Mednarodni dan mladih 2020 za večjo vključenost in skupno delovanje

Danes, 12. avgusta, obeležujemo mednarodni dan mladih, ki ga je generalna skupščina OZN leta 1999 posvetila mladim. Namen mednarodnega dneva mladih je opozarjanje na položaj, vlogo, pravice in dolžnosti mladih, pa tudi na izzive, s katerimi se soočajo v obdobju prehoda v odraslost. Letošnja tema mednarodnega dneva mladih »Vključevanje mladih za skupno svetovno delovanje«, skuša osvetliti načine, kako sodelovanje mladih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni bogati institucije in procese, prav tako pa povečuje zastopanje in angažiranost v različnih političnih mehanizmih.

Z namenom obeležitve prispevka mladih k razvoju na vseh področjih in opozarjanja na izzive, s katerimi se srečujejo mladi ter ob praznovanju okrogle obletnice delovanja obeh krovnih mladinskih organizacij – MSS 30 let, MaMa pa 15 let – smo danes, 12. avgusta, organizirali novinarsko konferenco ob mednarodnem dnevu mladih. Na konferenci smo se spomnili pomena in dosežkov mladinskega organiziranja v Sloveniji nasploh.

Srečali smo se pri Ljubi in Dragu, mobilnem mladinskem centru, ki skozi umetnost in kulturo povezuje sosede in soseske. Mladi zmaji so združili moči z LPP in odslužen avtobus nadciklirali v mobilni mladinski center. Projekt je bil v celoti zasnovan in izveden v sodelovanju z mladimi, sledi ter narekuje miselnost trajnostnega načrtovanja oblikovanja. Ljuba in Drago danes zagotavljata mladinski center za lokacije, podhranjene s prostori in programi za mlade. Z gostovanji na različnih lokacijah soustvarjata odprto skupnost, podpirata socialno vključenost, povezujeta soseske in ustvarjata pozitivno klimo.

»Verjamemo, da je solidarnost najpomembnejša vrednota in participatorna praksa najbolj pravi način dela z mladimi. Ne glede na okoliščine Mlade zmaje vedno vodi zaveza: VEDNO NA VOLJO MLADIM V MESTU. V soseskah bomo še naprej zagotavljali program, ki bo mladim omogočal soustvarjanje življenja lokalnih skupnosti. Naj se glas mladih sliši v mestu in še dlje,« sporoča direktorica Javnega zavoda Mladi zmaji, Ksenja Perko.

Prav večja zastopanost mladih pri političnem odločanju na nacionalni ravni je eden od poudarkov letošnjega mednarodnega dneva mladih.

»Ključna naloga Mladinskega sveta Slovenije, že vseh 30 let, je predstavljati in zagovarjati mladinske organizacije kot tudi mlade nasploh ter spremljati njihov položaj. In lahko povemo, da je bilo letošnje leto posebej intenzivno, prav zaradi epidemije. Odzivali smo se na protikoronske pakete ukrepov, opozarjali na položaj mladih, sploh tistih, ki so v tem času izgubili delo in prihodke; opozarjali pa smo tudi na posledice za duševno zdravje mladih. Z raziskavo med mladimi smo pokazali, da so se mladi morali soočati z nenadnimi selitvami, izpadi prihodkov, neučinkovitim izobraževanjem na daljavo, posebej so izpostavili pomanjkanje socialnih stikov, druženja s prijatelji. Iz celotne situacije so se tudi mladinske organizacije veliko naučile za prihodnost,« je povedala Anja Fortuna, predsednica MSS.

 »Letošnja kriza, povezana z epidemijo korona virusa, je predvsem in najbolj prizadela prav mlade, kar se je pokazalo tudi v preteklih krizah. Zato me veseli in navdaja z upanjem, da imamo dan, ki je namenjen temu, da spregovorimo tudi o izzivih in potrebah mladih v sodobnem svetu. Mednarodni dan mladih je dan, ki je namenjen mladim, da ob tem dnevu opozorijo nase. Ključno vlogo pri tem ima tudi mladinsko delo, skozi katerega mladi pridobivajo ključne kompetence in vrednote za uspešno delovanje v službenem, v osebnem in družbenem življenju. Mreža MaMa si zato že 15 let prizadeva za opolnomočenje vseh, ki delajo z mladimi, s ciljem ozaveščanja o pomenu mladinskega dela za skupno ustvarjanje boljše in bolj solidarne družbe.« ob mednarodnem dnevu mladih sporoča direktorica Mreže MaMa, Maja Hostnik.

O Mladinskem svetu Slovenije (MSS) in Mladinski mreži MaMa (Mreža MaMa)

MSS in Mreža MaMa tesno sodelujeta in si prizadevata za kakovostno naslavljanje aktualnih potreb mladih skozi opolnomočenje mladinskega dela, mladinskih delavcev in mladinskega sektorja nasploh. Na nacionalni ravni se povezujeta s ključnimi deležniki na področju mladine in zastopata ter zagovarjata organizacije, ki vsakodnevno prihajajo v stik z mladimi.

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na nacionalnem nivoju; združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami. MSS je nacionalni zastopnik mladih tudi na evropskem nivoju – član Evropskega mladinskega foruma (evropska krovna organizacija mladih) je že od njegove ustanovitve leta 1996. Ključna naloga MSS je zagovorništvo mladih in mladinskih organizacij, njihovo povezovanje in spremljanje položaja mladih. Že 30 let se tako odzivamo na aktualne razmere za mlade, sodelujemo pri oblikovanju zakonodaje, organiziramo dogodke, s katerimi skrbimo za vključenost mladih, sodelujemo z vladnimi institucijami, pripravljamo stališča o najpomembnejših področjih za mlade, izvajamo izobraževanja, pripravljamo strokovna gradiva, promoviramo prostovoljstvo, sklepamo različna partnerstva, izvajamo projekte in kampanje, raziskujemo ter skrbimo za povezovanje celotnega mladinskega sektorja.

Za ključne dosežke si na MSS štejemo svojo iniciativo, ki je pripeljala do sprejetja Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (2010) in ustanovitve Sveta Vlade RS za mladino (2009); sodelovanje pri pripravi Resolucije o Nacionalnem programu za mladino (2013); 18 let projekta Prostovoljec leta, zadnjih 13 let v sodelovanju s predsednikom RS; sodelovanje s Plaktivatom na temo bega možganov, ki je zmagovalcu prineslo veliko nagrado na SOF, na agendo pa postavilo problematiko odhajanja nadarjenih mladih v tujino (2014); kampanja Jamstvo za mlade, s katero smo dosegli vključenost Slovenije v ta evropski program (2013-14); soustanovitev Medgeneracijske koalicije Slovenije (2017); sodelovanje pri oblikovanju evropske mladinske strategije (2018) itd.

Ves ta čas je za MSS ključno politično delovanje, ki smo ga v letu 2009 postavili v okvire programskih dokumentov (razdelanih stališč s strokovno podlago in predlogi ukrepov), ki opredeljujejo ključna področja za mlade, kot so zaposlovanje, stanovanjska problematika, (neformalno) izobraževanje, organiziranje in participacija mladih, prostovoljstvo, informiranje, zdravje, mobilnost mladih (od 2009). V zadnjih letih smo se tako največ ukvarjali s stanovanjsko problematiko mladih, z zaposlovanjem in delovnimi razmerami za mlade, s participacijo mladih v družbenem življenju, prav v zadnjem obdobju pa je v ospredje prišlo tudi področje zdravja, predvsem duševnega zdravja mladih.

Posebej velja izpostaviti angažiranost in vlogo MSS na mednarodnem nivoju, kjer imamo  trenutno v vodstvu Evropskega mladinskega foruma (YFJ) – njegovo podpredsednico Tino Hočevar. Iz preteklosti pa imamo tudi nekakšen rekord, saj smo imeli 3 mandate tudi predsednika Evropskega mladinskega foruma. Na mednarodnem nivoju pa se povezujemo in sodelujemo v projektih tudi izven okvirov YFJ.

Mladinska mreža MaMa kot nacionalna mrežna organizacija 50-ih mladinskih centrov preko svojih članic, ki se ukvarjajo z neorganizirano mladino, s svojimi programi in aktivnostmi skrbi za udeležbo mladih v družbenih procesih in skozi različne projekte mladim omogoča, da so aktivni udeleženci v družbi. Mreža MaMa letos praznuje 15-letnico delovanja, s svojim delovanjem pa v mladinskem sektorju že 15 let skrbi za povezovanje mladinskih centrov, zagovorništvo in skupno delovanje, ki si prizadeva v smeri razvijanja kakovostnega in vključujočega mladinskega dela.

V 15 letih smo izvedli skoraj 50 projektov, katere druži skupni imenovalec krepitve mladinskega dela in zagotavljanja aktivne participacije mladih v družbi. Izvedli smo 32 nacionalnih projektov, v zadnjih petih letih pa svoje delovanje usmerjamo tudi v mednarodna strateška partnerstva in aktivnosti, v okviru katerih smo izvedli kar 17 mednarodnih projektov. Eden izmed zelo pomembnih mehanizmov, skoti katerega Mreža MaMa skrbi za aktivno družbeno participacijo mladih pri soustvarjanju lokalnih in nacionalnih tem, je mladinski dialog. V našem zadnjem projektu mladinskega dialoga Vsi smo EU smo vključili 535 mladih, ki so na regijskih dogodkih projekta s poslanci in kandidati za poslance v Evropskem parlamentu, oblikovali kar 40 predlogov za izboljšanje položaja mladih v Sloveniji.

Eden izmed večjih projektov, ki je neposredno naslavljal zaposljivost mladih je MLADIM, v katerega smo vključili 360 mladih brezposelnih, starih med 15 in 29 let, in jim skozi 12.123 izvedenih ur usposabljanj omogočili pridobivanje kompetenc na različnih področjih. Mreža MaMa predstavlja pomembno platformo za pridobivanje kompetenc mladih, tudi skozi zaposlitve in prostovoljno delo. V svoje delo neprestano vključujemo mlade prostovoljce in jim na ta način omogočamo pridobivanje pomembnih izkušenj v mladinskem delu. Na področju zaposlovanja in zaposljivosti mladih smo aktivni tudi kot člani delovne skupine Jamstvo za mlade Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v okviru katere spremljamo izvedbeni načrt sheme Jamstvo za mlade in predlagamo konkretne rešitve za zaposljivost mladih za prihajajočo finančno perspektivo. O ukrepih sheme smo mlade ozaveščali v okviru projekta Junaki zaposlovanja – vrnimo si prihodnost, sofinanciranega s strani Evropske komisije.

Že od leta 2011 skrbimo za informiranost mladih skozi urednikovanje osrednjega informacijsko-komunikacijskega središča mlad.si, katerega lastnik je Urad RS za mladino. Na portalu mesečno dosegamo med 14. in 15.000 mladih, ki jih obveščamo o možnostih in priložnostih na področju izobraževanja, zaposlovanja in neformalnega učenja.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa