne priložnosti (Boost your possibilities), ki smo ga izvajali skupaj s Finsko in Estonsko mrežo mladinskih centrov. Kot partnerska organizacija smo v januarju poslali na usposabljanje na Finsko 10 mladinskih delavcev za delo z mladimi na področju mednarodnih aktivnosti za večjo zaposlenost. Meseca marca, pa smo se udeležili zaključne konference v Helsinkih, kjer so bili predstavljeni rezultati raziskave o učinkih mednarodnega mladinskega dela na zaposlovanja mladih.

 

V januarju smo v Sloveniji izvedli dvotedenski trening Poišči svojo mednarodno pot (Find your way to internationality), kjer so imeli mladinski delavce iz mladinskih centrov, ki želijo nove izzive poiskati pri prijavi mednarodnih projektov priložnost, da so pridobili partnerstva za prijavo mednarodnih projektov in se seznanili s pisanjem mednarodnih projektov.

V prvi polovici leta 2017 je bilo pestro tudi na projektu Mladinska akademija (Youth workers academy), kjer smo izvedli kar dva študijska obiska na Hrvaškem in v Turčiji, kjer smo si ogledali primere dobrih praks, dela z ranljivimi ciljnimi skupinami. Na podlagi petih študijskih obiskov bomo skupaj s partnerji projekta in strokovnjaki oblikovali kurikulum za delo z ranljivim ciljnimi skupinami pri mladinskem delu.

 

Prav tako pa so v letošnjem letu začeli izvajati strateško partnerstvo ReYion s Španijo, kjer bomo kot partnerska organizacija dobre prakse z mladinskimi centri, prenašali na druge partnerske organizacije. Namen 19-mesečnega partnerstva petih držav je opolnomočenje mladih na področju delovanja mladinskega sektorja na podeželju. V mesecu oktobru bo enotedenski trening potekal tudi v Sloveniji.

Strukturiran dialog in Dialog mladih z najvišjimi odločevalci v Sloveniji in Evropi

Tudi v letošnjem letu nadaljujemo z dialogi, ki jih organiziramo z različnimi deležniki, v okviru katerih  potekajo pogovori med mladimi in odločevalci. Gre za proces, v katerem se mladi aktivno vključijo v družbene procese in oblikujejo predloge in rešitve za izboljšanje njihovega življenja v prihodnosti ter pri tem krepijo ključne kompetence, ki so pomembne na poti k njihovi samostojnosti in avtonomiji. Več kot 600 mladim smo omogočili, da so s predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem, predsednikom Evropske komisije Jean Claude Junckerjem in evropsko komisarko za mobilnost in promet Violeto Bulc razpravljali o prihodnosti in položaju mladih v EU. Organizirali smo tudi dialog mladih z ministrico Dr. Majo Makovec Brenčič ter dialog mladih z odločevalci na temo urejanja bivanjskih razmer mladih v Savinjski regiji.

V začetku leta smo pripravili zaključni evalvacijski dogodek projekta Za družbene spremembe, ki je bil podprt s strani Erasmus+. V sklopu projekta se je oblikovala skupina za monitoring (spremljanje) strukturiranega dialoga, ki se je z namenom spremljanja ukrepov in pobud nastalih v procesu strukturiranega dialoga do sedaj sestala že trikrat. Monitoring skupina predstavlja pomemben člen procesa strukturiranega dialoga, ki do sedaj v Sloveniji ni bil prisoten in mladim nudi možnost spremljanja procesa umeščanja predlogov in ukrepov v praks, ki so jih mladi predlagali na srečanjih z odločevalci.

V okviru Evropskega tedna mladih smo na Mladinstivalu – festivalu mladinskega dela, pripravili predstavitev projekta Koalicija mladih  ter vseh njegovih aktivnosti, ki bodo potekale v letu in pol ter bodo namenjene promociji aktivnega državljanstva skozi strukturirani dialog. Namen projekta je, da usposobimo novo generacijo aktivnih mladih, ki bo predala svoje pobude nacionalnim odločevalcem in da si ob tem pridobijo določene nove veščine, ki ji bodo služile k doseganju učinkovitega dialoga znotraj projekta, pa tudi kasneje v življenju. V projektu bomo izboljšali promocijo in komunikacijo, ne zgolj znotraj profesionalnega mladinskega sektorja, temveč znotraj celotnega mladinskega polja. 

Redne aktivnosti Mreže MaMa

1. Klub MaMa 2017 v Celjskem mladinskem centru.

V sklopu rednih aktivnosti Mreža MaMa že tradicionalno dvakrat letno organizira Klub MaMa, kjer se zberejo vse njene članice. V letu 2017 se je prvi Klub MaMa odvijal v prostorih naše članice v Celjskem mladinskem centru, kjer so mladinski delavci ob povabljenih gostih gradili svoje znanje na področju poznavanja mladine, komuniciranja, coachinga, nacionalne poklicne kvalifikacije in programa Erasmus+. Poleg predstavitve Zaključnega poročila 2016 in novih ciljev v letu 2017, ki jih je predstavila direktorica Mreže MaMa, mag. Maja Hostnik, pa je ostalo tudi nekaj časa za mreženje in izmenjavo dobrih praks.

V sodelovanju z Družbo Zeos skozi celo leto po Sloveniji izvajamo delavnice e-cikliraj za aktivno participacijo in ozaveščanje mladih na področju okoljske tematike. Do konca leta 2017 bomo izvedli vsaj še 12 delavnic e-cikliraj in s tem omogočili mladim, da se seznanijo z nevarnimi e-odpadkih in odgovornostjo ločevanja za ohranitev čistega in zdravega okolja.

Vsekakor pa ne moremo mimo portala www.mlad.si, za katerega uredniška ekipa Mreže MaMa skrbi že več kot 6 let. V letošnjem letu smo zaradi prednosti informiranja in lažjega pretoka informacij, ki jih omogočajo družbena omrežja vzpostavili samostojni facebook profil mlad.si, ki uporabnikom omogoča še lažje spremljanje aktualnih novic in dogodkov na področju mladinskega dela in mladinskega sektorja tako na lokalni, kot nacionalni in mednarodni ravni.

Kaj nas čaka do konca leta 2017

V obdobju med avgustom in decembrom načrtujemo več različnih mednarodnih aktivnosti, delavnic ter usposabljanj za mladinskih delavce za delo z mladimi z manj priložnostmi ter mladine z ruralnih območij. Nadaljevali bomo s strukturiranim dialogom med mladimi in odločevalci, saj prihaja projekt Koalicija mladih, ki bo povezala mlade, odločevalce in mnenjske voditelje v koalicijo za izboljšanje položaja mladih. V okviru projekta bomo izvedli več komunikacijskih dogodkov, online in offline kampanjo ter mlade spodbujali k aktivnemu državljanstvu v lokalnih okoljih. Projekt je podprt s trani Erasmus + programa.

Ker so mladi naša pomembna ciljna skupina bomo še naprej strmeli k zbiranju kvalitetnih in zanesljivih informacij za njihov uspešen razvoj in njihovo aktivno participacijo v socialnih, gospodarskih in političnih razsežnostih družbe.

V jesenskem delu pa upamo tudi, da bomo uspešni pri kandidaturi kakšnega razpisa, ki bo ustvarjal vsebine v mladinskih centrih, krepil kadrovsko strukturo Mreže MaMa in mladim ponujal ogromno priložnosti za aktivno državljanstvo in zaposlovanje mladih.

Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa, foto: Uroš Hočevar.

Izjava direktorice Mreže MaMa, mag. Maje Hostnik: “Pregled aktivnosti in dela Mreže MaMa vsakega polletja me vedno navduši, še posebej, če so rezultati projektov izpred preteklih let vidni in se kažejo obrisi prvih učinkov mladinskega dela. Za prvo polletje leta 2017 lahko to brez dvoma potrdim. S sektorjem nam je uspelo narediti preboj v smeri nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec in delavka, kar si nedvomno lahko štejemo za napredek in uspeh dosedanjega dela. Zavedamo se, da se je pot šele začela, a bo z sedanjo osnovo za naslednje delo gotovo lažje. Prav tako se je v prvi polovici leta izpeljalo kar nekaj dogodkov v smeri dialogov med mladimi in odločevalci in nami, ki zagovarjamo interese mladih skozi različne strukture. Pripravljenost Vlade na sodelovanje kaže na to, da se Vlada zaveda pomena mladih, kar nas navdaja z upanjem tudi za razvoj in napredek sektorja. Na področju Jamstva za mlade so se prav tako pričeli odpirati novi ukrepi za zaposlovanje mladih in učinki delovne skupine kažejo, da se je delež brezposelnih mladih skoraj razpolovil, za kar verjamem, da je pripomogla tudi kampanja Junaki zaposlovanja, ki je skrbela za boljše informiranje in ozaveščanje mladih in delodajalcev. Za konec imajo tukaj svojo mesto še mednarodne aktivnosti in projekti, ki nam dajejo veljavno na mednarodni ravni in mednarodno dimenzijo delovanja, saj se lahko preko izkušnje pogleda v drug svet in prenosa konkretnih izkušenj v naše okolje, največ naučimo. In takšno je mladinsko delo h kateremu strmimo in za katerega si bomo prizadevali tudi v prihodnje, pestro in raznoliko, kjer učinki in rezultati govorijo sami zase!”

Za vas pa smo pripravili tudi NAČRT AKTIVNOSTI, ki jih bomo na Mreži MaMa izvajali med avgustom in decembrom 2017.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa